Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 31.8.2017. u 17:00
Prikaza: 7146
|
Autor: Jerko Zovak

U Jugoslaviji prvi u Hrvatskoj zadnji

Degmečić i Marijanović među najgorima u Hrvatskoj

Donji Andrijevci : Degmečić i Marijanović među najgorima u HrvatskojBivši predsjednik Vijeća Marin Degmečić i općinski načelnik Tomislav Marijanović(Foto: SBplus / arhiva)

Prema financijskim izvještajima, koncem 2016. u blagajni nije bilo novčanih sredstava, a prema podacima iz glavne knjige, stanje blagajne je iznosilo 69.792,00 kn; Sa žiro računa su karticom, u više navrata, podignuta gotovinska sredstva u iznosu 91.300,00 kn, a za 63.000,00 kn nema dokumentacije iz koje bi bilo vidljivo za koje namjene su ta sredstva utrošena ...

DONJI ANDRIJEVCI - Budući da smo postali svjesni kako nesposobni, a bahati, dvojac s kormilarom, koji više od četiri godine upravlja sredstvima Općine Donji Andriievci - predsjednik Općinskog vijeća Marin Degmečić i općinski načelnik Tomislav Marijanović - ne obaziru se na primjedbe i sugestije građana niti one iz institucija i medija, nego rade po svome, protuzakonito, prestali smo pisati o njima i njihovim marifetlucima. Odlučili smo sačekati nalaz Državne revizije, na koji se nitko oglušiti neće, pa ni ovdašnje inspekcijske službe i državno odvjetništvo.

Očekivani nalaz, na kojem su službe počele raditi 2. veljače, završen je 16. kolovoza 2017. godine s 'nepovoljnim mišljenjem'. Dakle, vrlo rijetkom ocjenom Državne revizije koju oni izriču tek najgorima. Onima koji su do te mjere kršili zakone i propise da je nužno prijaviti ih nadležnim (i) represivnim državnim tijelima.

Sreća pa Nezavisni (mladi) vijećnici, s koalicijskim partnerom HSP AS, imaju dovoljno soli u glavi da znaju kako se tolike nezakonitosti više ne smiju tolerirati. Ako ne žele i sami izgubiti obraz, za očekivati je kako će inicirati prijevremene izbore za oćinskog načelnika i općinsko vijeće. Cijena tih izbora 'kikiriki' je trošak u odnosu na štetu koju je ova HDZ-ova ekipa, tijekom svoga upravljanja, nanijela općini Donji Andrijevci.

Ono što Državna revizija nije pronašla kao krimen, a SBplus jeste nakon jednogodišnjeg upornog i zakonitog istraživanja, objavit ćemo uskoro. 

Evo sažetka razloga zbog kojih tu bahatu, a nesposobnu, ekipu treba maknuti što dalje od općinske kase i instrumenata lokalne samoupravne moći. Evo razloga zbog kojih nitko od ljudi u selima Općine neće prihvatiti politikantsku obranu: 'Izbori su skupi i tko ih izazove izgubit će ih'. Dapače, ako 'Mladi' u Vijeću prihvate općinski proračun za 2018. godinu i, na taj način, propuste maknuti ovu i ovakvu općinsku upravu, postat će jednaki ovdašnjoj HDZ-ovoj vlasti te ni sami neće zaslužiti povjerenje građana na idućim izborima. Ma kad oni bili. 

III. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE DRŽAVNE REVIZIJE


1. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Općine za 2016. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je nepovoljno mišljenje.

 2. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima.

 Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji u značajnim odrednicama ne iskazuju objektivno i istinito rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. Poslovanje u značajnom dijelu nije usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Revizijom su utvrđene sljedeće nepravilnosti i propusti:

 A - revizijom obavljenom za 2010., utvrđene nepravilnosti koje se odnose na evidentiranje poslovnih promjena na temelju urednih i kontroliranih knjigovodstvenih isprava, evidentiranje cjelokupne imovine u poslovnim knjigama, usklađenost podataka o vrijednosti imovine u poslovnim knjigama, analitičkim evidencijama i financijskim izvještajima, popis imovine i obveza, evidentiranje rashoda na odgovarajućim računima računskog plana i prema računovodstvenom načelu nastanka događaja, poduzimanje mjera naplate prihoda, donošenje unutarnjih akata u vezi s upravljanjem grobljima i programa za podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje drugih vrsta pomoći, obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti te usklađivanje programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture s planiranim sredstvima u proračunu, ponovljene su odnosno nisu otklonjene u 2016. (točka 1. Nalaza)

B - proračun nije sastavljen prema izvorima financiranja; Plan razvojnih programa nije donesen (točka 2. Nalaza)

C - Općina vodi glavnu knjigu i knjigu (evidenciju) putnih naloga;

 - Dnevnik i druge propisane pomoćne knjige (evidencija dugotrajne imovine, evidencija potraživanja i obveza, knjiga (dnevnik) blagajne, knjiga ulaznih i izlaznih računa i evidencija korištenja službenih vozila) nisu ustrojene, a izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige ne osiguravaju se potrebni podaci;

- Poslovne knjige ne osiguravaju podatke o potraživanjima i obvezama

- U glavnoj knjizi su za većinu potraživanja evidentirana početna stanja, a promjene tijekom godine nisu evidentirane;

- Obveze nisu evidentirane u razdoblju u kojem su nastale nego je dio obveza evidentiran u trenutku plaćanja;

- Prema podacima iz glavne knjige, prihodi su ostvareni u iznosu 8.116.632,00 kn, a rashodi u iznosu 8.209.562,00 kn. Kod evidentiranja prihoda i rashoda nije primijenjeno računovodstveno načelo pojedinačnog iskazivanja, a kod rashoda i načelo nastanka događaja (obveza);

- Rashodi su evidentirani na temelju provedenih plaćanja, a trebali su biti evidentirani u trenutku nastanka događaja (obveza), neovisno o plaćanju;

- Prihodi u iznosu 3.692.949,00 kn i rashodi u iznosu 4.128.830,00 kn evidentirani su koncem godine putem temeljnice u jednom iznosu, prema vrsti prihoda i rashoda, bez dokumentacije o nastalom poslovnom događaju ili specifikacije zbirnih iznosa;

- Rashodi za reprezentaciju u iznosu 69.180,00 kn, evidentirani su na temelju računa koji ne sadrže naznaku poslovnog događaja u vezi kojeg su nastali i osoba koje su ugošćene;

- Za nabavljani materijal i dijelove za održavanje i gradnju građevinskih objekata Općina ne raspolaže dokumentacijom iz koje treba biti vidljivo koji su radovi izvedeni te količine utrošenog materijala;

- Blagajničko poslovanje nije uredno vođeno;

- Blagajnički izvještaji se ne vode, uplatnice i isplatnice u većini slučajeva nisu sastavljene, a sastavljene uplatnice i isplatnice nisu numerirane;

- Prema financijskim izvještajima, koncem 2016. u blagajni nije bilo novčanih sredstava, a prema podacima iz glavne knjige, stanje blagajne je iznosilo 69.792,00 kn;

- Tijekom 2016. sa žiro računa su karticom u više navrata podignuta gotovinska sredstva u iznosu 91.300,00 kn, a za dio podignutih sredstava (63.000,00 kn) nema dokumentacije iz koje treba biti vidljivo jesu li sredstva utrošena i za koje namjene;

- Popis imovine i obveza nije obavljen;

- Financijski izvještaji za 2016. nisu dostavljeni su nadležnim institucijama u propisanom roku;

- Bilješke uz financijske izvještaje nisu sastavljene;

- Podaci o prihodima, rashodima, rezultatu poslovanja, imovini, obvezama i vlastitim izvorima iskazani u financijskim izvještajima nisu istovjetni podacima u glavnoj knjizi;

- Nije uspostavljen cjelovit i učinkovit sustav unutarnjih kontrola (točka 3. Nalaza);

 - Na mrežnim stranicama Općine nisu objavljeni financijski izvještaji za 2016., proračun, izmjene proračuna i odluka o izvršavanju proračuna za 2016. te informacije o dodijeljenim donacijama, što je trebalo učiniti prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o proračunu (točka 4. Nalaza);

- komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova, čišćenje snijega te odvodnja atmosferskih voda, za koje su rashodi iskazani u iznosu 335.477,00 kn, povjerene su pravnim osobama izravnim ugovaranjem, a prema propisima o komunalnom gospodarstvu trebalo je provesti javni natječaj;

- Naknade za ugovore o djelu isplaćene su (s pripadajućim porezima i doprinosima) u iznosu 202.118,00 kn;

- Ugovori o djelu zaključeni su za upravne, stručne i druge poslove iz djelokruga Općine te poslove održavanja čistoće javnih i zelenih površina;

- Prema propisima koji uređuju djelokrug i ustrojstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravne, stručne i druge poslove u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveobavljaju službenici i namještenici, a obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se izvoditeljima prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, iz čega proizlazi da se navedeni poslovi ne obavljaju putem ugovora o djelu (točka 6. Nalaza)

- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ne sadrži pojedine ugovore i nije ažuriran u propisanim rokovima;

- Radovi i usluge u ukupnoj vrijednosti 453.443,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost nabavljene su izravnim ugovaranjem, a prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, trebalo je prikupiti najmanje tri ponude;

- U 2016. nabava i montaža urbanix vježbališta i radovi na uređenju parka oko škole u vrijednosti 374.871,00 kn plaćeni su predujmom;

S obzirom da su značajna sredstva korištena za plaćanje predujmom, dijelom i za radove koji nisu završeni u ugovorenom roku, Općina nije racionalno i učinkovito raspolagala proračunskim sredstvima;

- Za pojedine radove i isporuku opreme nisu sastavljeni zapisnici o primopredaji niti je predočena druga dokumentacija kojom bi se potvrdilo da su radovi izvedeni i oprema ugrađena. (točka 7. Nalaza)

4. Općina obuhvaća četiri naselja s ukupno 3 709 stanovnika. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga ustrojen je jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest djelatnika. Općina nema proračunske korisnike.

Odgovorna osoba za izvršavanje proračuna tijekom 2016. i uTomislav Marijanović.

Prihodi su iskazani u iznosu 8.116.632,00 kn, a rashodi u iznosu 8.199.758,00 kn. Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine u iznosu 83.126,00 kn.

Najznačajniji udjel imaju prihodi od pomoći u iznosu 4.021.092,00 kn ili 49,5 % te prihodi od poreza u iznosu 2.799.315,00 kn ili 34,5 %.

Potraživanja su koncem 2016. iskazana u iznosu 1.279.997,00 kn i odnose se na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 1.138.535,00 kn i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 141.462,00 kn.

Obveze su koncem 2016. iskazane u iznosu 415.664,00 kn i odnose se na obveze za nabavu nefinancijske imovine.

Vrijednosno su najznačajniji rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.206.514,00 kn ili 51,3 % ukupno ostvarenih rashoda.

Općina u 2016. nije davala jamstva i suglasnosti za zaduživanje te pozajmljivala proračunska sredstva.

Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti, koje se odnose na izvršenje naloga revizije za 2010., planiranje i izvršenje proračuna, računovodstveno poslovanje, objavu podataka na mrežnim stranicama, rashode te postupke javne nabave, utjecale su na izražavanje nepovoljnog mišljenja.

Cjelo Izvješće o obavljenoj reviziji pogledajte u prilogu

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
bisernica

bisernica

Komentirano: 2.9.2017. | 10:04

1

pa znas li da je bio kirvaj,a kirvaj kosta,pecenka,kolaci,pivo,vino itd itd
Markic

Markic

Komentirano: 2.9.2017. | 9:30

2

Ima li jutros kakvih novih vijesti o privođenju odgovornih osoba?!
Markic

Markic

Komentirano: 1.9.2017. | 21:40

3

Zar još nitko nije priveden na informativni razgovor?! To mora biti slijedeća vijest, a onda će se vrlo brzo saznati gdje su pare!

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovaj gospodin je nepopravljiv!

BROJNE NEPRAVILNOSTI

Ovaj gospodin je nepopravljiv!

4.11.2019. | 22:30
Raspašoj u financijama, revizija otkrila da na računu nema silnih milijuna, a načelnik tvrdi da ništa nije ukradeno
Raspašoj u financijama, revizija otkrila da na računu nema silnih milijuna, a načelnik tvrdi da ništa nije ukradeno
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ne može im nitko ništa?

Opet (i) Donji Andrijevci

Ne može im nitko ništa?

4.11.2019. | 20:00
Državni ured za reviziju trenutno ima 285 zaposlenih i ispostave u svakoj županiji. Lome noge, obilaze tvrtke, ustanove, tijela i institucije, zabadaju nos u papire, bilježe kršenja zakona i propisa, pišu svoje kilometarske zapisnike i daju preporuke. A nitko ih ne zarezuje ni po
Državni ured za reviziju trenutno ima 285 zaposlenih i ispostave u svakoj županiji. Lome noge, obilaze tvrtke, ustanove, tijela i institucije, zabadaju nos u papire, bilježe kršenja zakona i propisa, pišu svoje kilometarske zapisnike i daju preporuke. A nitko ih ne zarezuje ni po
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pregledali papire pa otkrili novi kaos u općinskoj blagajni

Brojke se nikako ne podudaraju

Pregledali papire pa otkrili novi kaos u općinskoj blagajni

31.10.2019. | 14:00
Nepotpuni računi za ono što se trošilo na takozvanu 'reprezentaciju' Općine, kaos oko nabavke građevinskog materijala za koji se ne zna na što je utrošen i neusklađeno stanje imovine, obveza i potraživanja - samo su neki od problema slavonske Općine koja je pala na ispitu državne
Nepotpuni računi za ono što se trošilo na takozvanu 'reprezentaciju' Općine, kaos oko nabavke građevinskog materijala za koji se ne zna na što je utrošen i neusklađeno stanje imovine, obveza i potraživanja - samo su neki od problema slavonske Općine koja je pala na ispitu državne
SBplus.hr, Slavonski Brod : Biraju članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Objavljen poziv za isticanje kandidature

Biraju članove i zamjenike članova Savjeta mladih

6.8.2019. | 9:10
Pravo predlaganja kandidata imaju udruge mladih i koje rade sa i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili sturkovnih organizacija ali i neformalne skupine od najmanje 20 mladih
Pravo predlaganja kandidata imaju udruge mladih i koje rade sa i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili sturkovnih organizacija ali i neformalne skupine od najmanje 20 mladih
SBplus.hr, Slavonski Brod : Obustavili zaprimanje prijava za potpore mladim obiteljima

Ubrzo nakon objave

Obustavili zaprimanje prijava za potpore mladim obiteljima

2.8.2019. | 8:00
Samo šest dana od dana objave poziva za prijavu s ciljem ostvarenja bspovratne financijske pomoći namijenjene mladim obiteljima, 'osvanula' je nova obavijest. Zaprimanje prijava obustavljeno je 30. srpnja ove godine. Evo i zašto.
Samo šest dana od dana objave poziva za prijavu s ciljem ostvarenja bspovratne financijske pomoći namijenjene mladim obiteljima, 'osvanula' je nova obavijest. Zaprimanje prijava obustavljeno je 30. srpnja ove godine. Evo i zašto.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Bit će im vraćen novac za priključke i porez na nekretninu

Nakon loših vijesti o novim nametima

Bit će im vraćen novac za priključke i porez na nekretninu

25.7.2019. | 11:10
Jučerašnja je vijest zasigurno razveselila mnoge. Naime, objavljen je Javni poziv kojim se mladi pozivaju neka račune za priključke kao i potvrde o uplaćenom porezu na nekretnine donesu u Općinu kako bi isti mogli biti refundirani.
Jučerašnja je vijest zasigurno razveselila mnoge. Naime, objavljen je Javni poziv kojim se mladi pozivaju neka račune za priključke kao i potvrde o uplaćenom porezu na nekretnine donesu u Općinu kako bi isti mogli biti refundirani.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Teško da je prenamjena učinjena radi izgradnje urbanih vila

Suludi nameti mještanima

Teško da je prenamjena učinjena radi izgradnje urbanih vila

17.7.2019. | 20:30
Mještani će morati 'odriješiti kesu' čak i ako za sporna zemljišta dobivaju poljoprivredne poticaje pa i onda kada im ne mogu pristupiti drugačije nego preko tuđih parcela. Radi li se o vrtu iza obiteljske kuće - pravila su ista, sve je sada proglašeno neizgrađenim građevinskim z
Mještani će morati 'odriješiti kesu' čak i ako za sporna zemljišta dobivaju poljoprivredne poticaje pa i onda kada im ne mogu pristupiti drugačije nego preko tuđih parcela. Radi li se o vrtu iza obiteljske kuće - pravila su ista, sve je sada proglašeno neizgrađenim građevinskim z
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mještani će plaćati komunalnu naknadu za bašče i oranice!?

Neizgrađena građevinska zemljišta

Mještani će plaćati komunalnu naknadu za bašče i oranice!?

16.7.2019. | 22:00
Od nekoliko desetaka pa sve do nekoliko tisuća kuna, Andrijevčani će biti prisiljeni uplaćivati svake godine u općinski proračun, ne razriješi li se problematična situacija oko poljoprivrednih zemljišta koja su nenadano proglašena neizgrađenim građevinskim zemljištima. Općina oče
Od nekoliko desetaka pa sve do nekoliko tisuća kuna, Andrijevčani će biti prisiljeni uplaćivati svake godine u općinski proračun, ne razriješi li se problematična situacija oko poljoprivrednih zemljišta koja su nenadano proglašena neizgrađenim građevinskim zemljištima. Općina oče
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vukojević gradnja je daleko najpovoljniji ponuditelj

Energetska obnova škole u D.Andrijevcima

Vukojević gradnja je daleko najpovoljniji ponuditelj

30.3.2019. | 9:15
Procijenjena vrijednost nabave bila je 2.519.440,00 kuna (bez PDV-a). Od pet pristiglih ponuda čak četiri njih su bile od 35 do 62 posto skuplje od procjene.
Procijenjena vrijednost nabave bila je 2.519.440,00 kuna (bez PDV-a). Od pet pristiglih ponuda čak četiri njih su bile od 35 do 62 posto skuplje od procjene.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Bogat i veseo Advent u Donjim Andrijevcima 2018.

Bolji nego ikad dosad

Bogat i veseo Advent u Donjim Andrijevcima 2018.

17.12.2018. | 22:00
Organizirano, sudjelovali su članovi bezmalo svih andrijevačkih udruga: od ribića i lovaca, preko umirovljenika i KUD-ovaca koji su svoje specijalitete gostima nudili te posebnim ponudama za nepce i uho brinuli, do Leptirića iz Igraonice i najmlađih folklorašica i folkloraša koji
Organizirano, sudjelovali su članovi bezmalo svih andrijevačkih udruga: od ribića i lovaca, preko umirovljenika i KUD-ovaca koji su svoje specijalitete gostima nudili te posebnim ponudama za nepce i uho brinuli, do Leptirića iz Igraonice i najmlađih folklorašica i folkloraša koji
SBplus.hr, Slavonski Brod : Opremanje dječje igraonice i novo radno mjesto

Projekti pomažu smanjenju nezaposlenosti

Opremanje dječje igraonice i novo radno mjesto

25.5.2018. | 18:40
Za rekonstrukciju i opremanje 'Mrava' Općina je dobila potporu u iznosu većem od milijun kuna, tako da će predškolska djeca Općine uskoro moći uživati u ljepšoj i modernije opremljenoj igraonici.
Za rekonstrukciju i opremanje 'Mrava' Općina je dobila potporu u iznosu većem od milijun kuna, tako da će predškolska djeca Općine uskoro moći uživati u ljepšoj i modernije opremljenoj igraonici.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako ništa zaključili nisu i rezultat će takav biti - ništa

Izvanredno stanje proglasili redovnim

Kako ništa zaključili nisu i rezultat će takav biti - ništa

26.9.2017. | 15:40
Vijećnici 'izvanredno stanje' u Općini karakterizirali 'redovnim', održali takvu sjedncu - redovnu - te zaključili isto što su, u sličnim situacijama, zaključivali i njihovi prethodnici - ništa. Za očekivati je kako će poslije takvog načina rada i učinak biti isti. Ništa.
Vijećnici 'izvanredno stanje' u Općini karakterizirali 'redovnim', održali takvu sjedncu - redovnu - te zaključili isto što su, u sličnim situacijama, zaključivali i njihovi prethodnici - ništa. Za očekivati je kako će poslije takvog načina rada i učinak biti isti. Ništa.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vijećnici žele čuti očitovanje načelnika Marijanovića

Samo jedna točka dnevnog reda

Vijećnici žele čuti očitovanje načelnika Marijanovića

24.9.2017. | 17:35
Državna revizija je slučaj Donji Andrijevci predala Državnom odvjetništvu a, kako neslužbeno doznajemo, kriminalistička policija je krenula s izvidima.
Prije više od tri tjedna Državni ured za reviziju proslijedio je Hrvatskom saboru izvješća o radu pet ministarstava, dviju županija te 30 gradova i općina. Negativno mišljenje, uz općinu Škabrnja, dobila je i općina Donji Andrijevci, o čemu je već pisao SBplus.
SBplus.hr, Slavonski Brod : S općinskog računa digao 91.000 kuna

Državna revizija utvrdila

S općinskog računa digao 91.000 kuna

21.9.2017. | 15:00
"Nije to ništa, samo greška u vođenju knjiga. I božićnicu smo si isplatili pogreškom", pravda se načelnik Općine Donji Andrijevci, načelnik Tomislav Marijanović.
"Nije to ništa, samo greška u vođenju knjiga. I božićnicu smo si isplatili pogreškom", pravda se načelnik Općine Donji Andrijevci, načelnik Tomislav Marijanović.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Samo velike kukavice svoj grijeh podčinjenima pripisuju

Od priopćenja do tiskovne i nazad

Samo velike kukavice svoj grijeh podčinjenima pripisuju

13.9.2017. | 21:50
Čini nam se kako se općinski načelnik u ovom obraćanju nije naoružao činjenicama već čistim instinktom „zvijeri stjerane u kut", ili svojim nedovoljnim stupnjem obrazovanja odgovorio novinarima na razini svog intelektualnog dometa pokušavajući tako kontra napadima obmanuti javnos
Čini nam se kako se općinski načelnik u ovom obraćanju nije naoružao činjenicama već čistim instinktom „zvijeri stjerane u kut", ili svojim nedovoljnim stupnjem obrazovanja odgovorio novinarima na razini svog intelektualnog dometa pokušavajući tako kontra napadima obmanuti javnos
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vijećnici pozivaju 'institucije države' neka rade svoj posao

Nije trebalo dugo čekati

Vijećnici pozivaju 'institucije države' neka rade svoj posao

1.9.2017. | 0:02
Nakon što su mediji objavili rezultate nalaza (i) u redakciju SBplus-a stiglo je 'Očitovanje vijećnika pozicije o negativnom izvješću Državnog ureda za reviziju za Općinu Donji Andrijevci' koje prenosimo u cijelosti.
Nakon što su mediji objavili rezultate nalaza (i) u redakciju SBplus-a stiglo je 'Očitovanje vijećnika pozicije o negativnom izvješću Državnog ureda za reviziju za Općinu Donji Andrijevci' koje prenosimo u cijelosti.
SBplus.hr, Slavonski Brod : HDZ izgubio kontrolu nad Općinom Donji Andrijevci

Propali i 'mrkva' i 'batina'

HDZ izgubio kontrolu nad Općinom Donji Andrijevci

19.6.2017. | 11:11
'Budimo otvoreni u svojim razmišljanjima i gajimo zajedništvo do ostvarenja cilja. Neka mještani osjete kako smo tu zbog njih, a ne zbog sebe', kolegicama i kolegama vijećnicima kazao je novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća, Robert Kuduz.
'Budimo otvoreni u svojim razmišljanjima i gajimo zajedništvo do ostvarenja cilja. Neka mještani osjete kako smo tu zbog njih, a ne zbog sebe', kolegicama i kolegama vijećnicima kazao je novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća, Robert Kuduz.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Febo

(Ne)običan čovjek

Febo

31.12.2016. | 23:20
'Njihovim odnosom prema meni, a ne postupkom zatvaranja školskog dvorišta, te dvije gospođe ponizile su me. Kao čovjeka, a ne kao branitelja'.
'Njihovim odnosom prema meni, a ne postupkom zatvaranja školskog dvorišta, te dvije gospođe ponizile su me. Kao čovjeka, a ne kao branitelja'.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nije kriv načelnik Marijanović nego pročelnik Šulter

Aljkavost i samodostatnost

Nije kriv načelnik Marijanović nego pročelnik Šulter

21.9.2016. | 22:22
O načinu financiranja programa, projekata i manifestacija odluku je donio općinski načelnik, međutim, ona je toliko manjkava da čak niti ne kaže za koju godinu vrijedi. Ipak, priznati treba kako za to nije kriv tek potpisnik Marijanović nego, prije svih, pročelnik jedinstvenog up
O načinu financiranja programa, projekata i manifestacija odluku je donio općinski načelnik, međutim, ona je toliko manjkava da čak niti ne kaže za koju godinu vrijedi. Ipak, priznati treba kako za to nije kriv tek potpisnik Marijanović nego, prije svih, pročelnik jedinstvenog up
SBplus.hr, Slavonski Brod : Jedno naređenje i šest upozorenja Općini Donji Andrijevci

Nakon pisanja SBplus-a

Jedno naređenje i šest upozorenja Općini Donji Andrijevci

26.8.2016. | 0:01
U onoj mjeri u kojoj nije sramota priznati kako nemaš talenta za sport ili umjetnost, u toj mjeri nije sramota priznati kako nemaš liderskih sposobnosti. Oni pak koji to ne žele, a ustraju u ulozi kojoj nisu dorasli (i svim prinadležnostima, dakako) ustvari, pored manjka liderski
U onoj mjeri u kojoj nije sramota priznati kako nemaš talenta za sport ili umjetnost, u toj mjeri nije sramota priznati kako nemaš liderskih sposobnosti. Oni pak koji to ne žele, a ustraju u ulozi kojoj nisu dorasli (i svim prinadležnostima, dakako) ustvari, pored manjka liderski
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :