Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 14.3.2019. u 6:50
Prikaza: 1080
|
Autor: DZ/SBplus

Za izgradnju poduzetničke zone

Od 1993. Vlada nije Gradu darovala ni jedan metar zemljišta

DZ
Foto: DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ

Vlada RH ne samo da nije darovala niti jedan kvadratni metar zemljišta za potrebe formiranja poduzetničke zone u Slavonskom Brodu već nije niti obeštetila Grad za oduzeto zemljište u Luci Brod.

SLAVONSKI BROD - Vlada Republike Hrvatske je 7. veljače 2019. godine, na svojoj 142. sjednici, donijela Odluku o pokretanju postupka prodaje nekretnina u Slavonskom Brodu (k.o. Brodski Varoš) ukupne površine 856.854 četvorna metra (85 hektara) s početnom cijenom od 36.500.000,00 kn. Odlučeno je kako će se navedene nekretnine prodati javnim prikupljanjem ponuda, o čemu će se objaviti oglas u jednom od visoko tiražnih dnevnih listova.

Nakon informacije da je Vlada donijela odluku o prodaji 85 hektara zemljišta, Grad Slavonski Brod je 12. veljače objavio informaciju kako je gradonačelnik Mirko Duspara uputio dopis predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću i ministru državne imovine Goranu Mariću, zamolivši ih da prilikom prodaje ovog zemljišta osiguraju gospodarski razvoj Slavonskog Broda.

Što je gradonačelnik Duspara pisao predsjedniku Vlade Plenkoviću?

 - Budući da Grad zbog svog geografskog položaja nema mogućnosti daljnjeg industrijsko-geografskog širenja obzirom na položaj rijeke Save te već postojećih poslovnih zona susjednih općina sa istočne strane Grada te da Grad zbog vlastite financijske situacije nije u mogućnosti stjecanja dodatnih površina i infrastrukture za razvitak industrijske proizvodnje, očuvanje gospodarske funkcije predmetnih Nekretnina još je važnije za povećanje zaposlenih kako u samom Gradu tako i u regiji koja je posebno pogođena iseljavanjem radno sposobnih, mladih ljudi. Napominjemo kako je Grad, obzirom na značaj i važnost Nekretnina, već prethodno uputio Ministarstvu državne imovine odnosno njegovom predniku Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom zahtjev za zamjenom za nekretnine na području Luke Slavonski Brod, a kojem zahtjevu nikada nije udovoljeno niti je Grad za isti ikada bio obeštećen te je potom istom uputio i zahtjev za darovanje nekretnine Gradu koji također nikada nije bio realiziran, iako je Vlada Republike Hrvatske drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pružala potrebnu državnu zaštitu te prihvatila njihove zahtjeve za darovanjem nekretnina koje su za njih bile od gospodarske ili socijalne važnosti.

"Grad je već prethodno uputio Ministarstvu državne imovine, odnosno njegovom predniku Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, zahtjev za zamjenom za nekretnine na području Luke Slavonski Brod, a kojem zahtjevu nikada nije udovoljeno niti je Grad za isti ikada bio obeštećen te je potom istom uputio i zahtjev za darovanje nekretnine Gradu koji također nikada nije bio realiziran."

- Želimo istaknuti kako je sasvim nespomo da je u predmetnom slučaju riječ o nekretninama koje su u vlasništvu Republike Hrvatske te kojima kao takvima Vlada Republike Hrvatske ima punopravno pravo raspolaganja sukladno čl. 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske te sukladno čl. 39. Zakona o upravljanju državnom imovinom kojim je određeno da se nekretninama u vlasništvu RH može raspolagati javnim natječajem ili neposrednom pogodbom. Međutim, napominjemo kako smo stava da Grad ima, sukladno čl. 3. Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu RH (NN 95/18) kojim je propisano da se nekretnine u vlasništvu RH mogu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave darovati u svrhu ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj, poput izgradnje poduzetničkih zona te realizacije strateških investicijskih projekata od šireg značaja za RH i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te koji su kao takvi utvrđeni od strane nadležnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, potpuno pravno utemeljeni legitimni interes za stjecanje predmetnih Nekretnina, a sve iz razloga gospodarske, prometne i poslovne važnosti koju Nekretnine imaju za Grad.

- Kao što je već ranije navedeno, predmetne Nekretnine zbog svoje veličine, zemljopisnog položaja, blizine gospodarske i prometne infrastrukture imaju značajan strateško-proizvodni potencijal za izgradnju proizvodnih pogona te razvitak poduzetničke zone uz stvaranje novih radnih mjesta te poticanje zapošljavanja, što je upravo legitimna pravna osnova za darovanje sukladno prethodno navedenoj Uredbi.

- Slijedom svega prethodno navedenog, ovim putem ljubazno molimo da se prilikom provedbe javnog natječaja prodaje Nekretnina, u vidu raskidnih klauzula ili drugih jamstava, osigura da budući vlasnik Nekretnina iste koristi na način da se ostvari njezin gospodarski potencijal te potakne razvoj industrijske proizvodnje i stvaranje novih radnih mjesta, što bi bilo od obostranog kako lokalnog tako i državnog interesa.

Ministarstvo državne imovine raspisalo natječaj 16. veljače, bez raskidne klauzule

Ministarstvo državne imovine objavilo je u Jutarnjem listu 16. veljače javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Slavonskom Brodu. Ministarstvo nije poslušalo gradonačelnika Dusparu i u natječaj nije ugradilo raskidnu kaluzulu niti bilo kakve druge uvjete i jamstva koja osiguravaju ostvarivanje gospodarskog potencijala grada Slavonskog Broda.

Nekretnina je označena kao zk.č.br. 2321, površine 122.893 m2 , zk.č.br. 2322, površine 211.311 m2 , zk.č.br. 2323, površine 193.068 m2 , zk.č.br. 2324, površine 174.026 m2 i zk.č.br. 2325, površine 155.556 m2 , ukupne površine 856.854 m2 , sve upisane u z.k.ul. 5751, k.o. Brodski Varoš, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod.
 • Prema PPUG Slavonski Brod i UPU Proizvodno - poslovne zone „Jelas” - gospodarska - proizvodno - poslovna zona Zapad, zemljište se nalazi unutar zone poslovno - proizvodne namjene.
 • Obilježja zemljišta: Pristup nekretnini - dobar, Prometna povezanost - vrlo dobra, Parkiranje - dobro
 • Rok za podnošenje ponuda je 18. ožujka 2019. do 10 sati. Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "Viđeno - kupljeno”


Jedno od danas najvećih i najatraktivnijih građevinskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ide na prodaju, putem istoga natječaja, pod jednakim uvjetima kao i građevinsko zemljište od 1.050. m2 u Općini Punitovci ili građevinsko zemljište u Općini Polača od 600 m2. 

Od 1993. do danas, Vlada RH nije darovala Gradu niti jedan kvadratni metar zemljišta za izgradnju poduzetničke zone

Provjerili smo u gradskoj upravi Grada Slavonskog Broda koliko je od 1993. godine Grad Slavonski Brod dobio na poklon nekretnina (poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta, zgrada, vojarni…) od Republike Hrvatske, koje su to nekretnine  te u koju svrhu su darovane? Naglasak je bio na zemljištima za potrebe formiranja gospodarskih zona.

- Prema Odluci Ministarstva obrane Klasa: 371-01/93-03-26, Urbroj: 512-25-05-93-16 od 28. rujna 1993. godine odobreno je ustupanje Vojarne „Tvrđava" sa zgradama i objektima gradu Slavonskom Brodu, a sastojalo se od k.č.br. 2415/1, 2415/6 i 2415/7, sve k.o. Slavonski Brod. U naravi navedene nekretnine danas predstavljaju spomenik nulte kategorije i znamenitost Slavonskog Broda, odnosno Tvrđavu Brod, piše u odgovoru Grada na upit SBplus-a. 

Dakle prema informaciji koju smo dobili iz gradske uprave, Vlada Republike Hrvatske nije Gradu Slavonskom Brodu darovala niti jedan kvadratni metar zemljišta za potrebe izgradnje poduzetničkie zone na području Grada Slavonskog Broda.

Vlada RH ne samo da nije darovala niti jedan kvadratni metar zemljišta za potrebe formiranja poduzetničke zone u Slavonskom Brodu već, prema riječima gradske uprave, nije niti obeštetila Grad za oduzeto zemljište u Luci Brod.

Pravni temelj za obeštećenje Grada za oduzeto zemljište u Luci Brod

- Uredbom Vlade Republike Hrvatske o određivanju lučkog područja Luke Slavonski Brod od 8. svibnja 2003. godine u lučko područje određene su i nekretnine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda ukupne površine 48.820 m². Odlukom Vlade iz 2006. godine predviđen je prijenos nekretnina iz k.o. Gromačnik, ukupne površine 119.978 m² na Grad Slavonski Brod u ime naknade za nekretnine određene za potrebe Luke Brod.Navedene nekretnine ipak nisu dodijeljene Gradu nego ih je Republika Hrvatska darovala Općini Sibinj za izgradnju poslovne zone, a Grad Slavonski Brod se od tada obraćao nadležnim institucijama sa zamolbama za dodjelom zemljišta.

"Grad se dopisima obratio Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, kao i Hrvatskim vodama po pitanju obeštećenja, međutim očitovanja koja smo od istih zaprimili daju različita tumačenja."

- Zanimljivo je za napomenuti da su općine Klakar i Gornja Vrba za oduzeta zemljišta za područje Luke Brod obeštećene, temeljem Ugovora sklopljenog 29. ožujka 2006. godine, odnosno dobile su zamjenska zemljišta, dok Grad Slavonski Brod nikada nije zaprimio niti naknadu niti zamjensko zemljište, čime je doveden u nejednak položaj u odnosu na općine. Unatoč dopisima Grada, nikada nije izvršena zamjena nekretnina, nego su predmetne čestice na području Luke Brod Gradu oduzete 2011. godine  temeljem Potvrda Hrvatskih voda kojima se iste proglašavaju javnim vodnim dobrom. Međutim, Zakon o vodama propisuje da vanjsku granicu uređenog i neuređenog inundacijskog područja utvrđuje Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo na prijedlog Hrvatskih voda i da se granice inundacijskog područja ucrtavaju u katastarske planove i planove prostornog uređenja.

- Činjenica je da granice inundacijskog područja za čestice koje su oduzete Gradu nisu bile određene, niti označene u prostornim planovima i da su se iste proizvoljno određivale potvrdama Hrvatskih voda, proglašavajući tako javnim vodnim dobrom, mimo Zakonom propisane procedure i eventualne parcelacije, cijele katastarske čestice, bez obzira na njihovu veličinu i oblik.Valja istaknuti da je tek 2018. godine, nakon niza dopisa od strane Grada, izvršena parcelacija predmetnih nekretnina i utvrđen stvarni pojas inundacije nakon čega je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ukinulo status javnog vodnog dobra onim česticama koje su nakon parcelacije ostale izvan inundacijskog pojasa i stvarno zaista ne predstavljaju javno vodno dobro, čime se u potpunosti gubi osnova Republike Hrvatske za vlasništvom nad istima. Grad se dopisima obratio Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, kao i Hrvatskim vodama po pitanju obeštećenja, međutim očitovanja koja smo od istih zaprimili daju različita tumačenja. U ovom trenutku Grad nastavlja sa zahtjevima prema državi kojima tražimo povrat nekretnina koje ne predstavljaju javno vodno dobro ili obeštećenje za iste, navode u svom dopisu SBplus-u iz gradske uprave Grada Slavonskog Broda.

Vlade RH je brojnim gradovima i općinama darovala zemljišta za izgradnju poduzetničkih zona

Ministar državne imovine Goran Marić je 6. veljače 2019. godine, jedan dan prije sjednice Vlade na kojoj je donijeta odluka o prodaji 85 hektara zemljišta za 36,5 mil. kn u Slavonskom Brodu, potpisao Ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju poduzetničke zone Maljen u Općini Brinje (Ličko-senjska županija) ukupne površine  282.872 četvorna metra (28 hektara) vrijednih 20,5 milijuna kn.

Evo još nekoliko primjera darovanja državnih zemljišta (ostale nekretnine nećemo ni spominjati) jedinicama lokalne uprave i samouprave:


  Broj komentara: 3

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  Leonardo

  Leonardo

  Komentirano: 15.3.2019. | 0:10

  1

  Dosta je poklona država dala državnim prčijama. Javni natječaj, tko da vise para njegovo i dovodjenja.
  Taubek

  Taubek

  Komentirano: 14.3.2019. | 7:26

  2

  Ni ne treba nam...rastao korov sada ili kad grad zemljiste pripremi za poduzetnicku zonu isto nam je...svakako predmetno podrucje kad ulazis u grad izgleda kao da ulazis u neku vukojebinu a ne u grad od 56.000 stanovnika ili manje.
  Ripko

  Ripko

  Komentirano: 14.3.2019. | 7:19

  3

  A zašto bi i dala? Da lokalni šerifi daju budi pošto svojim jaranima rođacima itd itd

  Broj komentara: 3

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava

  Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

  Ostali članci u rubrici
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Nove ceste nisu izgrađene na pet lokacija, evo i zašto

  Za izgradnju cesta u utrošeno 4 mil kn

  Nove ceste nisu izgrađene na pet lokacija, evo i zašto

  19.6.2019. | 11:15
  Kada je u pitanju modernizacija i izgradnja javnih površina i nerazvrstanih cesta valja napomenuti da je od ukupno za 2018. godinu planiranih 5.165.000,00 kuna s PDV za izgradnju cesta u izvedene radove utrošeno 4,012.777,43 kune s PDV-om. Iako su planirane nove ceste nisu izgrađ
  Kada je u pitanju modernizacija i izgradnja javnih površina i nerazvrstanih cesta valja napomenuti da je od ukupno za 2018. godinu planiranih 5.165.000,00 kuna s PDV za izgradnju cesta u izvedene radove utrošeno 4,012.777,43 kune s PDV-om. Iako su planirane nove ceste nisu izgrađ
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Županija će ipak pomoći zmijaru Darku Karamazanu

  U vrijeme najezde zmija

  Županija će ipak pomoći zmijaru Darku Karamazanu

  19.6.2019. | 9:30
  O njegovoj situaciji jučer je bilo riječi i u županijskoj vijećnici Brodsko-posavske županije, kada je vijećnica Marina Opačak-Bilić pitala župana može li i kako pomoći ovom zmijaru koji radi na opće dobro svih građana.
  O njegovoj situaciji jučer je bilo riječi i u županijskoj vijećnici Brodsko-posavske županije, kada je vijećnica Marina Opačak-Bilić pitala župana može li i kako pomoći ovom zmijaru koji radi na opće dobro svih građana.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : MUP će ipak koristiti prostor nekadašnjeg kampa na Bjelišu?

  Razmatraju određene opcije

  MUP će ipak koristiti prostor nekadašnjeg kampa na Bjelišu?

  19.6.2019. | 8:00
  Pitanje hoće li MUP na Bjelišu napraviti hot spot za migrante uputili smo resornom Ministarstvu. Evo što su odgovorili.
  Pitanje hoće li MUP na Bjelišu napraviti hot spot za migrante uputili smo resornom Ministarstvu. Evo što su odgovorili.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Što će za Brođane značiti promjena toplovoda?

  Dugoočekivani projekt

  Što će za Brođane značiti promjena toplovoda?

  18.6.2019. | 20:00
  Povodom početka velikog projekta Brod Plina - zamjene dotrajalih toplovoda u slavonskobrodskim naseljima - razgovarali smo o tom dugoočekivanom projektu.
  Povodom početka velikog projekta Brod Plina - zamjene dotrajalih toplovoda u slavonskobrodskim naseljima - razgovarali smo o tom dugoočekivanom projektu.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Članovi političkih stranaka više neće moći biti porotnici

  Poduzete su određene aktivnosti

  Članovi političkih stranaka više neće moći biti porotnici

  18.6.2019. | 12:05
  - Do sada se nije izrijekom tražilo očitovanje o tome da predloženi kandidati nisu članovi političkih stranaka i vjerojatno ima još onih koji su porotnici, a aktivni su u politici, no sada će to, kroz izjave koje su u pripremi, biti riješeno - poručio je Ćosić.
  - Do sada se nije izrijekom tražilo očitovanje o tome da predloženi kandidati nisu članovi političkih stranaka i vjerojatno ima još onih koji su porotnici, a aktivni su u politici, no sada će to, kroz izjave koje su u pripremi, biti riješeno - poručio je Ćosić.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Šmit: Migranti nam hodaju po selima, a o tome se šuti

  Sjednica Županijske skupštine

  Šmit: Migranti nam hodaju po selima, a o tome se šuti

  18.6.2019. | 9:05
  Zbog (pre)velikog broja tema i materijala, odlučeno je da se sve podijeli u dva dnevna reda, pa je danas u 9 sati započela 14. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, na čijem dnevnom redu se nalazi 15 točaka.
  Zbog (pre)velikog broja tema i materijala, odlučeno je da se sve podijeli u dva dnevna reda, pa je danas u 9 sati započela 14. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, na čijem dnevnom redu se nalazi 15 točaka.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Velike promjene u slavonskobrodskoj Knjižnici

  Dobrodošle novosti

  Velike promjene u slavonskobrodskoj Knjižnici

  17.6.2019. | 22:00
  Nove vrste članarina, smanjena cijena za pojedine kategorije korisnika, čitač za slabovidne i druge uvedene novine za SBplus predstavila je ravnateljica Knjižnice. Saznajte o čemu se radi.
  Nove vrste članarina, smanjena cijena za pojedine kategorije korisnika, čitač za slabovidne i druge uvedene novine za SBplus predstavila je ravnateljica Knjižnice. Saznajte o čemu se radi.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Nova rasvjeta na još tri gradske lokacije u Slavonskom Brodu

  Za novu rasvjetu u 2019. 724.000 kuna

  Nova rasvjeta na još tri gradske lokacije u Slavonskom Brodu

  17.6.2019. | 12:30
  Evo na kojim lokacijama u gradu uskoro trebaju početi radovi na postavljanju nove javne rasvjete koja će uvelike doprinijeti prije svega sigurnosti u prometu kako vozača tako i pješaka.
  Evo na kojim lokacijama u gradu uskoro trebaju početi radovi na postavljanju nove javne rasvjete koja će uvelike doprinijeti prije svega sigurnosti u prometu kako vozača tako i pješaka.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Razvijen je intenzivan dijalog s lokalnom samoupravom

  Šesti sastanak Vlade RH i župana:

  Razvijen je intenzivan dijalog s lokalnom samoupravom

  15.6.2019. | 12:00
  Uoči donošenja novog Zakona o sustavu državne uprave kojim se poslovi državne uprave povjeravaju županijama, ministar uprave Lovro Kuščević predstavio je reformu sustava javne uprave, napominjući da sukladno EU povelji o lokalnoj samoupravi građanima trebaju biti osigurane efikas
  Uoči donošenja novog Zakona o sustavu državne uprave kojim se poslovi državne uprave povjeravaju županijama, ministar uprave Lovro Kuščević predstavio je reformu sustava javne uprave, napominjući da sukladno EU povelji o lokalnoj samoupravi građanima trebaju biti osigurane efikas
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Konstituirana vijeća dvije nacionalne manjine

  Evo tko su predstavnici

  Konstituirana vijeća dvije nacionalne manjine

  14.6.2019. | 21:00
  Predsjednici i dopredsjednici oba vijeća, čije su konstituirajuće sjednice održane danas, izabrani su jednoglasno. Evo tko su čelnici.
  Predsjednici i dopredsjednici oba vijeća, čije su konstituirajuće sjednice održane danas, izabrani su jednoglasno. Evo tko su čelnici.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Dobili 13.437.811,03 kuna bespovratnih sredstava

  Komunalna infrastruktura Tvrđave

  Dobili 13.437.811,03 kuna bespovratnih sredstava

  14.6.2019. | 17:35
  Potpisan je ugovor za projekt „Komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod“, kojim će biti stvoreni temeljni preduvjeti za njenu revitalizaciju, odnosno razvoj usluga i sadržaja usmjerenih zajednici.
  Potpisan je ugovor za projekt „Komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod“, kojim će biti stvoreni temeljni preduvjeti za njenu revitalizaciju, odnosno razvoj usluga i sadržaja usmjerenih zajednici.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Roditelji: 'Nema nam tko čuvati djecu tijekom ljeta'

  Danas počinje ljetni odmor učenika

  Roditelji: 'Nema nam tko čuvati djecu tijekom ljeta'

  14.6.2019. | 8:15
  Od sutra za mnoge roditelje počinju problemi s organizacijom vremena i čuvanja njihovih mališana - školaraca nižih razreda osnovne škole koji tijekom gotovo tri slobodna ljetna mjeseca moraju biti pod nadzorom dok su roditelji na poslu.
  Od sutra za mnoge roditelje počinju problemi s organizacijom vremena i čuvanja njihovih mališana - školaraca nižih razreda osnovne škole koji tijekom gotovo tri slobodna ljetna mjeseca moraju biti pod nadzorom dok su roditelji na poslu.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Objavila da paket za bebe ne mogu dobiti samohrane majke

  Evo što kažu u Gradu

  Objavila da paket za bebe ne mogu dobiti samohrane majke

  13.6.2019. | 23:05
  Građani bijesni zbog objave da paket za bebe ne mogu dobiti samohrane majke. Oglasio se i Grad Slavonski Brod. Evo što kažu.
  Građani bijesni zbog objave da paket za bebe ne mogu dobiti samohrane majke. Oglasio se i Grad Slavonski Brod. Evo što kažu.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : U potrazi za novim radnikom

  Još jedan natječaj Grada

  U potrazi za novim radnikom

  13.6.2019. | 20:00
  U Gradskoj upravi ponovno je raspisan natječaj za prijem u radni odnos. Ovaj puta riječ je o radu na neodređeno vrijeme, što će, sasvim sigurno, privući veliki broj zainteresiranih, koji udovoljavaju uvjetima natječaja, da podnesu zamolbe.
  U Gradskoj upravi ponovno je raspisan natječaj za prijem u radni odnos. Ovaj puta riječ je o radu na neodređeno vrijeme, što će, sasvim sigurno, privući veliki broj zainteresiranih, koji udovoljavaju uvjetima natječaja, da podnesu zamolbe.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Škole smo zamolili neka krenu u izobrazbu kadrova'

  Najava novih radnih mjesta u Slav. Brodu

  'Škole smo zamolili neka krenu u izobrazbu kadrova'

  12.6.2019. | 14:00
  Na svoj osamnaesti rođendan, Projekt vrijedan gotovo 110 milijuna kuna naočigled napreduje, Danas smo obišli gradilište Luke Brod. U velikoj galeriji fotografija pogledajte kako izgleda to područje smješteno četiri kilometra od središta grada.
  Na svoj osamnaesti rođendan, Projekt vrijedan gotovo 110 milijuna kuna naočigled napreduje, Danas smo obišli gradilište Luke Brod. U velikoj galeriji fotografija pogledajte kako izgleda to područje smješteno četiri kilometra od središta grada.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Evo kada i gdje 'policija' seli iz Milovićke

  MUP odgovorio SBplus-u

  Evo kada i gdje 'policija' seli iz Milovićke

  11.6.2019. | 22:00
  Spominjalo se preseljenje u Đurinu ambulantu, zatim u stambeno-poslovni objekt "Brod Tower", a potom i poslovni prostor u sklopu dvorane Vijuš. Na kraju niti jedna od spomenutih lokacija neće biti ta u kojoj ćemo u buduće produžavati i 'dizati' svoje dokumente.
  Spominjalo se preseljenje u Đurinu ambulantu, zatim u stambeno-poslovni objekt "Brod Tower", a potom i poslovni prostor u sklopu dvorane Vijuš. Na kraju niti jedna od spomenutih lokacija neće biti ta u kojoj ćemo u buduće produžavati i 'dizati' svoje dokumente.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovih dana novi prikaz voznog reda

  Obnova Autobusnog kolodvora

  Ovih dana novi prikaz voznog reda

  11.6.2019. | 12:00
  Na zidu čekaonice trenutno je postavljen ekran na kojem će biti moguće vidjeti informacije u dvije kolone o dolascima i polascima dnevnih vožnji autobusa, iznad u sredini navedeno je točno vrijeme te će u lijevom kutu ekrana biti prikazana trenutna temperatura, dok u desnom datum
  Na zidu čekaonice trenutno je postavljen ekran na kojem će biti moguće vidjeti informacije u dvije kolone o dolascima i polascima dnevnih vožnji autobusa, iznad u sredini navedeno je točno vrijeme te će u lijevom kutu ekrana biti prikazana trenutna temperatura, dok u desnom datum
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Provode četvrti larvicidni tretman suzbijanja komaraca

  Obavijest

  Provode četvrti larvicidni tretman suzbijanja komaraca

  10.6.2019. | 20:00
  Aktivnosti vezane uz praćenje i suzbijanje komaraca u leglima provoditi će se i sutra 11. lipnja 2019. god. u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.
  Aktivnosti vezane uz praćenje i suzbijanje komaraca u leglima provoditi će se i sutra 11. lipnja 2019. god. u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Gradska će uprava stanarima izgraditi pristup garažama

  U Gradu iznjedrili kompromisno rješenje

  Gradska će uprava stanarima izgraditi pristup garažama

  10.6.2019. | 8:15
  Problemi su nastali kada je novoizgrađena slavonskobrodska avenija zablokirala pristup garažama stanara koji su ranije ga normalno koristili prilazeći im sa Svačićeve ulice. Mada se pokazalo kako prilazni put ipak nije bio ucrtan, Gradska je uprava odlučila pomoći stanarima zgrad
  Problemi su nastali kada je novoizgrađena slavonskobrodska avenija zablokirala pristup garažama stanara koji su ranije ga normalno koristili prilazeći im sa Svačićeve ulice. Mada se pokazalo kako prilazni put ipak nije bio ucrtan, Gradska je uprava odlučila pomoći stanarima zgrad
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Pravi li to netko razlike između DVD-a?

  Jedni dobili sredstva, drugi nisu

  Pravi li to netko razlike između DVD-a?

  9.6.2019. | 20:00
  Iako je pet dragovoljnih vatrogasnih društava ostvarilo dovoljan broj bodova, tri su novac dobila, a preostala dva nisu. Je li u pitanju pravljenje razlike među dragovoljnim društvima ili nešto drugo?
  Iako je pet dragovoljnih vatrogasnih društava ostvarilo dovoljan broj bodova, tri su novac dobila, a preostala dva nisu. Je li u pitanju pravljenje razlike među dragovoljnim društvima ili nešto drugo?