Život : Okoliš

Objavljeno: 17.5.2018. u 23:00
Prikaza: 2034
|
Autor: Jerko Zovak

Vrlo principijelno i cjelovito

Za incidente u Brodu pitao je Živi zid, a ne HDZ, SDP i HSS

Slavonski Brod : Za incidente u Brodu pitao je Živi zid, a ne HDZ, SDP i HSS

Zbog čega zastupnica SDP-a i zastupnik HSS-a nisu pokazali veći interes za ovu važnu temu i svakodnevno bombardirali Vladu s pitanjima: Što je uzrokovalo dvodnevno onečišćenje vode i 10-dnevno maltretiranje 90 tisuća građana te što je uzrokovalo veliku ekološku nesreću uz brodsko vodozaštitno područje? I, dakako, što je uzrok 50 dnevne šutnje 'institucija sustava'?

Zastupnik Živog zida, Ivan Vilibor Sinčić, 06. travnja 2018. godine, predsjedniku hrvatske Vlade, Andreju Plenkoviću, pismenim putem, postavio je 20 pitanja u vezi s produktovodom u Slavonskom Brodu. To što tako dosljedan i temeljit interes za ovaj problem nisu pokazali zastupnici HDZ-a s područja Brodsko posavske županije još je i moguće razumjeti - nitko ne zanovjeta svojoj Vladi zbog problema. Pogotovo ne javno. Međutim, nije jasno zbog čega zastupnica SDP-a i zastupnik HSS-a nisu pokazali veći interes za ovu važnu temu i svakodnevno bombardirali Vladu s pitanjima: Što je uzrokovalo dvodnevno onečišćenje vode i 10-dnevno maltretiranje 90 tisuća građana te što je uzrokovalo veliku ekološku nesreću uz brodsko vodozaštitno područje? I, dakako, što je uzrok 50 dnevne šutnje 'institucija sustava'?

Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 96. sjednici, održanoj 17. svibnja 2018., zastupniku Živog zida dala je sljedeće odgovore:

1. Tko je, kada i kojim aktom donio odluku da produktovod koristi tvrtka Crodux, a ne Plinacro? Kojim pravom je dana dozvola da se poslovi transporta i izgradnje odnosno prelaska rafinerije u Bosanskom Brodu na plin, premjeste iz domene javnog poduzeća Plinacro na privatnu tvrtku Crodux i tko je dao navedenu dozvolu?

Predmet Ugovora o procjeni stanja produktovoda Opatovac - Bosanski Brod, potpisan u rujnu 2017. između društava Plinacro d.o.o. i Crodux derivati dva d.o.o. (u daljnjem tekstu: Crodux), nije korištenje nego ispitivanje, odnosno utvrđivanje trenutačnog stanja i njegove podobnosti za eventualnu prenamjenu u izravni plinovod. Ispitivanje se provodi kako bi se utvrdile mogućnosti realizacije projekta opskrbe Rafinerije nafte Brod prirodnim plinom putem izravnog plinovoda, i to priključenjem na hrvatski transportni sustav, a sukladno odredbama Zakona o tržištu plina (Narodne novine, broj 18/18) i smjernicama Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: HERA). Pri tome, naglašavamo kako je opskrba prirodnim plinom Rafinerije nafte Brod nužan uvjet poboljšanja kakvoće zraka u Slavonskom Brodu, u kojem se pitanje plinofikacije Rafinerije razmatra dugi niz godina. Poslove ispitivanja produktovoda, Crodux je dobio temeljem činjenice da je opskrbljivač krajnjega kupca, Rafinerije nafte Brod, a sve u skladu sa zakonskim propisima. Naime, Crodux je registrirani opskrbljivač plinom u Republici Hrvatskoj te će u konačnici, sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o tržištu plina, za opskrbu Rafinerije trebati ishoditi suglasnost HERA-e za izgradnju izravnog plinovoda.

Iako se često spominje u javnosti pitanje zašto te poslove ne obavlja vlasnik produktovoda Plinacro d.o.o., valja napomenuti da Plinacro d.o.o., kao operator plinskog transportnog sustava, obavlja reguliranu energetsku djelatnost transporta plina te nije registriran za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. Time je otklonjena bilo koja mogućnost da Plinacro d.o.o. samostalno izvodi poslove ispitivanja, odnosno eventualne kasnije prenamjeneproduktovoda u izravni plinovod. 2. Tko je i kojim pravom dozvolio da se koristi produktovod, koji je star oko 60 godina, od čega zadnjih 28 godina nije u funkciji, umjesto da se gradi novi plinovod dug svega nekoliko kilometara? U konkretnom slučaju nije riječ o korištenju produktovoda nego o ispitivanju, odnosno utvrđivanju trenutačnog stanja za njegovu eventualnu prenamjenu, a o čemu će se razgovarati tek po završenom ispitivanju sukladno Zakonu o tržištu plina. Gradnja novog plinovoda je projekt koji, kao i svi ostali projekti (naročito linijskog tipa), iziskuje vrijeme od tri do četiri godine čime se produljuje vrijeme rješavanja problema kvalitete zraka u Slavonskom Brodu.

3. Tko je, kada i na koji način propisao testiranje produktovoda prije puštanja u upotrebu odnosno izdavanja uporabne dozvole?

Ugovorom i pratećim Protokolom ispitivanja nepropusnosti produktovoda je vrlo detaljno propisana procedura ispitivanja stanja produktovoda. Također, Ugovorom je definirano kako Crodux ispitivanje provodi na svoj trošak i na svoj rizik te je odgovoran za svu eventualnu štetu koja za treće osobe nastane provođenjem tog postupka. Također, Ugovorom se Crodux obvezuje ispitivanje obaviti savjesno i u skladu s pravilima struke, vlastitim resursima ili koristeći usluge trećih osoba koje raspolažu potrebnim stručnim znanjem, opremom i iskustvom.

4. Koje provjere, ispitivanja ili kontrole stanja produktovoda su napravljene od strane Vlade Republike Hrvatske, odnosno od relevantnih državnih institucija prije nego je isti prepušten Croduxu?

Ispitivanje cjevovoda (naftovoda, plinovoda i produktovoda) predstavlja radove održavanja u kojima inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i energetike (inspekcija zaštite okoliša, vodopravna inspekcija, inspekcija u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe niti inspekcija zaštite prirode) nema obvezu sudjelovati pri takvim ispitivanjima.

Iz Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) ne proizlazi obveza prisutnosti inspekcije zaštite okoliša (niti neke druge inspekcije) u vrijeme ispitivanja produktovoda. Isto nije predviđeno niti Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

5. Zašto nije napravljena studija utjecaja na okoliš za korištenje produktovoda kao plinovoda?

Postupak procjene utjecaja na okoliš provodi se za točno određene zahvate propisane Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 61/14 i 3/17). S obzirom da se u ovom slučaju radi o ispitivanju stanja produktovoda i tehničke izvedivosti, za moguće prenamjene za te aktivnosti sukladno nacionalnim i europskim propisima nije obavezna izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš. Postupak procjene utjecaja Studije o utjecaju zahvata na okoliš bit će potrebno provesti prije eventualne same prenamjene produktovoda, a obavezno prije ishođenja lokacijske odnosno građevinske dozvole.

6. Je li napravljena sigurnosna analiza, odnosno procjena rizika, radi ponovnog puštanja produktovoda u pogon?

Ovdje nije riječ o ponovnom puštanju produktovoda u pogon nego o ispitivanju, odnosno utvrđivanju trenutačnog stanja i njegove podobnosti za eventualnu prenamjenu u izravni plinovod.

7. Kada je nadležno ministarstvo saznalo za navedeni incident, ako se on dogodio u srijedu 28. ožujka, a znamo da je javnost saznala tek u petak 30. travnja 2018. i to na način da su građani obaviješteni kako voda više nije za piće?

Po pozivu Centra 112, 28. ožujka 2018. godine inspektorica Ministarstva zaštite okoliša i energetike odmah je izašla na teren te naložila žurnu sanaciju onečišćenog tla ovlaštenoj osobi. Sanacija je započela tijekom inspekcijskog nadzora. Na osnovi svih prikupljenih informacija i sumnje inspektora da je uslijed onečišćenja došlo do onečišćenja vodocrpilišta kroz čiju vodozaštitnu zonu prolazi predmetni produktvod putem Centra 112 zatraženo je očitovanje o zdravstvenoj ispravnosti vode od strane Zavoda za javno zdravstvo i pravne osobe Vodovod d.o.o. Obaviještene su također sanitarna i vodopravna inspekcija. U večernjim satima je inspektor zaštite okoliša putem Centra 112 obaviješten da analiza vode za ljudsku potrošnju uzorkovana od stane Zavoda za javno zdravstvo nije zdravstveno ispravna zbog koncentracije ugljikovodika veće od maksimalno propisane. Dakle, inspektor zaštite okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i građani Slavonskog Borda i okolice od Centra 112 istovremeno su dobili informaciju da voda nije za ljudsku potrošnju (u konkretnom slučaju u nadležnosti Inspekcije zaštite okoliša je postupanje po dojavi, utvrđivanje onečišćivača, provođenje postupka sanacije i nalaganje hitnih mjera). Odredbom članka 20. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine , br. 56/13, 64/15 i 104/17) propisan je postupak u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju, temeljem kojega je, pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe, obvezna poduzeti sve propisane mjere, u slučaju kada se sustavom upravljanja rizicima i krizom, monitoringom ili temeljem druge službene kontrole, utvrdi da voda za ljudsku potrošnju ne ispunjava parametre sukladnosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne novine, broj 125/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik). Propisane mjere uključuju ograničenje isporuke vode, obavješćivanje Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) i mjesno nadležne sanitarne inspekcije odmah po saznanju, a najkasnije u roku od 24 sata od kada se utvrdila nesukladnost, obavješćivanje potrošača i davanje odgovarajućih preporuka istima, istraživanje uzroka odstupanja od parametara te provođenje hitnih mjera radi uklanjanja uzroka odstupanja od parametara sukladnosti. Vezano uz situaciju iznenadnog onečišćenja vode u vodoopskrbnom sustavu Slavonskoga Broda, Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije zaprimio je 30. ožujka 2018. godine prijavu građana o neugodnom mirisu vode, kao i obavijest inspekcije zaštite okoliša o predmetnom akcidentu, temeljem čega je isti obavijestio javnog isporučitelja Vodovod d.o.o., Slavonski Brod, Ministarstvo zdravstva, nadležnu sanitarnu inspekciju, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Hrvatski zavod za javno zdravstvo te je istoga dana dogovoreno i izvršeno uzorkovanje vode na četiri lokacije, uključujući zdence na vodocrpilištu i vodoopskrbnu mrežu, a u svrhu analize i utvrđivanja prisutnosti ugljikovodika i BTEX-ova.

Rezultatima analiza, koje je izvršio Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije utvrđena je povišena koncentracija ugljikovodika u svim uzorcima (koncentracije su se kretale u rasponu od 476,6 - 777,9 μg/L) o čemu je predmetni laboratorij oko 20 sati obavijestio Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i nadležnu sanitarnu inspekciju, a građani Slavonskog Broda su oko 21 h o istome obaviješteni od strane Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, gradskog stožera Slavonskog Borda i javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod d.o.o., Slavonski Brod. Sljedećega dana, 31. ožujka 2018. godine, nadležna sanitarna inspekcija izvršila je inspekcijski nadzor kod javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod d.o.o., Slavonski Brod, temeljem kojega je utvrđeno da je javni isporučitelj o iznenadnom onečišćenju saznao oko 20 sati, 30. ožujka 2018. te da je po dobivanju rezultata analize vode za ljudsku potrošnju, obavijestio Službu 112 i građane putem javnih medija i vlastitih mrežnih stranica.

Nadalje, provedeno je ponovno uzorkovanje 12 uzoraka vode sa svih zdenaca na vodocrpilištu, kao i na nekoliko lokacija na vodoopskrbnoj mreži, a tijekom dana su se sve aktivnosti usmjeravale na stabiliziranje stanja i osiguranje vode za ljudsku potrošnju putem cisterni. O uzroku onečišćenja javni isporučitelj nije imao saznanja, a provodile su se korektivne radnje crpljenja zdenaca te pražnjenja i ispiranja vodosprema.

8. Zašto međuresorno povjerenstvo taji podatke, te iz kojeg razloga ne daje podatke građanima na vrijeme?

Obveze i poslovi Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji propisani su člankom 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Sukladno navedenome, Stručno povjerenstvo je dalo uputu u svezi korištenja vode za ljudsku potrošnju na području Slavonskoga Broda te predložilo učestalost uzimanja uzoraka, a rezultati analiza objavljivani su kontinuirano, po završetku analiza, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo www.hzjz.hr. Nastavno na iznenadno onečišćenje vode u vodoopskrbnom sustavu Slavonskoga Broda, 31. ožujka 2018. godine održana je telefonska sjednica Stručnog povjerenstva na kojoj je zaključeno da se izda priopćenje za javnost da voda nije za piće, ali da se može koristiti za ostale potrebe kućanstva. Osim toga, utvrđeno je da je potrebno svakodnevno analizama pratiti stanje vode na istim lokacijama. Nadalje, Stručno povjerenstvo je održalo sjednicu i 2. travnja 2018. godine na kojoj je utvrđen, temeljem svih raspoloživih podataka o stanju vodoopskrbe i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Slavonskog Broda, trend pada razine ugljikovodika u vodi za ljudsku potrošnju. U svojoj obavijesti prema gradonačelniku Slavonskoga Broda, županu Brodsko-posavske županije i ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije Stručno povjerenstvo se referiralo na činjenicu da u dosadašnjim uzorcima nisu pronađeni benzen, toluen, ksilen i etilbenzen te da će se uzorkovanje i analize nastaviti do daljnjega. Stručno povjerenstvo je, nadalje, svakodnevno putem internetske stranice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo www.hzjz.hr objavljivalo informacije za javnost o stanju vodoopskrbe i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Slavonskog Broda. U obavijesti od 3. travnja 2018. godine isto je dalo mišljenje da ugljikovodici, zbog toksikoloških svojstava i u koncentracijama utvrđenima u vodi u Slavonskom Brodu, ne predstavljaju akutnu opasnost za zdravlje i nije moguće očekivati ikakve štetne posljedice ako se takva voda u kraćem razdoblju pije, u njoj kuha hrana ili služi za pranje, a ne bi trebalo očekivati ni štetne učinke njezina dugotrajna uzimanja, no zbog predostrožnosti je javnost pozvana da do rješenja situacije ne koristi vodu iz vodoopskrbne mreže za piće i pripremu hrane. Konačno, 9. travnja 2018. godine , a temeljem svih provedenih analiza vode, Stručno povjerenstvo je zaključilo i dalo priopćenje da se voda za ljudsku potrošnju na području Slavonskog Broda smatra zdravstveno ispravnom i može se koristiti za piće i ostale potrebe kućanstva te da se uzorkovanje i analize provode i dalje sukladno državnom planu monitoringa i u skladu s redovnim planovima internih kontrola vodovoda.

Vlada nije odgovorila na pitanje: "Zašto međuresorno povjerenstvo taji podatke... ?". Naime, nije istina da je Zavod za javno zdravstvo ili netko drugi, in continuo, izvještavao javnost o kakvoći vode. Naime, za 30. i 31. ožujak podatke je obznanio ravnatelj brodsko-posavskog Zavoda za javno zdravstvo, dr.sc. Ante Cvitković, a potom, očito zbog zabrane iz Vlade, ni podataka ni Cvitkovića nije bilo u javnosti do 9. travnja kad je ministar zdravstva Milan Kujundžić potpisao Rješenje da je brodska voda zdrava za piće. Da je Vlada (Povjerenstvo) tajila podatke od javnosti svjedočila je hrvatska javnost 3. travnja u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, kad je dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak, voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, brodskom gradonačelniku Mirku Duspari, tiho odbrusila kako: "Onaj tko treba znati - zna" je li brodska voda ispravna za piće, ili nije. (SBplus)

9. Kada je posljednji puta vršeno ispitivanje ispravnosti produktovoda?

Plinacrovi djelatnici više puta godišnje obavljaju nadzor nad Plinacrovom infrastrukturom.

Vlada nije odgovorila na pitanje: "Kada je posljednji puta vršeno ispitivanje ispravnosti produktovoda? nego je odgovor eskivirala navođenjem kako su Plinacrovi djelatnici ... obavljali nadzor. Naime, Plinacrovi djelatnici nisu ni osposobljeni niti ovlašteni "ispitivati ispravnost produktovoda".

10. Imate li podatak što se nalazilo u produktovodu čitavo vrijeme dok je bio izvan funkcije, jesu li cijevi bile pune ili prazne? Ako su bile pune, je li u njima bilo ikakvo gorivo ili sličan produkt?

Prema dostupnim spoznajama, a budući da produktovod nije bio u upotrebi od 1990. godine kada je ispražnjen, u njemu se nije očekivala prisutnost bilo kakvih tekućina. S obzirom na to da uvijek postoji mogućnost zaostatka tekućine u tzv. džepovima ili lirama, Protokolom je predviđeno da se u slučaju njezina otkrića i nastalog propuštanja, poslovi ispitivanja odmah prekinu. Tako je i učinjeno. Uzorci tekućine koja je tijekom ispitivanja iscurila iz produktovoda uzeti su od strane nadležnih službi, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskih voda.

11. Kada i kojim protokolom je došlo do primopredaje produktovoda?

Kad je riječ o postupku ispitivanja produktovoda, radovi su započeli 28. ožujka i nije bilo nikakve primopredaje jer je rađeno samo ispitivanje po Protokolu ispitivanja na nepropusnost broj 0361/18. Plinacro d.o.o. je imenovao tim koji je tijekom čitavog postupka ispitivanja provodio nadzor nad izvođenjem radova ispitivanja. Po završetku sanacije izvršit će se postupak pražnjenja i čišćenja produktovoda te će nakon navedenog biti donesen zaključak da li će se i na koji način nastaviti radovi.

12. Postoji li sumnja da je Crodux nepažljivim rukovanjem produktovodom prouzročio ikakav incident?

Ako postoji, kako je moguće da osumnjičeni tj. stranka u postupku i dalje djeluje na lokaciji? Kako je moguće da lokacija, odnosno trasa produktovoda u cijeloj svojoj duljini na tom koridoru nije stavljena pod nadzor od strane državnih neovisnih institucija koje bi provele istragu, bez ometanja privatnih trgovačkih društava kao stranaka u postupku?

Postupak utvrđivanja odgovornosti provode nadležne institucije, Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske te vjerujemo kako ćemo u najkraćem mogućem roku dobiti sve činjenične informacije.

Vlada potpuno ignorira notornu činjenicu da je Crodux (nepažljivim) rukovanjem produktovodom prouzročio incident? te da inspektorica zaštite okoliša, Brođanka, Dubravka Miškić, nije postupila sukladno Zakonu o zaštiti okoliša. (SBplus)

13. Što namjeravaju poduzeti nadležne institucije kako bi utvrdile trenutno stanje produktovoda prije nego ga se eventualno ponovno stavi u funkciju?

U skladu s mišljenjem Hrvatskih voda, kad padne vodostaj Save, izvršit će se postupak pražnjenja i čišćenja eventualne zaostale tekućine produktovoda te će, nakon navedenog, biti donesen zaključak da li će se i na koji način nastaviti radovi.

14. Jesu li od 1991. godine, otkad je prestao s radom zbog ratnih operacija, vršena bilo kakva održavanja, odnosno kontrola stanja u kojem se nalazio produktovod?

Iako Plinacro d.o.o. nikad nije koristio produktovod koji mu je 2001. godine pripao izdvajanjem iz INA - Industrija nafte d.d. kao dio dugotrajne imovine, trasa je redovito kontrolirana.

15. Tko je vlasnik produktovoda? Je li vlasnik održavao produktovod, kao što mu to nalaže zakonska obaveza?

Vlasnik produktovoda je Plinacro d.o.o. i, kao što smo već rekli, 2001. godine pripao je Plinacru izdvajanjem iz INA - Industrija nafte d.d. kao dio dugotrajne imovine. Iako produktovod nije bio u funkciji trasa je redovito kontrolirana.

16. Hoće li se cijev produktovoda koristiti i nakon incidenta ili će se graditi novi moderni plinovod?

Po okončanju istražnog postupka Ministarstva unutarnjih poslova i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, razmatrat će se daljnje radnje vezanu uz ispitivanje prenamjene produktovoda.

17. Hoće li tvrtka Crodux snositi kakve sankcije?

Nakon okončanja postupka istražnih radnji Ministarstva unutarnjih poslova i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, postupit će se sukladno važećim zakonima Republike Hrvatske.

18. Kojim metodama (uzorkovanje, testiranje, interpretacija), tko je i na kojim lokacijama vršio analize vode na području incidenta, ali i šireg područja Slavonskog Broda i okolnih općina?

Hrvatske vode su postupale slijedom rješenja državnog vodopravnog inspektora, a sukladno Operativnom planu mjera Hrvatskih voda za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.

Između ostalih mjera, provedeno je i uzorkovanje na lokaciji događaja u dva terenska izlaska, 31. ožujka i 2. travnja 2018. godine. Rezultati analize proslijeđeni su Povjerenstvu, a sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju Stručno Povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji isključivo je nadležno komunicirati rezultate analize vode kao i zdravstvenu ispravnost vode.

Na području Slavonskog Broda po zaprimanju informacija o mogućem iznenadnom onečišćenju dana 30. ožujka 2018. godine prva uzorkovanja je proveo Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije te je uzorke uzete s četiri lokacije dostavio u Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije na analizu, s obzirom na činjenicu da Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije nema mogućnost analize ugljikovodika u vodi.

Uzorci su uzeti na sljedećim lokacijama: Vodocrpilište – Zdenac br. 7., Vodosprema (1. slavina u sistemu), Caffe bar Leggero, Vodocrpilište Zdenac br. 11. uzorci su uzeti u vremenu od 13.00-13.53 sati, 30. ožujka 2018. godine. Dobivene analize istoga dana su pokazale vrijednosti od 476,6 do 778,0 μg/L ugljikovodika.

Nakon ovih analiza istu večer od 20 do 21 sat ponavljaju se uzorkovanja na lokacijama: Vodocrpilište – Zdenac br. 7., Vodocrpilište Zdenac br. 11., Vodocrpilište Zdenac br. 15., Vodosprema, Caffe bar Leggero, INA – benzinska pumpa, Svačićeva i SPAR, K-caffe, Svačićeva. Dobivene vrijednosti analiza koje je također proveo Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije pokazale su vrijednosti od 457,6 do 880 μg/L ugljikovodika.

Slijedeće uzorke u danima od 31. ožujka do 12. travnja, također je uzorkovao Zavod za javno dravstvo Brodsko-posavske županije, s iznimkom 2. i 7. travnja 2018. godine kada je uzorkovao Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U svim uzorcima uzorkovanima od 31. ožujka 2018. godine do danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo je proveo analize BTEX, dok su ugljikovodici određivani u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar (u daljnjem tekstu: NZJZ dr. Andrija Štampar). Osim toga, dodatno su tri uzorka uzorkovana 2. travnja 2018. godine donijeta na analizu ugljikovodika i BTEX u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, a svi uzorci uzorkovani 2. i 3. travnja 2018. godine analizirani su u duplikatu u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije određivao je ugljikovodike prema metodama HRN EN ISO 9377-2:2002 i HRN ISO 11423-2:2002, NZJZ dr. Andrija Štampar određivao je ugljikovodike prema: SOP-17-053 (3. izdanje) i HRN ISO 11423-2:2002, a Nastavnizavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije određivao je ugljikovodike prema metodama HRN EN ISO 9377-2:2002 i HRN ISO 11423-1:2002.

Dio uzoraka je još 1. travnja 2018. godine ukazivao na povećane vrijednosti: Bunar 15 - dobivena vrijednost analizom 192 μg/L i Vodosprema Jelas 33 μg/L (ispod MDK vrijednosti). 2. travnja 2018. godineje trend vrijednosti i dalje bio u opadanju te su se vrijednosti kretale od 11,7 na Vodospremi Jelas do maksimalno 29 μg/L (Opća bolnica „dr. Josip Benčević"), što je sve ispod maksimalno dopustive koncentracije (MDK) vrijednosti koje prema Pravilniku iznosi 50 μg/L.

U danima od 3. travnja 2018. godine nadalje sve vrijednosti na svim mjestima uzorkovanja su iznosile < 0,2 μg/L ugljikovodika.

Stručno povjerenstvo koje je svakodnevno pratilo trendove analiza 9. travnja 2018. godine je zaključilo da je voda za ljudsku potrošnju zdravstveno ispravna i da se može koristiti za piće, a u postupku koje smo Vam pobliže opisali u odgovoru na pitanje pod brojem 8.

19. Prolazi li trasa produktovoda (cjevovoda) ijednim svojim dijelom kroz vodozaštitno područje?

 Trasa produktovoda (cjevovoda) prolazi kroz vodozaštitno područje (III. vodozaštitna zona), a jednim dijelom prolazi rubom II. vodozaštitne zone, do najbližeg bunara na udaljenosti 900 metara.

20. Prolazi li trasa produktovoda (cjevovoda) ijednim svojim dijelom u blizini vodozaštitnog područja, maksimalne udaljenosti 500m od vodozaštitnog područja?

Vidjeti odgovor pod pitanjem br. 19. U prilogu dostavljamo kartografski prikaz vodozaštitnog područja.

Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika , dat će Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.

I zbog ovi 20 pitanja, glasovi koje Živi zid dobije na idućim izborima u Brodsko-posavskoj županiji - neće biti tek poklonjeni, nego i zarađeni.

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
MENTALIST

MENTALIST

Komentirano: 18.5.2018. | 15:01

1

hdz je postao maligni rak hrvatske, ni pametne kemoterapije ne pomažu
Brodanin_sb

Brodanin_sb

Komentirano: 18.5.2018. | 10:18

2

Polako shvatit ce nas narod za jedno 50 god da su kradezespd jedna te ista stvar. Sad vide da gube glasace pa planiraju dovest isilovce da imaju nove glasace!!
Stipe

Stipe

Komentirano: 18.5.2018. | 8:37

3

Nije problem ŽZ ovakvo djelovanje već hrpa suludih ideja koje neki (prvenstveno Pernar) ispaljuju redovito u javnost. Kada bi mogli suspregnuti te budalaštine, puno bi bolje prošli, ali to onda ne bi bio ŽZ:

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pogoršava se situacija u brodskom brdu

Počinitelji i dalje bez sankcija

Pogoršava se situacija u brodskom brdu

20.3.2019. | 9:15
Vidjevši da otpad i dalje mogu odlagati nekažnjeno, usprkos medijskim napisima i pozivanju nadležnih službi da otkriju i kazne nesavjesno, drsko i bezobrazno ponašanje, jedan kut brodskog brda ponovno se utapa u smeću.
Vidjevši da otpad i dalje mogu odlagati nekažnjeno, usprkos medijskim napisima i pozivanju nadležnih službi da otkriju i kazne nesavjesno, drsko i bezobrazno ponašanje, jedan kut brodskog brda ponovno se utapa u smeću.
SBplus.hr, Slavonski Brod :  Bosonogim šetačima majka zemlja vraća energiju

Proljetni dan izvukao izletnike

Bosonogim šetačima majka zemlja vraća energiju

17.3.2019. | 20:00
„To je u Austriji normalno. S prvim suncem možete vidjeti muškarca u zimskoj jakni, riflama, a bos kako ide u grad, u trgovinu. Mi tako prakticiramo i zimi, izaći na snijeg. I nitko se nikad ne razboli. To je dodir s majkom zemljom i kontakt koji obnavlja energiju“, kazala je Viš
„To je u Austriji normalno. S prvim suncem možete vidjeti muškarca u zimskoj jakni, riflama, a bos kako ide u grad, u trgovinu. Mi tako prakticiramo i zimi, izaći na snijeg. I nitko se nikad ne razboli. To je dodir s majkom zemljom i kontakt koji obnavlja energiju“, kazala je Viš
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kada će Brođani konačno saznati što ih točno 'truje'?

Odgovora na pitanje već godinama nema

Kada će Brođani konačno saznati što ih točno 'truje'?

16.3.2019. | 13:15
Iako je Rafinerija na 'hlađenju', slavonskobrodski ekološki aktivisti ne miruju, a danas im se u njihovu traženju odgovora pridružila i Zelena lista. Smatraju kako je krajnje vrijeme da Brođanima netko počne davati precizne i konkretne odgovore na njihova pitanja.
Iako je Rafinerija na 'hlađenju', slavonskobrodski ekološki aktivisti ne miruju, a danas im se u njihovu traženju odgovora pridružila i Zelena lista. Smatraju kako je krajnje vrijeme da Brođanima netko počne davati točne odgovore na njihova pitanja.
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Građani izazivaju požare na otvorenom, a često gore i kuće'

Što se događa u Županiji?

'Građani izazivaju požare na otvorenom, a često gore i kuće'

11.3.2019. | 21:00
Sedam do devet različitih vrsta vatrogasnih vozila itekako bi dobro došli DVD-ovima Brodsko-posavske županije čiji vatrogasci već danima lete na sve strane kako bi sanirali posljedice ljudske nepažnje, a često i gluposti.
Sedam do devet različitih vrsta vatrogasnih vozila itekako bi dobro došli DVD-ovima Brodsko-posavske županije čiji vatrogasci već danima lete na sve strane kako bi sanirali posljedice ljudske nepažnje, a često i gluposti.
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Snažan vjetar širi vatru u Brodskom Varošu'

Čitatelji upozoravaju:

'Snažan vjetar širi vatru u Brodskom Varošu'

10.3.2019. | 18:00
Nakon niza požara uzrokovanih neopreznim paljenjem korova i granja te ostalog biootpada, čitatelj SBplus-a javlja o još jednom slučaju koji bi mogao izmaknuti kontroli zbog snažnog vjetra koji puše na području Slavonskog Broda.
Nakon niza požara uzrokovanih neopreznim paljenjem korova i granja te ostalog biootpada, čitatelj SBplus-a javlja o još jednom slučaju koji bi mogao izmaknuti kontroli zbog snažnog vjetra koji puše na području Slavonskog Broda.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kupljenje smeća moglo bi postati trend među mladima

Napokon jedan pametan 'izazov'

Kupljenje smeća moglo bi postati trend među mladima

10.3.2019. | 11:30
Proširi li se i ovaj, poput ranijih suludih izazova, brzinom munje društvenim mrežama, Slavonski Brod uskoro bi mogao zablistati u novom ruhu.
Proširi li se i ovaj, poput ranijih suludih izazova, brzinom munje društvenim mrežama, Slavonski Brod uskoro bi mogao zablistati u novom ruhu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Boraveći u prirodi dolazimo u kontakt s krpeljima

Krenula sezona 'krvopija'

Boraveći u prirodi dolazimo u kontakt s krpeljima

7.3.2019. | 14:15
Većina bolesti koje prenose krpelji blažeg su oblika i liječenje se može provesti kod kuće, dok samo manji broj slučajeva zahtijeva obradu i liječenje u bolnici, bilo zbog potrebe primjene složenije terapije ili zbog mogućeg nastanka komplikacija i ozbiljnijih posljedica.
Većina bolesti koje prenose krpelji blažeg su oblika i liječenje se može provesti kod kuće, dok samo manji broj slučajeva zahtijeva obradu i liječenje u bolnici, bilo zbog potrebe primjene složenije terapije ili zbog mogućeg nastanka komplikacija i ozbiljnijih posljedica.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Oni jedu i piju u gomili smeća koju sami prave

Otpad u radnom okruženju

Oni jedu i piju u gomili smeća koju sami prave

5.3.2019. | 19:30
Bilo bi zanimljivo kada bi one koje uhvate na djelu natjerali da počiste cijeli taj prostor. Možda bi onda sutra ipak malo drugačije razmišljali.
Bilo bi zanimljivo kada bi one koje uhvate na djelu natjerali da počiste cijeli taj prostor. Možda bi onda sutra ipak malo drugačije razmišljali.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Može li komunalni redar disciplinirati vlasnike pasa?

Onečišćene šetnice

Može li komunalni redar disciplinirati vlasnike pasa?

4.3.2019. | 9:00
Najveći problem je čini se u nesavjesnim vlasnicima pasa. Ne znam koliko je bilo potrebno vremena Nijemcima, Dancima, Švicarcima…da se naviknu čistiti za svojim ljubimcima, jesu li oni svjesniji od nas ili su ih naprosto kroz godine disciplinirale kazne.
Najveći problem je čini se u nesavjesnim vlasnicima pasa. Ne znam koliko je bilo potrebno vremena Nijemcima, Dancima, Švicarcima…da se naviknu čistiti za svojim ljubimcima, jesu li oni svjesniji od nas ili su ih naprosto kroz godine disciplinirale kazne.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Obnovom Save do bolje obrane od poplava

Sava Parks Network

Obnovom Save do bolje obrane od poplava

22.2.2019. | 17:00
U sklopu ovog trogodišnjeg projekta, čija je ukupna vrijednost oko 400.000,00 eura, planiraju se provesti studije izvodljivosti projekata obnove rijeke Save i njene poplavne nizine.
U sklopu ovog trogodišnjeg projekta, čija je ukupna vrijednost oko 400.000,00 eura, planiraju se provesti studije izvodljivosti projekata obnove rijeke Save i njene poplavne nizine.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nagli pad vodostaja Save za sobom ostavio mulj i smeće

Velike promjene tijekom veljače

Nagli pad vodostaja Save za sobom ostavio mulj i smeće

22.2.2019. | 12:00
U metrima se mjere razlike vodostaja na postaji u Slavonskom Brodu nakon što je rijeka Sava tijekom veljače 'divljala' u rastu i padu.
U metrima se mjere razlike vodostaja na postaji u Slavonskom Brodu nakon što je rijeka Sava tijekom veljače 'divljala' u rastu i padu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li Slavonski Brod postati grad smeća?

Kada se na otpadu bude moglo uštedjeti

Hoće li Slavonski Brod postati grad smeća?

12.2.2019. | 21:00
I danas na svakoj strani grada postoje ilegalna odlagališta otpada. Na hrpama se može pronaći sve - od životinjskih lubanja, preko dijelova vozila pa sve do odbačenog namještaja. No, ako je tako sada, pravo je pitanje što nas tek čeka kada se na odvozu otpada bude moglo uštedjeti
I danas na svakoj strani grada postoje ilegalna odlagališta otpada. Na hrpama se može pronaći sve - od životinjskih lubanja, preko dijelova vozila pa sve do odbačenog namještaja. No, ako je tako sada, pravo je pitanje što nas tek čeka kada se na odvozu otpada bude moglo uštedjeti
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sava danas 'miruje'

Pratimo vodostaj Save

Sava danas 'miruje'

7.2.2019. | 11:00
Mada je Sava početkom tjedna prijetila ubrzanim rastom, čini se kako su pred Brođanima lijepi i sunčani zimski dani.
Mada je Sava početkom tjedna prijetila ubrzanim rastom, čini se kako su pred Brođanima lijepi i sunčani zimski dani.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uz vodeni val, stižu i 'otoci' otpada

Pratimo vodostaj Save

Uz vodeni val, stižu i 'otoci' otpada

6.2.2019. | 11:10
Sutrašnji vrhunac vodenog vala koji stiže iz Slovenije, gotovo je sigurno, neće ugroziti stanovnike Brodsko-posavske županije. No, kroz središte su grada Savom jutros jurili golemi otoci otpada.
Sutrašnji vrhunac vodenog vala koji stiže iz Slovenije, gotovo je sigurno, neće ugroziti stanovnike Brodsko-posavske županije. No, kroz središte su grada Savom jutros jurili golemi otoci otpada.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pašnjak Gajna smanjuje rizik od poplave

Slavonskobrodski stručnjaci tvrde:

Pašnjak Gajna smanjuje rizik od poplave

5.2.2019. | 16:50
Vlažna staništa pomažu u borbi s klimatskim promjenama, tvrde slavonskobrodski stručnjaci. Tu gdje su ljudi naviknuti živjeti uz ritam prirode uz sve teškoće koje to donosi nalaze se retencije – mjesta koja upravo ovih dana primaju višak vode u poplavama i tako smanjuju rizike i
Vlažna staništa pomažu u borbi s klimatskim promjenama, tvrde slavonskobrodski stručnjaci. Tu gdje su ljudi naviknuti živjeti uz ritam prirode uz sve teškoće koje to donosi nalaze se retencije – mjesta koja upravo ovih dana primaju višak vode u poplavama i tako smanjuju rizike i
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mjerenja razine vodostaja sve učestalija

Pratimo vodostaj Save

Mjerenja razine vodostaja sve učestalija

5.2.2019. | 9:13
Slična je situacija s naglim dolaskom vodenog vala bila lani kada je, prema mjerenjima Hrvatskih voda, vodostaj Save 22. ožujka 2018. godine, u osam sati ujutro, iznosio 844 centimetra. Tada su brojni Brođani fotografirali kako je Sava došla do gornje, najviše razine šetališta uz
Slična je situacija s naglim dolaskom vodenog vala bila lani kada je, prema mjerenjima Hrvatskih voda, vodostaj Save 22. ožujka 2018. godine, u osam sati ujutro, iznosio 844 centimetra. Tada su brojni Brođani fotografirali kako je Sava došla do gornje, najviše razine šetališta uz
SBplus.hr, Slavonski Brod : U očekivanju novog vodenog vala

Pratimo vodostaj Save

U očekivanju novog vodenog vala

4.2.2019. | 12:10
Rijeka Sava u Slavonskom je Brodu tijekom noći porasla za pola metra. Građani su danas, zbog jučerašnjih vijesti o stanju u Zagrebu i Bosni i Hercegovini, bojažljivo gledali prema obali, prisjećajući se svibnja 2014. godine kada su svi branili grad od nabujale rijeke.
Rijeka Sava u Slavonskom je Brodu tijekom noći porasla za pola metra. Građani su danas, zbog jučerašnjih vijesti o stanju u Zagrebu i Bosni i Hercegovini, bojažljivo gledali prema obali, prisjećajući se svibnja 2014. godine kada su svi branili grad od nabujale rijeke.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija idealno je stanište štetnika

Tko je dužan štititi puk od zaraze?

Brodsko-posavska županija idealno je stanište štetnika

29.1.2019. | 21:00
Od kolovoza do listopada 2018. godine na području Brodsko-posavske županije zabilježeno je šest pojedinačnih autohtonih oboljenja ljudi od groznice Zapadnog Nila koju prenose komarci vrste Culex. Dva slučaja oboljenja zabilježena su na području grada Slavonskog Broda, a četiri u
Od kolovoza do listopada 2018. godine na području Brodsko-posavske županije zabilježeno je šest pojedinačnih autohtonih oboljenja ljudi od groznice Zapadnog Nila koju prenose komarci vrste Culex. Dva slučaja oboljenja zabilježena su na području grada Slavonskog Broda, a četiri u
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Mladi' kamp čeka i slavonskobrodske posjetitelje

Top odmorište u blizini

'Mladi' kamp čeka i slavonskobrodske posjetitelje

29.1.2019. | 19:00
Brođani ne moraju 'potegnuti' previše daleko kako bi stigli do vrhunskih slavonskih turstičkih odredišta. No, malo ih je čulo za dvije godine staro Kamp odmorište Duboka koje pruža sve prirodne blagodati kao i puno poznatije 'zelene oaze'.
Brođani ne moraju 'potegnuti' previše daleko kako bi stigli do vrhunskih slavonskih turstičkih odredišta. No, malo ih je čulo za dvije godine staro Kamp odmorište Duboka koje pruža sve prirodne blagodati kao i puno poznatije 'zelene oaze'.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zaleđena Sava u Slavonskom Brodu 1929., 1932., 1964...

Al' je nekad dobro mrzlo

Zaleđena Sava u Slavonskom Brodu 1929., 1932., 1964...

23.1.2019. | 11:00
Mada znaju biti nemilosrdne, i zime imaju svojih čari. U prilogu donosimo veliku fotogaleriju smrznute Save u Slavonskom Bordu od 1929. do nedavno.
Mada znaju biti nemilosrdne, i zime imaju svojih čari. U prilogu donosimo veliku fotogaleriju smrznute Save u Slavonskom Bordu od 1929. do nedavno.