Politika : Županijski sud

Objavljeno: 30.9.2015. u 22:22
Prikaza: 7862
|
Autor: Jerko Zovak

Sudac Predrag Dragičević

Kandidat za predsjednika Županijskog suda I

root : Kandidat za predsjednika Županijskog suda IPredrag Dragičević, županijski sudac iz Požege(Foto: privatna fotografija)
Nakon što je 6. siječnja 1994. godine, ondašnji predsjednik Franjo Tuđman, potpisao Odluku o proglašenju Zakona o područjima i sjedištima sudova, Slavonski Brod dobio je Županijski sud - nadležan za područje općinskih sudova u Novoj Gradiški i Slavonskom Brodu. Prvi predsjednik najvažnije pravne institucije 'u osnivanju' na tom području postao je Zlatko Mirković. I ostao na mjestu njezina predsjednika do 1. listopada 2015. godine kad je, naprasno, svojom voljom abdicirao.
Mada na ovim prostorima nije uobičajeno medijsko praćenje internih procesa u pravosuđu - što je samo po sebi pokazatelj demokratskih dosega društva - SBplus odlučio je javnosti predstaviti dva službeno prijavljena kandidata za funkciju predsjednika Županijskog suda u Slavonskom Brodu. Dakle, daleko najvažniju društvenu funkciju te razine teritorijalnog ustroja države. Prvo predstavljamo županijskog suca Predraga Dragičevića iz Požege, koji od sutra, 1. listopada, do izbora novog predsjednika suda, vršit će dužnost predsjednika Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

Profesionalna karijera

Predrag Dragičević diplomirani je pravnik, oženjen kolegicom koja trenutno obnaša dužnost zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Požegi. Otac je trojice sinova: diplomiranog pravnika, diplomiranog ekonomiste i komercijaliste koji je upravo maturirao. Osnovnu školu i, 1976. opću gimnaziju, završio je u Požegi, a Pravni fakultet 1981. u Zagrebu.

Od 15. prosinca 1985. do konca 1989. radio je kao samostalni upravni referent - pravni savjetnik u  tadašnjem Sekretarijatu unutarnjih poslova Požega. Od siječnja 1990. obnašao je dužnost suca Općinskog suda u Požegi, a od 24. travnja 1996. stupio je na dužnost prvostupanjskog suca u požeškom Županijskom sudu. Od 2008. godine do danas, u punom opsegu, rješava kaznene predmete kao drugostupanjski sudac. Trenutno, u Županijskom sudu u Slavonskom Brodu obnaša dužnost predsjednika sudačkog vijeća.

Ako bi njega imenovali predsjednikom, Dragičević je "uvjeren kako bi Županijski sud u Slavonskom Brodu, statistički, svake godine, bio sve bolji te da bi se predsjednik suda i svi suci pridržavali se etičkih načela i pravila ponašanja, radi čuvanja dostojanstva i ugleda sudačke dužnosti"

Iz Programa rada 

U uvodnom dijelu svog Programa za unapređenje rada Županijskog suda, kandidat Dragičević posebno napominje kako je "osnivanje Županijskog suda u Slavonskom Brodu u negativnom smislu odrazilo se na ažurnost Općinskog suda u Slavonskom Brodu jer su najiskusniji suci toga suda izabrani na viši sud ... a posljedice su vidljive i danas jer su, zbog neažurnosti, brojni predmeti ustupani Općinskom sudu u Požegi".

U nastavku, navodeći kako je "za pravilan i zakonit rad suda izuzetno važna uloga sudske uprave - koja osigurava uvjete za pravodobno i uredno obavljanje poslova suda" Dragičević ističe kako će njegove aktivnosti, postane li predsjednik suda dakako, biti posebno usmjerene na deset točaka: 

1. Raspoređivanje dužnosnika i djelatnika suda u sjedištu i u Stalnoj službi u Požegi, na način da se osigura efikasan i ekonomičan rad suda;
2. Praćenje radne opterećenosti sudaca uz poduzimanje mjera za ravnomjernu opterećenost sudaca;
3. Poduzimanje mjera za smanjenje broja neriješenih predmeta, posebno starijih od tri godine;
4. Organiziranje poslova u referadama i sudskoj pisarnici na način da se osigura prioritetno rješavanje predmeta koji su određeni kao hitni;
5. Praćenje poštovanja rokova izrade i otpreme sudskih odluka;
6. Sazivanje sastanaka i sjednica dužnosnika i  djelatnika radi poboljšanja kvalitete rada te osiguravanje drugih oblika edukacije...?
7. Izrada i usklađenje internih akata suda sukladno važećim propisima;
8. Organiziranje stručnog usavršavanja glasnogovornika suda i drugih uvjeta z akvalitetno i pravovremeno informiranje javnosti i medija o radu suda;
9. Unapređenja rada općinskih sudova na području nadležnosti Županijskog suda s planom radova i prijedlogom mjera;
10. Prijedlog i aktivnosti vezane za plan potrebe za prostorom za rad i tehničkom opremom.

Ocjena postojećeg stanja i mjere za unapređenje

Ocjena postojećeg stanja i mjere za unapređenje rada suda, drugo je poglavlje Dragičevićevog Programa rada, u kojem on iznosi svoja zapažanja o aktualnoj praksi te predlaže mjere i radnje za unapređenje tog stanja. U prilogu nalazi se cjelovit dokument, a ovdje izdvajamo tek naglaske:

- Nije dobro da predsjednik suda na funkciji provede više mandata - dosadašnji, Zlatko Mirković, odradio ih je pet - "jer upada u zamku vlastitog osjećaja nezamjenjivosti, samodopadnosti i samodostatnosti..." posljedično, "dolazi do manjka motivacije i u samom kolektivu...".
- Od 17 sudaca, 11 ih je iz Požege, pet iz Slavonskog Broda i jedan iz Županje. Pritom, dva suca i predsjednik suda iz Slavonskog Broda ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu.
- Zgrada suda u Slavonskom Brodu nema uvjeta za rad i vrlo je loše uređena.
- Pritvorenike se dovozi iz zatvora u Požegi udaljenom 45 km i to s ulične strane izravno u zgradu što stvara sigurnosne probleme...
- Državna granica udaljena je od sudske zgrade stotinjak metara, pa je opasnost od bijega okrivljenika naglašena.
- U pojedinim slučajevima teško je zamisliti da je uopće moguće voditi glavnu raspravu u sjedištu suda koji nema zatvor...
- Za razliku od Slavonskog Broda, zgrada stalne službe u Požegi standardno je opremljena i nema potrebe za značajniju preinaku.
- U Požegi postoji pet penalnih institucije (Istražni zatvor, dvije kaznionice, Dom za preodgoj maloljetnika i centar za probaciju), posebno je istakao Dragičević, ne navodeći činjenicu da u Slavonskom Brodu nema niti jedne - od kad je sedamdesetih godina prošlog stoljeća, zbog nerentabilnosti, zatvorena kaznionica 'Ribnjak'.

Nakon navođenja detektiranih problema, Dragičević je iznio "Prijedloge mjera za efikasnije sudovanje" koje možemo svesti na zaključak: Nužno je sanirati zgradu suda u Slavonskom Brodu, a do tada "sve složenije rasprave i suđenja treba provoditi u vijećnici u Požegi". Osim toga, istakao je niz nedostataka odvojenosti Županijskog suda od penalnih institucija te kritizirao dosadašnju zapovjed predsjednika Županijskog suda Zlatka Mirkovića "da se sva suđenja za područje Slavonskog Broda i Nove Gradiške provode u Slavonskom Brodu" te "sve optužnice potvrđuju u Slavonskom Brodu" dodajući kako njegovi prijedlozi mjera doprinose racionalnijem i sigurnijem poslovanju.

Analiza rada proteklih pet godina 

U trećem poglavlju svog Programa rada, Dragićević je iznio "Analizu rada Županijskog suda u proteklom razdoblju" u kojem je posebno opservirao 'građansku', a posebno 'kaznenu referadu' te za obje predložio mjere i radnje za unapređenje njihova rada. Koje probleme ističe, a kakve mjere predlaže, vidljivo je u prilogu, a ovdje donosimo tek tri tabelarna prikaza zaprimljenih, riješenih i neriješenih kaznenih predmeta od 2011. do 2015 godine.

Zaprimljeni - kazneni predmeti drugog stupnja (kž i kžm) od 1. siječnja 2011. do 1. lipnja 2015.

Riješeni - kazneni predmeti drugog stupnja (kž i kžm) od 1. siječnja 2011. do 1. lipnja 2015.

 

Neriješeni - kazneni predmeti drugog stupnja (kž i kžm) od 1. siječnja 2011. do 1. lipnja 2015.

 

U četvrtom poglavlju Dragičević specificira "uočene nedostatke" sudske pisarnice te iznosi svoje "prijedloge" mjera. Temeljne primjedbe odnose se na zapovjedi dosadašnjeg predsjednika suda, Zlatka Mirkovića, koje su "posve nelogične, protivne načelu ekonomičnosti i znatno poskupljuju kaznene postupke".

Sudska uprava - uočeni nedostaci i prijedlozi

U petom poglavlju, kandidat za predsjednika suda Dragičević iznosi "uočene nedostatke" u radu dosadašnjeg predsjednika, Zlatka Mirkovića - kojeg bi trebao naslijediti - te predlaže mjere i radnje za unapređenje rada "sudske uprave". Izdvajamo naglaske iz tog dijela programa:

"Za razliku od dosadašnjeg predsjednika suda, u obavljanju poslova sudske uprave u potpunosti bih postupao u skladu sa odredbama Zakona o sudovima i Sudskog poslovnika (drugim riječima Mirković to nije činio op.a.).

Kao predsjednik višeg suda, barem  jednom godišnje, preko sudaca svoga suda, provodio bih nadzor nad urednim obavljanjem svih poslova ili pojedinih poslova općinskih sudaca sa područja Županijskog suda u Slavonskom Brodu  i s tim u svezi bih najmanje dva puta godišnje, ali i više puta, ako bi to predložili Općinski sudovi, sazivao zajedničke sastanke sudaca višeg suda sa sucima nižih sudova, sve radi razmatranja pitanja od općeg značaja za rad nižih sudova. 

S tim u svezi želim posebno napomenuti da dosadašnji predsjednik Županijskog suda u Slavonskom Brodu, u svom mandatu od četiri godine, nije niti jednom sazvao takve zajedničke sastanke, a nadzor Općinskih sudova je u četiri godine odredio samo jedanput i to samo za kaznene odjele, a od građanskih predmeta kontrolirali su se samo ovršni predmeti.

Nadalje, smatram da pod hitno treba intenzivirati rad na edukaciji sudaca Općinskih sudova, posebno u onim granama sudovanja gdje mi kao Županijski suci vidimo njihove propuste, a posebno treba organizirati učinkovitiju kontrolu na radu u starim predmetima (stariji od 3 godine), radi izbjegavanja većih broja zahtjeva za novčanom naknadom zbog dugotrajnog suđenja.

Sadašnji predsjednik Županijskog suda, prilikom postavljanja branitelja po službenoj dužnosti, u pravilu, postavlja branitelje u zatvorskim spisima sa popisa odvjetnika iz Odvjetničkog zbora iz Slavonskog  Broda, što je posve neekonomično i financijski neprihvatljivo u kaznenim predmetima, u kojima Općinsko državno odvjetništvo u Požegi traži od sudaca istrage određivanje pritvora za osumnjičenike sa svoga područja.

Predsjednik suda treba za svaku prethodnu kalendarsku godinu utvrditi ispunjavaju li suci iz toga suda sudačke obveze prema Kriterijima iz čl. 97.  Zakona o sudovima i u svezi toga je dužan donijeti rješenje najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

U našem sudu predsjednik suda se ne pridržava zakonskog roka, već samovoljno rješenja donosi kako mu to odgovara, i bez ikakvih uvažavanja primjedbi sudaca. Predmetna rješenja donosi, u pravilu, u mjesecu rujnu za prethodnu godinu i često suci istoga suda ne znaju kakvu su ocjenu dobili njihovi kolege. Takvo ponašanje nije čak ni u skladu sa Kodeksom sudačke dužnosti, prema kojem u obnašanju dužnosti predsjednik suda ne smije stvarati ozračje vlastite nadređenosti. Predsjednik treba biti samo sudac koji obavlja poslove sudske uprave, sukladno Sudskom poslovniku i u dogovoru sa predsjednicima odjela.

Prema čl. 93. st. 3. Zakona o sudovima sudac je dužan stalno se stručno usavršavati i sudjelovati u programima obrazovanja i usavršavanja u sklopu Pravosudne akademije.

Upravo stoga što je stručno obrazovanje i usavršavanje obvezatno za sve suce, predsjednik suda bi, prema poslovima koje obavljaju, trebao slati podjednako sve suce u istom sudu, a ne, bez ikakvih kriterija i onako kako to njemu odgovara. Tako je neke suce upućivao i po nekoliko puta godišnje na različita predavanja i radionice u organizaciji Pravosudne akademije, a neke, iz samo njemu poznatih razloga, samo jednom ili nijednom".

U šestom poglavlju Dragičević je osvrnuo se na otvorenost sudova javnosti (i) putem javnih medija te ukazao na potrebu bolje informiranosti javnosti o radu sudova.

U sedmom poglavlju svoga Programa kandidat za predsjednika Županijskog suda Predrag Dragičevič ističe kako "Pri sudskoj upravi Županijskog suda u Slavonskom Brodu nije konstituiran odjel za osiguranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima" te da njemu, "kao novom predsjedniku Županijskog suda, jedan od prioriteta bi bio da se što hitnije konstituira ovaj odjel, a obratio bi se za pomoć Ministarstvu pravosuđa, te Fondovima i službama Europske unije, posredovanjem resornog ministarstva".

U Zaključku Dragičević ističe:

"Kao što sam već u više navrata istaknuo, cilj ovog Programa rada je bio, prije svega, iznijeti sve bitne probleme u dosadašnjem radu Županijskog suda u Slavonskom Brodu i ponuditi nove ideje i prijedloge za pravilan i zakonit rad suda, pri čemu sam ocijenio da je za daljnji rad izuzetno važna uloga sudske uprave, koja treba osigurati uvjete da se poslovi u sudu pravodobno i uredno obavljaju.

Želim osigurati sve potrebne uvjete da Županijski sud u Slavonskom Brodu, u djelokrugu svoga rada i u skladu sa propisima, u razumnom roku izvršava svoje zadatke, kako bi se osigurala jedinstvena primjena zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom, uz zaštitu Ustavom i Zakonima Republike Hrvatske utvrđenog pravnog poretka (...)

Uvjeren sam da bi Županijski sud u Slavonskom Brodu, statistički, svake godine, bio sve bolji te da bi se predsjednik suda i svi suci pridržavali etičkih načela i pravila ponašanja, radi čuvanja dostojanstva i ugleda sudačke dužnosti".

Broj komentara: 0

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Časne dužnosti trebaju obnašati časni ljudi

Osramoćen sudac Mirko Svirčević

Časne dužnosti trebaju obnašati časni ljudi

18.9.2020. | 15:40
SBplus.hr, Slavonski Brod : Izabrani novi suci za Županijski sud u Slavonskom Brodu

IZ DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

Izabrani novi suci za Županijski sud u Slavonskom Brodu

5.12.2019. | 17:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Microsoft prekršio zakon Republike Hrvatske

Pravomoćna presuda

Microsoft prekršio zakon Republike Hrvatske

15.2.2019. | 17:40
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mirka Svirčevića ozbiljno napadaju kolege suci

Novog predsjednika Županijskog suda

Mirka Svirčevića ozbiljno napadaju kolege suci

5.10.2016. | 17:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mirko Svirčević imenovan predsjednikom Županijskog suda

Nakon 'fotofiniša' DSV objavilo:

Mirko Svirčević imenovan predsjednikom Županijskog suda

29.9.2016. | 23:55
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ponovljeno suđenje za aferu 'Sibinj' počinje 4. srpnja

Na županijskom sudu u Osijeku

Ponovljeno suđenje za aferu 'Sibinj' počinje 4. srpnja

15.6.2016. | 19:16
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nakon što je 2,5 godine proveo u zatvoru, obnova postupka

Obrat u predmetu osuđenika Mate Vidovića

Nakon što je 2,5 godine proveo u zatvoru, obnova postupka

9.3.2016. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kazneno prijavljena oba kandidata za šefa suda

Dragičević i Svirčević

Kazneno prijavljena oba kandidata za šefa suda

25.10.2015. | 0:04
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kandidat za predsjednika Županijskog suda II

Sudac Mirko Svirčević

Kandidat za predsjednika Županijskog suda II

1.10.2015. | 22:22
SBplus.hr, Slavonski Brod : Okrenula leđa sucu jer nije htjela biti fotografirana

Suđenje za zloporabe u Poreznoj

Okrenula leđa sucu jer nije htjela biti fotografirana

21.5.2015. | 21:56
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sudac Mirković odlučio: Ne postoji javni interes

Zabranjeno snimanje

Sudac Mirković odlučio: Ne postoji javni interes

12.4.2015. | 0:04
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zamalo uništen dokaz iz postupka Deniju Županu

Izostala komunikacija

Zamalo uništen dokaz iz postupka Deniju Županu

23.7.2014. | 11:36
SBplus.hr, Slavonski Brod : Poništena oslobađajuća presuda Zovku i Aleksić

Na Županijskom sudu

Poništena oslobađajuća presuda Zovku i Aleksić

9.6.2014. | 14:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Danas nepravomoćna presuda za aferu Sibinj

Točno u podne

Danas nepravomoćna presuda za aferu Sibinj

31.3.2014. | 9:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Radio sam po zapovijedi generala Lucića'

Kruljac: 'Nisam oštetio državu'

'Radio sam po zapovijedi generala Lucića'

12.3.2014. | 14:50
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :