Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 23.11.2021. u 7:00
Prikaza: 1965
|
Autor: Željka Gavranović

Slave 11 godina (ne)postojanja

Danas je velika obljetnica za ovu uglednu i časnu tvrtku

Brodsko-posavska županija : Danas je velika obljetnica za ovu uglednu i časnu tvrtkuDirektoru Josipu Grgiću čestitamo ovaj dan i želimo da uskoro stoji ispred pravog Centra(Foto: ŽG/SBplus/arhiva)

Županijska skupština Brodsko-posavske županije osnovala je Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. na 11. sjednici održanoj 23. studenog 2010. godine.

SLAVONSKI BROD - Tvrtka kojoj smo, krajem listopada, povrijedili „ugled, dobar glas, čast i ime", objavom članka naslova „Vijećnici Lemaić uzor je tvrtka koja 11 godina parazitira", jedanaest godina nakon što ju je osnovala Županijska skupština Brodsko-posavske županije, objavila je Studiju utjecaja zahvata na okoliš za Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Šagulje".

Između ostalog sadržaja koji se nalazi na četiristotinjak stranica, tim je dokumentom dan osnovni opis glavnih zona zahvata. Odnosno, glavnih faza izgradnje Centra koji duže od desetljeća postoji samo na papiru, dok direktori koji njime upravljaju za to primaju mjesečnu plaću od oko deset tisuća kuna.

Motiv objave dijela Studije u nastavku je činjenica da su „Šagulje", desetljeće kasnije, još uvijek u fazi pripremanja dokumentacije. Kada je vidljivo što sve tek treba biti izgrađeno, jasno je kako se i najava da će Centar biti otvoren 2023. godine čini preoptimističnom.

Ukupna površina na kojoj se gradi RCGO iznosi cca 53 ha, od čega odlagališta (zapadni dio lokacije) zauzimaju 18 ha, a obrada otpada 35 ha. Unutar dijela lokacije za obradu otpada predviđen je rezervirani prostor od oko 6 ha.

U nastavku je dan osnovni opis glavnih zona zahvata:

1. Ulazno-izlazna zona – Zona 1 (površine oko 0,06 ha)

Ulazno-izlazna zona nalazi se na južnom djelu zahvata RCGO, a sastoji se od čuvarske kućice (porte), prostora za kolne vage s kućicom i platoa za pranje vozila. Čuvarska kućica (Porta) je čvrsti objekt. Objekt će biti smješten na armirano-betonskim temeljima. Nakon registracije na porti kod ulaza u RCGO predviđen je smještaj prostora za vage s kućicom. Iznad kućice i vage postavit će se nadstrešnica koja će služiti kao zaštita od oborina. U sklopu izgradnje ulazno-izlazne zone predviđena je izgradnja platoa za pranje kotača vozila. Pranje podvozja vozila predviđeno je putem autonomne (recirkulacijske) opreme, gdje se korištena voda prikuplja u spremniku ispod platoa za pranje te pomoću flokulanta tretira i ponovno koristi – zaključno, s platoa podvozja vozila nije predviđen spoj na interni sustav odvodnje RCGO.

2. Upravna zgrada – Zona 2 (površine oko 1,43 ha)

Planirana zona upravne zgrade nalazi se na jugoistočnom djelu zahvata RCGO uz ulazno-izlaznu zonu. Građevina je čvrsta, klasična, namijenjena za urede, ukupne etažnosti P + 1. U sklopu upravne zgrade uređuje se i parkiralište. Objekt će biti priključen na vodovodnu i električnu mrežu, a sanitarne otpadne vode će se odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda unutar RCGO. Odvodnja parkirališta riješena je višebrodno s označenim poprečnim i uzdužnom padovima prema kanalicama koje skupljaju vodu u slivnike i vode putem cijevi u separator ulja i masti, a nakon obrade u recipijent (kanal Hrvatskih voda).

3. Transportni centar – Zona 3 (površine oko 1,43 ha)

Planirana zona transportnog centra nalazi se na središnjem južnom dijelu zahvata RCGO. Zgrada za servisiranje vozila je ukupne etažnosti P + 1, a smještena je u krugu transportnog centra. Građevina je projektirana za servisiranje vozila, uključujući radionice, prostorije za radnike i laboratorij. Predviđen je parking za vozila. Objekt će biti priključen na vodovodnu i električnu mrežu, a sanitarne otpadne vode će se odvoditi do postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) unutar RCGO. Za pranje kamiona i vozila određen je prostor za vanjsko i unutrašnje pranje. Plato za diesel-crpku sa zaštitnom nadstrešnicom, namijenjen je isključivo za punjenje strojeva i kamiona korištenih u okviru radnih aktivnosti RCGO. Odvodnja transportnog centra riješena je višebrodno s padom prema kanalicama koje skupljaju vodu.

4. Natkriveno skladište I – Zona 4 (površine oko 1,48 ha)

Planirana zona za smještaj natkrivenog skladišta I nalazi se u središnjem južnom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Natkriveno skladište I služi za smještaj komunalne opreme, parkiranje strojeva i sl. te za skladištenje sortiranog otpada iz objekta sortirnice. Natkriveno skladište bit će priključeno na vodovodnu i električnu mrežu. Odvodnja asfaltiranih površina riješena je višebrodno s padom prema kanalicama.

5. Postrojenje za mehaničku i biološku obradu otpada – Zona 5 (površine oko 3,73 ha)

Planirana zona za smještaj postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada (MBO postrojenje) nalazi se u centralnom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Na njoj su planirani objekti za mehaničku i biološku obradu otpada, biofilter, ispirač plina, spremnik za industrijske vode, istovarna zona i ostale manipulativne površine. Projektirana građevina za mehaničku obradu komunalnog otpada ukupne površine cca 4.375 m2 obuhvaća :

• Natkriveni ulaz

• Prihvatna jama

• Površina za smještaj opreme uz prihvatnu jamu

• Logističku površinu uz prihvatnu jamu

• Prostor za mehaničku rafinaciju

• Logistička površina uz prostor za mehaničku rafinaciju (cca 400 m2)

• Izlazno skladište RDF-a i SRF-a

Projektirana građevina (zatvoreni objekt) za biološku obradu otpada ukupne površine cca 12.370 m2 obuhvaća:

• Logistička površina

• Aeracijski tuneli

• Kontrolna soba

• Prostor za ventilatore

• Prostor za dozrijevanje stabilata

• Površina za pripremu i rafinaciju stabilata

• Tzv. „mirno skladište" stabilata

• Izlazno skladište RDF-a

• Natkriveni biofilter s ispiračem plina

Potencijalno onečišćena voda s površina koje dolaze u doticaj s otpadom odvodit će se na uređaj za obradu (pročišćavanje) otpadnih voda unutar zahvata Centra. Odvod oborinske vode s krova građevine rješavat će se skupljanjem dijela vode u vodospremi, odnosno, dio oborinske vode ispuštat će se u okoliš.

6. Postrojenje za obradu otpadnih voda i odlagališnog plina i trafostanica TS2 – Zona 6 (površine oko 1,21 ha)

Planirana zona za smještaj postrojenja za obradu otpadnih voda i prostora za obradu odlagališnog plina nalazi se na središnjem sjevernom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Sastavni dio postrojenja za obradu procjednih voda je zatvoreni spremnik za prikupljanje pristiglih otpadnih voda (egalizacijski spremnik), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, spremnik za mulj te sabirni spremnik pročišćenih otpadnih voda. Razmještaj objekata postrojenja za obradu i pročišćavanje otpadnih voda prikazan je okvirno, a tijekom izrade Glavnog projekta potrebno im je konačno definirati tehnologiju rada i kapacitete pripadajućih spremnika. Pogon za spaljivanje plina postavljen je na betonskoj površini. Cijelo postrojenje ograđeno je ogradom, a pristup je omogućen asfaltiranoj cesti te ulaznim vratima. Zgrada trafostanice TS2 smještena je sjeverno od MBO postrojenja i južno od postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Orijentirana je u smjeru istok – zapad. Zgrada je pravilnog tlocrtnog oblika. Unutar zgrade smještena je transformatorska komora i elektroprostorija.

7. Odlagalište za neopasni otpad – Zona 7 (površine oko 11,44 ha)

Planirana zona za smještaj odlagališta za neopasni otpad nalazi se na zapadnom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Tijelo odlagališta za neopasni otpad kvadratnog je oblika i obuhvaća površinu oko 11,44 ha. Oko odlagališta je planirana izgradnja servisne prometnice širine 7 m (obuhvaćena zonom 13. - Infrastruktura, zelene površine i prometnice unutar RCGO). Sjeverozapadni dio odlagališta, odnosno kazeta „A" predviđena je za odlaganje otpada koji sadrži azbest. Unutar zone odlaganja nalaziti će se pripadajuća infrastruktura. U slučaju eventualne pojave procjednih voda predviđeno je da se iste odvode prema postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda unutar obuhvata RCGO. Prije odlaganja postavlja se donji brtveni sloj, a nakon završetka odlaganja tijelo odlagališta se zatvara završnim pokrovnim slojem i ozelenjava. Čiste oborinske vode odvode se obodnim kanalom preko taložnika u postojeći recipijent (kanal Hrvatskih voda).

8. Odlagalište za inertni otpad – Zona 8 (površine oko 6,15 ha)

Planirana zona za smještaj odlagališta za inertni otpad nalazi se na sjeverozapadnom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Tijelo zatvorenog odlagališta inertnog otpada je površine oko 5,49 ha. Oko odlagališta je planirana izgradnja servisne prometnice širine 7 m (obuhvaćena zonom 13. - Infrastruktura, zelene površine i prometnice unutar RCGO). Unutar zone odlaganja nalaziti će se pripadajuća infrastruktura. U slučaju eventualne pojave procjednih voda predviđeno je da se iste odvode prema postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda unutar obuhvata RCGO. Prije odlaganja postavlja se donji brtveni sloj, a nakon završetka odlaganja tijelo odlagališta se zatvara završnim pokrovnim slojem i ozelenjava. Čiste oborinske vode odvode se obodnim kanalom preko taložnika u postojeći u recipijent (postojeći kanal Hrvatskih voda) na lokaciji.

9. Prostor za recikliranje i obradu građevnog i inertnog otpada – Zona 9 (površine ok 2,14 ha)

Planirana zona za smještaj prostora za recikliranje i obradu građevnog i inertnog otpada nalazi se u sjeverozapadnom dijelu obuhvata zahvata RCGO, južno od odlagališta inertnog otpada. Unutar površine predviđene za smještaj prostora za obradu građevnog otpada nalazit će se plato za manipulaciju vozilima, prostor za smještaj građevnog otpada, zelena površina, taložnik i separator ulja/masti, sabirni bazen za oborinske vode i objekt za zaposlene. Objekt za smještaj zaposlenika i opreme bit će kontejnerske izvedbe. Odvodnja će se uspostaviti u višebrodnoj izvedbi s padom. U ovom će se postrojenju izvesti vodoopskrbni sustav (vodovod), sustav odvodnje i elektro-opskrbni sustav.

10. Natkriveno skladište II – Zona 10 (površine oko 1,03 ha)

Planirana zona za smještaj natkrivenog skladišta II s pratećom infrastrukturom nalazi se u središnjem dijelu obuhvata zahvata RCGO istočno od MBO postrojenja. Natkriveno skladište II služi za demontažu/obradu glomaznog otpada. Natkriveno skladište bit će priključeno na vodovodnu i električnu mrežu. Odvodnja asfaltiranih površina riješena je višebrodno s padom prema kanalicama.

11. Multifunkcionalni natkriveni prostor – Zona 11 (površine oko 1,96 ha)

Planirana zona za smještaj multifunkcionalnog natkrivenog prostora s pratećom infrastrukturom nalazi se u središnjem dijelu obuhvata zahvata RCGO zapadno od MBO postrojenja. Navedeni prostor služi za privremeno skladištenje bala s SRF-om i/ili povremeno dozrijevanje stabilata. Natkriveno skladište bit će priključeno na vodovodnu i električnu mrežu. Odvodnja asfaltiranih površina riješena je višebrodno s padom prema kanalicama.

12. Trafostanica TS1 – Zona 12 (površine oko 0,22 ha)

Planirana zona za smještaj objekta trafostanice s pratećom infrastrukturom nalazi se u središnjem južnom dijelu obuhvata zahvata RCGO Šagulje, odnosno neposredno uz ulazno-izlaznu zonu. Na lokaciji RCGO potrebno je izgraditi trafostanicu za potrebe elektroopskrbe. Trafostanica će biti zasebna samostojeća građevina na koju će se RCGO priključiti na srednjenaponsku distribucijsku mrežu HEP-a. Lokacija te trafostanice u obuhvatu planiranog zahvata bit će uz internu prometnicu pored postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada.

13. Infrastruktura, zelene površine i prometnice unutar RCGO – Zona 13 (površine oko 9,43 ha)

Lokacija će biti ograđena ogradom. Uz ogradu će se izgraditi neasfaltirani protupožarni put uz kojega će se urediti vizualno dovoljno visok zaštitni zeleni pojas. Unutar RCGO će biti izgrađena glavna prometnica od koje će se izdvajati pristupi pojedinim zonama. Na istočnom djelu obuhvata RCGO-a unutar ograde predviđen je rezervirani prostor za buduće sadržaje (npr. odlagalište, prometna infrastruktura i sl.). Na zapadnom djelu obuhvata RCGO-a izvan ograde predmetnog zahvata predviđeno je uređenje makadamskog poljskog puta. Odvodnja čistih oborinskih voda osigurat će se sustavom padova površina te obodnim kanalima te ispustom u recipijent (postojeći kanal Hrvatskih voda). Na zelenim površinama unutar RCGO i duž zaštitnog pojasa oko RCGO, potrebno je zasaditi gajeve miješanih vrsta drveća i grmlja.

14. Kompostana – Zona 14 (površine oko 2,55 ha)

Planirana zona za smještaj kompostane – postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada nalazi se u središnjem sjevernom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Na njoj je planiran objekt za biološku obradu otpada, biofilter, ispirač plina, spremnik za industrijske vode, manipulativne površine.

U projektiranoj građevini ukupne površine cca 8.986 m2 nalaze se prostori za obradu odvojeno sakupljenog biootpada, čiji su elementi:

• Istovarna površina

• Logistička površina

• Aeracijski tuneli

• Kontrolna soba

• Prostor za ventilatore

• Prostor za dozrijevanje komposta

• Površina za pripremu i rafinaciju komposta

• Tzv. „mirno skladište" i skladište gotovog komposta

Potencijalno onečišćena voda s površina koje dolaze u doticaj s otpadom odvoditi će se na postrojenje za obradu (pročišćavanje) otpadnih voda unutar zahvata RCGO. Odvod oborinske vode s krova građevine rješavati će se skupljanjem dijela vode u vodospremi, odnosno dio oborinske vode ispuštati će se u okoliš.

15. Sortirnica – Zona 15 (površine oko 2,23 ha)

Planirana zona za smještaj sortirnice nalazi se u središnjem južnom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Pogon za sortiranje otpada u građevinskom smislu predstavlja halu ukupne etažnosti P + 1. Građevina je projektirana za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada. Objekt sortirnice bit će priključen na vodovodnu i električnu mrežu. Odvodnja asfaltiranih površina riješena je višebrodno s padom prema kanalicama.

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Oblak_mali

Oblak_mali

Komentirano: 23.11.2021. | 13:51

1

Jako dobar program
Samo_istina

Samo_istina

Komentirano: 23.11.2021. | 7:58

2

Kome vi dajete medijski prostor....nekomu ili necemu sto ne radi a postoji 11 godina....danas bi na rockasu direktor mogao i tamburaše angazirati da zasviraju njemu i tajnici.

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Ovakvih propusta ne smije biti i ne mogu biti tolerirani!'

Oštra osuda postupka profesorice i Škole

'Ovakvih propusta ne smije biti i ne mogu biti tolerirani!'

27.5.2022. | 13:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Evo komu su namijenili 1,75 milijuna kuna iz Proračuna

Nova dodjela potpora

Evo komu su namijenili 1,75 milijuna kuna iz Proračuna

18.5.2022. | 9:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Jedan od najvećih projekata u povijesti Županije ide dalje

Traje natječaj za izradu dokumentacije

Jedan od najvećih projekata u povijesti Županije ide dalje

18.5.2022. | 8:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Javni poziv bit će otvoren dok sve ne podijele

Za što će izdvojiti sredstva?

Javni poziv bit će otvoren dok sve ne podijele

9.5.2022. | 9:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li Županija odustati od ovog važnog EU projekta?

Ponuđeni iznosi gradnje su vrlo visoki

Hoće li Županija odustati od ovog važnog EU projekta?

29.4.2022. | 7:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kakvu vezu vodeći epidemiolog ima s nepostojećim Centrom?

Beskonačan niz funkcija, poslova, titula

Kakvu vezu vodeći epidemiolog ima s nepostojećim Centrom?

28.4.2022. | 13:10
SBplus.hr, Slavonski Brod : Opet 'kiksali' na istom? Reagirala Državna komisija.

Žalila se ista tvrtka kao prošle godine

Opet 'kiksali' na istom? Reagirala Državna komisija.

23.4.2022. | 20:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prazna pozicija za još jedno uhljebljivanje ili nova prilika

Što će (o)značiti odlazak ravnateljice?

Prazna pozicija za još jedno uhljebljivanje ili nova prilika

21.4.2022. | 10:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad i Županija svečano primili važnog gosta

O čemu su razgovarali?

Grad i Županija svečano primili važnog gosta

15.4.2022. | 10:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Ravnatelji će morati neke funkcije staviti u mirovanje'

Velika vijećnica danas puna direktora

'Ravnatelji će morati neke funkcije staviti u mirovanje'

7.4.2022. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li doći do spajanja pojedinih općina?

'Neki ustroji su već odradili svoje'

Hoće li doći do spajanja pojedinih općina?

7.4.2022. | 7:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Županija dodijelila nove stipendije

Pomoć 31 studentu

Županija dodijelila nove stipendije

4.4.2022. | 13:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Rektor Samardžić: 'Dajemo sve od sebe'

Županija pomaže Sveučilištu

Rektor Samardžić: 'Dajemo sve od sebe'

4.4.2022. | 13:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : U ovo je brodsko-posavski župan odlučio uložiti

Znate li što su 'pokušališta'?

U ovo je brodsko-posavski župan odlučio uložiti

2.4.2022. | 11:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Tvrdnja vijećnika Marunice paušalna je i neutemeljena'

Ravnatelj Lučke uprave Marijan Jurić:

'Tvrdnja vijećnika Marunice paušalna je i neutemeljena'

31.3.2022. | 9:10
SBplus.hr, Slavonski Brod : Centar čiju izgradnju čekamo od 2010. guši se u papirologiji

Rezultat poslovanja? 518 kuna!

Centar čiju izgradnju čekamo od 2010. guši se u papirologiji

30.3.2022. | 11:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Njih sedam dobilo je po 40 tisuća kuna

Pomoć Brodsko-posavske županije

Njih sedam dobilo je po 40 tisuća kuna

25.3.2022. | 9:20
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :