Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 28.12.2019. u 17:15
Prikaza: 2294
|
Autor: Željka Gavranović

Uprava 10-godišnjeg nepostojećeg Centra

Pogledajte što su sve obećali učiniti u 2020. godini

Brodsko-posavska županija : Pogledajte što su sve obećali učiniti u 2020. godiniJosip Grgić, direktor nepostojećeg Centra koji je na čelo Uprave došao 2013. godine(Foto: Ž.G./SBplus/arhiva)

Donosimo impozantan popis planiranih aktivnosti za 2020. godinu koje djelatnici Regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu uspjeli odraditi u prethodnom desetljeću koliko Centar postoji samo 'na papiru', ali ne i u materijaliziranom obliku.

SLAVONSKI BROD - Oni koji su mislili kako se u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom, osnovanom u studenom 2010. godine kao županijsko komunalno trgovačko društvo pod nazivom Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o., ništa ne događa - zbog puke činjenice da isti (ni na pragu 2020. godine) još uvijek nije materijaliziran, odnosno, postoji tek kao ideja u duhovnom, a ne i u fizičkom smislu - grdno se prevario.

Prošli je mjesec, naime, dovršen sveobuhvatan Plan rada tog Regionalnog centra za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o. za 2020. godinu.

Nije zgoreg podsjetiti kako buduće područje obuhvata RCGO Šagulje čini veći dio Brodsko-posavske županije, uglavnom cijela Požeško-slavonska županija i dio Sisačko-moslavačke županije. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, njemu će gravitirati otpad 273.441 stanovnika.

U Planu za sljedeću godinu, među jedinicama lokalne samouprave koje potencijalno treba uključiti u obuhvat Centra, našla se i Bjelovarsko-bilogorska županija, točnije, Grad Garešnica te općine Berek, Velika Trnovitica, Hercegovac, s njezinog područja.

Osnovu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom predstavljat će, uz sam Centar, pretovarne stanice. Na području Brodsko-posavske županije predviđena je jedna Pretovarna stanica (PS Slavonski Brod), Sisačko-moslavačke tri (PS Kutina, PS Novska i PS Hrvatska Kostajnica), a Požeško-slavonske dvije Pretovarne stanice (PS Požega, PS Pakrac).

Podsjetimo, Brodsko-posavska županija je kao lokaciju budućeg županijskog centra za gospodarenje otpadom odredila Šagulje - mjesto koje se nalazi na području Grada Nove Gradiške u k.o. Kovačevac na k.č.br.1367, površine 128.254 'kvadrata' i k.č.br.1369, površine 140.455 kvadratnih metara.

No, dio Plana koji nas je najviše zanimao - jer sadrži obećanja Uprave o svemu što će biti odrađeno u 2020. godini - je poglavlje 'Planirane aktivnosti za 2020. godinu'. Naslov tog dijela Plana (da nas netko pita) proširili bismo na ''Planirane aktivnosti za 2020. godinu... koje nismo uspjeli odraditi u deset godina postojanja Centra samo 'na papiru'". Iz tog je dijela Plana vidljivo kako je posla uistinu puno pa sad nitko neće moći kazati da se ništa ne radi. Stoga, u svrhu relevantnog izvora za kasnije praćenje ove teme i reference, to važno poglavlje prenosimo u cijelosti.

PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU
5.1. Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju RCGO Šagulje
Sukladno potpisanom Ugovoru o izradi studijsko-projektne dokumentacije te projektnom zadatku, osigurati izvoditelju usluga potrebne ulazne podatke i podloge za realizaciju projekta, kao i potrebne kontakte pri prikupljanju potrebnih informacija radi obavljanja potrebnih aktivnosti na projektu.
                - Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi
Cilj je izraditi stručno utemeljenu Studiju izvedivosti i Analizu troškova i koristi koje će činiti podlogu za izradu projektne prijave kojom se traži sufinanciranje sredstvima EU i koje će biti prihvaćene od strane nadležnih tijela EU.
                - Idejno rješenje za RCGO Šagulje i tipske Pretovarne stanice
Idejno rješenje za RCGO Šagulje treba sadržavati sve podatke i elemente dostatne za izradu Studije izvedivosti i Studije o utjecaju zahvata na okoliš.
Idejno rješenje za tipske Pretovarne stanice treba sadržavati sve podatke i elemente dostatne za izradu Studije izvedivosti.
                - Studije utjecaja zahvata RCGO Šagulje na okoliš
Mora uključiti potrebne istražne radove te, s obzirom kako procjena utjecaja zahvata na okoliš uključuje i ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu prema posebnom propisu.
                - Dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za RCGO
Dokumentacija potrebna za ishođenje lokacjske dozvole za RCGO uključuje radnje i postupke ovlaštenog projektanta do ishođenja pravomoćnog upravnog akta.
                - Projektna prijava za osiguranje EU sredstava
Potrebno je izraditi Projektnu prijavu za projekt RCGO Šagulje za osiguranje EU sredstava (ispuniti aplikacijski obrazac) sa svim potrebnim popratnm dokumentima.

5.2. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Pretovarnih stanica na području RCGO Šagulje
Utvrđeni regionalni koncept pretpostavlja izgradnju RCGO Šagulje kod Nove Gradiške i izgradnju 6 Pretovarnih stanica za područje Brodsko-posavske županije (PS Slavonski Brod), Požeško-slavonske županije (PS Požega, PS Pakrac) te dio Sisačko-moslavačke županije (PS Kutina, PS Novska, PS Hrvatska Kostajnica).
                - Izrada Geodetskog projekta i Parcelacijskog elaborata u skladu s potrebama za izgradnju 6 Pretovarnih stanica
Ako predložena lokacija nije jedinstvena katastarska čestica, potrebno je izraditi Parcelacijski elaborat s popisom katastarskih čestica za parcelu na kojoj se planira izgradnja.
Izrađivač je dužan dostaviti sve materijale u elaboratu u digitalnom obliku gdje će prikazati predloženu lokaciju i okolno zemljište.
                - Elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice
Elaborat zaštite okoliša obvezno treba sadržavati podatke o zahvatu i opis obilježja zahvata, podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata te opis mogućih utjecaja na okoliš.
Ovlaštenik koji izrađuje Elaborat zaštite okoliša dužan je tijelu (MZOE) koje provodi postupak, biti na raspolaganju za pružanje dodatnih obrazloženja, dorade/ažuriranja Elaborata sukladno očitovanjima tijela u postupku te sudjelovati u izradi Rješenja.
                - Dokumentacija za ishođenje lokacijskih dozvola
Idejne projekte potrebno je izraditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju, s prostornim planovima i drugim relevantnim propisima, posebnim uvjetima, elaboratima čija izrada prethodi izradi idejnog projekta na temelju posebnih propisa te uvjeta koji se utvrđuju u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
Uprava Društva, zajedno sa zaposlenicima se obvezuje pravovremeno dati informacije o lokacijama pretovarnih stanica, minimalnom sadržaju pretovarnih stanica i druge raspoložive informacije za koje smatra da su nužne izabranom Ponuditelju za izradu spomenute projektno-tehničke dokumentacije.
                - Dokumentacija za ishođenje građevinskih dozvola
Glavne projekte je potrebno izraditi sukladno Zakonu o gradnji te moraju biti usklađeni s izrađenim Idejnim projektom i ishođenom lokacijskom dozvolom.
                - Izrada Izvedbenih projekata za Pretovarne stanice
Izvedbeni projekt treba pratiti etapnost građenja građevine, mora sadržavati detaljnije opise i dodatne računske provjere

5.3. Suradnja s JLS-e i Komunalnim trgovačkim društvima:
Za vrijeme trajanja usluga Izrade studijsko-projektne dokumentacije, Uprava i zaposlenici RCGO Šagulje trebaju biti u stalnom kontaktu s izrađivačima, JLS i komunalnim trgovačkim društvima - pružateljima komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja obuhvata projekta RCGO Šagulje.
Sukladno čl. 28. st. 1. toč. 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 14/2019), Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati predaju miješanog komunalnog otpada u RCGO sukladno Planu.
Prema istome članku, Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave također je dužno potpisati Sporazum s pripadajućim CGO kojim će regulirati međusobne odnose vezane za predaju miješanog komunalnog otpada te prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja komunalno trgovačko društvo.

5.4. Infrastrukturno/komunalno opremanje lokacije RCGO-a:
Za potrebe centralnog prostora za obradu otpada RCGO Šagulje (lokacija u k.o. Kovačevac, Šagulje) potrebno je osigurati pristupnu cestu, priključni vod za trafostanicu odnosno priključak lokacije na elektroenergetski sustav, te osigurati dovod pitke vode.
U dogovoru sa gradom Nova Gradiška mora se donijeti konačna odluka o načinu osiguranja pristupa centru.
Sa HEP-om treba žurno nastaviti dogovore o načinu osiguravanja uvjeta za napajanje trafostanice koja se gradi na prostoru lokacije RCGO Šagulje prema ranije dostavljenim uvjetima.

5.5. Promidžba i vidljivost:
Organizacija konferencije na kojoj će se široj javnosti predstaviti Projekt. Na konferenciju će biti pozvani Predstavnici skupštine društva, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, gradska poduzeća, lokalna samouprava, novinari te ostali.

5.6. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa:
Centralni prostor za obradu otpada RCGO Šagulje (kčbr.1367 i kčbr.1369 sve u k.o. Kovačevac) su u vlasništvu Republike Hrvatske te je obveza Uprave Društva poduzeti sve aktivnosti u nadležnosti Društva na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Ove aktivnosti treba poduzimati i za sve pretovarne stanice koje studijom izvodljivosti budu definirane i utvrđene. Prema sadašnjem stanju, lokacije 6 pretovarnih stanica su u vlasništvu trgovačkih društava (Slavonski Brod, Požega, Pakrac, Kutina, Novska, Hrvatska Kostajnica). Unatoč činjenici da Ministarstvo državne imovine inzistira na lokacijskoj dozvoli kao dokazu pravnog interesa, rješavanje ovih odnosa treba započeti odmah gdje to okolnosti dozvoljavaju.
Obzirom da je predviđena površina za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje smanjena koridorima predviđenim prostornim planom (koridor budućeg industrijskog kolosijeka koji će ulaziti u prostor Centra, uređene zelene površine definirane Prostornim planom i koridor dalekovoda koji prolazi južnom stranom parcele), pojavila se potreba za proširenjem lokacije budućeg Centra. Obveza Uprave je da nastavi aktivnosti vezane uz proširenje lokacije koje su započete u 2019. godini.

5.7. Informiranje i odnosi s javnošću
Pravodobno, istinito i potpuno informiranje javnosti o svim aktivnostima na realizaciji projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na RCGO Šagulje jedna je od osnovnih obveza Uprave i zaposlenika RCGO Šagulje d.o.o. Stoga je obveza u 2020. godini:
·         kontinuirano ažurirati web stranicu Društva te transparentno objavljivati sve novosti i aktivnosti kako o projektu na lokalnoj razini, tako i o uspostavi sustava na razini RH;
·         organizirati najmanje jednu javnu tribinu (tijekom izrade studije izvodljivosti) za Grad Nova Gradiška, na čijem teritoriju je centralno mjesto za obradu otpada te upoznati sve zainteresirane s odabranom tehnologijom i budućim izgledom centra - centralnog mjesta za obradu otpada;
·         na poziv svake od JLS organizirati javni sastanak ili okrugli stol na teme u svezi sa uspostavom cjelovitog sustava;
·         izraditi i distribuirati reklamni letak posvećen temi selekcije otpada i obrade otpada u budućem RCGO Šagulje;
·         prema potrebi uključiti se u informiranje javnosti putem drugih sredstava javnog informiranja (tv postaje, radio postaje, regionalni tisak i sl.)

5.8. Ostale aktivnosti:
·         Trgovačko društvo RCGO Šagulje d.o.o. aktivno će sudjelovati u radu Grupacije centara za gospodarenje otpadom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te se zalagati za provedbu projekta RCGO Šagulje promičući i na taj način interese Regije Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema.
·         Osim sudjelovanja u radu Grupacije, Uprava i zaposlenici RCGO Šagulje ostvarivat će stalne kontakte sa svim centrima za gospodarenje otpadom na području RH, a posebice sa centrima koji su glede razvijenosti projekta u sličnoj poziciji kao i RCGO Šagulje.
·         Uprava i zaposlenici RCGO Šagulje u obvezi su se stalno educirati i usavršavati svoja znanja i vještine u području gospodarenja otpadom posebice komunalnim otpadom te će u tom smislu prisustvovati organiziranim edukacijskim programima (seminari, konferencije, simpoziji i sl.), a posebice će sudjelovati u organiziranim ili će sami organizirati posjete centrima za gospodarenje otpadom, kako u RH tako i na području EU.
·         Uprava i zaposlenici RCGO Šagulje aktivno će se uključiti te u okviru svojih mogućnosti pomagati svaku edukaciju stanovništva ili izobrazbu kadrova koja se bude organizirala na području JP(R)S ili JLS koje su u obuhvatu RCGO Šagulje.

Dodajmo samo kako je iz Financijskog plana vidljivo da Uprava RCGO Šagulje za 2020. godinu planira sveukupne prihode veće od 9,7 milijuna kuna, od čega će na rashode za malobrojne zaposlene 'otići' 850 tisuća kuna.

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
bpz2011

bpz2011

Komentirano: 29.12.2019. | 12:25

1

SRAMOTA! Brodski aktivisti, članovi ekoloških udruga rade i bore se za brodski čisti zrak, a za tu visoko sofisticiranu akciju zaštite okoliša, ali i za zdravlja Brođana(!) i ni kune ne dobivaju ni od Grada, ni od Županije, ni od Ministarstva, a osobe navedene u tekstu i za problematiku s tim povezano (gospodarenjem otpada!) i oni koji iza njih stoje skroz do Gradonačelnika, Župana i Ministra basnoslovne plaće i naknade primaju za taj nerad!!!
ivomarkic

ivomarkic

Komentirano: 28.12.2019. | 17:43

2

Zanimljivo je kako se naša nezavisna zastupnica Slavica Lemaić nije oglasila o ovome. Kaže da je nezavisna, a o HDZ muljažama se nikada ne izjašnjava. Štoviše, brani ih do bola!

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sjednica Županijske skupštine u svečanom prostoru

Susret 'uživo' tijekom koronakrize

Sjednica Županijske skupštine u svečanom prostoru

22.10.2020. | 10:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'I dalje poslodavci ucjenjuju radnike ugovorima na određeno'

Za istim stolom poslodavci i sindikati

'I dalje poslodavci ucjenjuju radnike ugovorima na određeno'

2.9.2020. | 12:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Svaka kuna dobro će doći u ovim teškim vremenima'

Mikropoduzetnici potpisali ugovore s BPŽ

'Svaka kuna dobro će doći u ovim teškim vremenima'

27.8.2020. | 12:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za kulturu u sljedećoj godini - 370 tisuća kuna

Ako je koronavirus ponovno ne zatre

Za kulturu u sljedećoj godini - 370 tisuća kuna

26.8.2020. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovo su mikropoduzetnici kojima je Županija odobrila potpore

Donosimo kolike će iznose primiti

Ovo su mikropoduzetnici kojima je Županija odobrila potpore

21.8.2020. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Oni će od Županije dobiti 40.000 kuna za snimanje videospota

Donosimo popis financiranih programa

Oni će od Županije dobiti 40.000 kuna za snimanje videospota

11.8.2020. | 18:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Župan proširio područje na kojemu je proglašena nepogoda

Još jedna općina teže stradala

Župan proširio područje na kojemu je proglašena nepogoda

11.8.2020. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Županija osniva Centar za upravljanje rizicima od katastrofa

Odobrena im bespovratna sredstva

Županija osniva Centar za upravljanje rizicima od katastrofa

22.7.2020. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako će Županija ove godine pomoći lovcima?

Četiri opravdana troška

Kako će Županija ove godine pomoći lovcima?

21.7.2020. | 16:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Deset godina kasnije - od Centra i dalje imamo samo sliku

Za prvi korak trebalo im desetljeće

Deset godina kasnije - od Centra i dalje imamo samo sliku

18.7.2020. | 11:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Izgradnja novog dijela brodske pedijatrije u završnoj fazi

Velika stvar o kojoj se (pre)malo priča

Izgradnja novog dijela brodske pedijatrije u završnoj fazi

18.7.2020. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Objavili sve donacije i sponzorstva za proteklih pola godine

Županija nastavlja s transparentnošću

Objavili sve donacije i sponzorstva za proteklih pola godine

14.7.2020. | 17:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za 8 mjeseci, pogled s ovog mjesta bit će potpuno drugačiji

'Najisplativije' energetske obnove

Za 8 mjeseci, pogled s ovog mjesta bit će potpuno drugačiji

24.6.2020. | 12:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani će 'saznati' ono što već odavno znaju

Iz zaključka županijskog Upravnog odjela

Brođani će 'saznati' ono što već odavno znaju

10.6.2020. | 13:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Odlagalište će do kraja godine biti sanirano?

HSS traži i zatvaranje

Odlagalište će do kraja godine biti sanirano?

29.5.2020. | 12:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Valentina četiri 'Da li vas je stid?' upućena županu

Još malo o Sveučilištu

Valentina četiri 'Da li vas je stid?' upućena županu

28.5.2020. | 14:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nastavljeni pojedini projekti energetskih obnova

Iako je većina planiranog stopirana

Nastavljeni pojedini projekti energetskih obnova

27.4.2020. | 13:10
SBplus.hr, Slavonski Brod : Županija trenira strogoću nad građanima, a ne nad Dusparom

Revnosno provode suspektnu odluku

Županija trenira strogoću nad građanima, a ne nad Dusparom

24.4.2020. | 21:05
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :