Obrazovanje : Osnovno

Objavljeno: 22.9.2016. u 9:09
Prikaza: 2994
|
Autor: JZ/SBplus

Svi političari - glave na kup

Pored mudrosti, za izgradnju ove škole trebat će i karaktera

Biro Ulični d.o.o. iz Slavonskog Broda dobio je posao vrijedan 308 tisuće kuna bez PDV-a, tijekom kojeg će izraditi: idejno rješenje, glavni projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju, ponudbene troškovnike (tender), 3d... i dr. Ovih dana završili su dio tog zahtjevnog posla iz kojeg, u nastavku, donosimo Idejno rješenje objekta vrijednog oko 45 milijuna kuna.

SLAVONSKI BROD - Budući da je, za to nadležno, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odbilo (su)financirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove Osnovne škole 'Milan Amruš' u Slavonskom Brodu, gradska uprava odlučila je to učiniti sama. Unatoč činjenici da je obveza države graditi fakultete te škole za srednje i osnovno obrazovanje - budući da za te namjene ubire porez.

Nakon provedenog javnog natječaja, Biro Ulični d.o.o. iz Slavonskog Broda dobio je posao vrijedan 303 tisuće kuna, tijekom kojeg će izraditi: idejno rješenje, glavni projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju, ponudbene troškovnike (tender), 3d... i dr. Ovih dana završili su dio tog zahtjevnog posla, iz kojeg u nastavku donosimo Idejno rješenje tog, oko 45 milijuna kuna, vrijednog objekta.

Tehnički opis

1. UVOD

Nova zgrada Osnovne škole Milan Amruš, graditi će se na jugoistočnom dijelu k.č.br. 5700/1 k.o. Slavonski Brod, Ulica Antuna Kažotića 34.

Osnovna škola Milan Amruš je posebna odgojno obrazovna ustanova namijenjena za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju. Škola je predviđena za 250 učenika i rad u jednoj smjeni.  Za sve učenike predviđen je primjereni (poseban) program odgoja i obrazovanja uz individualizirane postupke, koji se izvodi u posebnim razrednim odjelima ili u odgojno - obrazovnim skupinama. 

Škola je predviđena za učenike koji, prema orijentacijskoj listi vrsta teškoća (prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, NN 24/15), uglavnom pripadaju skupinama:

- 5. intelektualne teškoće
- 6. poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravljaĐ
- 7. postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju

Vezano na različite skupine učenika s različitim teškoćama u razvoju i sa različito  prilagođenim programima odgoja i obrazovanja,  cijeli školski kompleks predviđen je u  više cjelina  u kojima se provodi odgojno obrazovni rad ili rehabilitacijski postupci: 

1. Posebni razredni odjeli osnovne škole, koji su predviđeni za učenike skupine 5. (intelektualne teškoće), podskupine 5.1.- laka intelektualna teškoća (LIT), i to:  5 učionica za niže razrede i 8 učionica za više razrede 

2. Odgojno obrazovne skupine, koje okupljaju sve ostale učenike : intelektualne podskupine 5.2.-umjerena intelektualna teškoća (UIT),  5.2-teža,  5.3-teška intelektualna teškoća (TIT), i skupine 6 i 7. ,   za koje je predviđeno još 8 posebnih učionica (od čega 4 za autiste) i 3 prostora obiteljskog doma za starije učenike, u kojima se provodi posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada. 

3. Prostori za  dodatne rehabilitacijske i odgojno obrazovne programe, koji su predviđeni za radnu okupaciju  (velika i mala radionica),  za  terapijske postupke (glazboterapija, artterapija, soba za opuštanje–sneezle)  i  za program produženoga stručnog postupka  (pomoć u učenju, slobodne aktivnosti, kreativne radionice šivanja i keramike, izvannastavne aktivnosti na otvorenom-u vrtu )

Ukupno  odgojno obrazovni prostori:

- za  školu:  5 učionica za niže + 8 učionica za više razrede
- za rehabilitacijsko/odgojni/terapijski rad sa skupinama : 14 prostora

Školski kompleks predviđen je kao prizemna zgrada paviljonskog tipa, u kojoj su manje građevne cjeline zamišljene kao „male škole" za pojedine skupine. Na taj način olakšava se provedba različitih prilagođenih programa, a zajedničke aktivnosti omogućene su okupljanjem u atriju, ulaznom prostoru ili u dvorani. Sve cjeline međusobno su povezane hodnicima, u istom nivou prizemlja, prilagođeno osobama s invaliditetom.

U zgradi je manjim dijelom predviđena izvedba kata, uglavnom za prostore uprave, knjižnicu i dvije učionice viših razreda, a pristup je omogućen jednokrakim stubištem i dizalom za osobe s invaliditetom..

Gospodarski prostori škole, prostori uprave i sportsko-medicinski prostori s dvoranom, su zasebno grupirani, s omogućenim vlastitim direktnim pristupom, ali i povezani  hodnicima s ostalim prostorima škole.

2. LOKACIJA, OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE

- postojeća parcela k.č. 5700/1, veličine 27.072 m2 će se preparcelirati na način da se za gradnju škole formira parcela u jugoistočnom dijelu, površine približno 11.384 m2 , dimenzije približno 100,0 x 114,0 m, teren je ravan, neizgrađen
- potrebna veličina parcele za 250 učenika u jednoj smjeni je, prema čl 29 GUP-a: 250 uč x 40 m2/uč = 10.000 m2, prema čl 21 Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) : 250 učenika x 35 m27uč= 8.750 m2
- parcela se nalazi u pretežito izgrađenom gradskom području – Veliko polje, koje je uglavnom izgrađeno zgradama stambene namjene – obiteljske kuće

3. SMJEŠTAJ ZGRADE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

-  građevna linija je  paralelna s  regulacijskim pravcem i južnom granicom parcele  prema Kažotićevoj ulici  na udaljenosti 15 m,
- tip zgrade: slobodnostojeća
- pristup na parcelu s juga, iz Ulice A. Kažotića, unutarnjom servisnom cestom uz zapadni dio parcele,  širina ceste 5,5m,  priključak na Kažotićevu u skladu s prometnim propisima
- podjela sadržaja na slobodnom dijelu parcele: vanjski sportski tereni su u sjeverozapadnom  dijelu, parkiraliste uz zapadnu granicu, vrtovi i terase uz istočnu granicu parcele, a predvrt sa zelenilom - s južne strane  prema Kažotićevoj.

4. VELIČINA I POVRŠINA ZGRADE

- vanjske dimenzije zgrade: maksimalno 64,75 x87,25m
- visina zgrade (broj etaža): P+1
- visina vijenca od kote terena: cca 8,00 m
- kota završnog poda prizemlja od kote terena: +0,32 m
- građevinska bruto površina (GBP) :
prizemlje - 3.649,00 m2 bruto
1 kat - 812,22 m2 bruto

5. SADRŽAJ ZGRADE

Funkcionalna podjela po cjelinama:

Prizemlje:

- centralni ulazni prostor  s blagovaonicom i traktom učionica za više razrede osnovne škole (5-8);  ukupno 5 učionica za učenike LIT, s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorom
- paviljon za  niže razrede osnovne škole (1-4);  ukupno 5 učionica za učenike LIT, s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom i  vanjskim terasama
- paviljon za  skupine  7-17 god;  ukupno 4 učionice  za učenike UIT i TIT,  s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom,  prostorijom za glazboterapiju i zajedničkom vanjskom terasom
- paviljon za  skupine  7-17 god;  ukupno 4 učionice  za učenike AUTISTE,  s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom,  prostorijom za relaksaciju i zajedničkom vanjskom terasom
- paviljon za  skupine  17-21 god;  ukupno 3 prostora organizirana  kao obiteljski dom,  za učenike starije dobi,  s pripadajućim kabinetima,  prostorijom za artterapiju i zajedničkom vanjskom terasom
- paviljon za  radno rehabilitacijske prostore svih skupina;  ukupno 1 djeljiva učionica za tehnički odgoj, 1 djeljiva radionica za radnu terapiju i 1 manja radionica,  s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom, prostorijom za keramičku peć  i zajedničkom vanjskom terasom
- gospodarski trakt  s kuhinjom, plinskom kotlovnicom radionicom domara i prostorijom za elektro ormare, s pripadajućim pomoćnim prostorima
- jednodijelna sportska dvorana s traktom pratećih prostorija za sport  i za  medicinsku pomoć, s pripadajućim sanitarnim prostorima
- centralni atrij  za odgojno obrazovni rad i okupljanja na otvorenom,
- horizontalne komunikacije – hodnici, kojima su povezani svi paviljoni

Kat:

- prostori za upravu škole;  ukupno 8  radnih prostorija, zbornica i  arhiva, s pripadajućim sanitarnim čvorom i čajnom kuhinjom
- prostori za učenike: knjižnica s čitaonicom, dvije specijalizirane učionice (informatika i likovni odgoj) , i prostorija za posebni stručni postupak;  s pripadajućim  kabinetima i sanitarnim čvorom

6. VANJSKI SADRŽAJI I UREĐENJE PARCELE

-  parcela škole ograđena je i čini zasebnu površinsku, prostornu i katastarsku cjelinu,  ograda je postavljena na sve četiri strane parcele, te unutar parcele na liniji odjeljivanja parkirališta od sportskih terena
- ograde su providne, metalne,  visine 1,5 m prema ulici  i 1,8 m na ostalim međama;  svi ulazi i rezervni izlazi sa zaokretnim vratima, a glavni kolni ulaz s kontroliranim ulazom  (klizna vrata ili podizna rampa, s videonadzorom)
- sportske površine su ograđene  i završno obrađene  materijalom prilagođenim za sportske aktivnosti
- sve prometne i parkirališne površine obrađene su u asfaltu, a sve pješačke u betonskim opločnicima
- parter unutarnjeg atrija obrađen je djelomično u stabilizer oblozi,  a djelomično u impregniranim drvenim oblogama, te je opremljen fiksnom i pokretnom opremom za radno terapijske aktivnosti ili za slobodna okupljanja
- površine prirodnog terena, istočno i sjeverno od zgrade, su namijenjene za vrt ili voćnjak, posebno primjenjivo u funkciji odgojno rehabilitacijskih mjera, gdje se provodi radno- okupacijska terapija i boravi na otvorenom
- južni teren ispred  škole uređen je kao parkovni  predvrt  (s hortikulturnim zelenilom, klupama i skulpturalnim  instalacijama učenika), sa  stablima za zaštitu južnih učionica  i radnih prostorija od pregrijavanja
- uređenjem vanjskih površina ne mijenja se  topološko stanje terena;  na cijeloj površini parcele izvodi se nasip kao poravnati prirodni teren  na koti  15 cm od kote nogostupa Kažotićeve ul, u blagom ocjednom padu prema rubu parcele.
- projektom će se detaljno urediti odvodnja oborinskih voda, postava rasvjetnih elemenata i raspored urbane opreme.

Broj radnih (obrazovnih i rehabilitacijskih) prostorija ukupno:

5 učionica za niže razrede
8 učionica za više razrede
4 učionice za skupinu UIT/TIT
4 učionice za skupinu AUTISTI
3 stana za skupinu 17-21
2 radionice za radno-okupacijske aktivnosti
3 prostorije za terapijske postupke
1 prostorija za posebni stručni postupak

Vanjski sadržaji:

- parkiralište (kom 32 + kom 12 za osobe s invaliditetom)
- vježbališta
- košarkaško igralište (28 x15 m)
- odbojka (18 x 9 m)
- vježbalište sa spravama (27 x 15 m)
- atrij   22,75 x 18,80 m
- vrtovi uz paviljone (5 parcela, dim  cca 12 x 6 m )
- vrt i voćnjak u sjevernom dijelu škole  ( cca 80 x 8,5 m)
- prilazni put s predvrtom

Podjela površina naparceli:

površina parcele  11.383,78 m2
tlocrtna površina zgrade  3.649,00 m2
parkiralište   535,00 m2
sportsko rekreacijske površine   990,00 m2
atrij  430,00 m2
obradive gospodarske površine (vrt i voćnjak)  1.100,00 m2
ostalo (zelene površine i pješačke staze) 4.679,78 m2

  Broj komentara: 3

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  domobran

  domobran

  Komentirano: 23.9.2016. | 21:01

  1

  ostaje pitanje što će se dogoditi sa prostorom os m.amrus, hoće li se napraviti neka pametna prenamjena jer je atraktivna lokacija.nadam se da ga grad neće isparcelizirati i proda ti u za vlastite interese.
  istinozborac

  istinozborac

  Komentirano: 23.9.2016. | 12:10

  2

  Na trulom zapadu takve škole imaju bazen a ovdje koliko vidim nema,molim odgovor.
  sonja

  sonja

  Komentirano: 22.9.2016. | 11:03

  3

  a da se zapitaju u gradskoj upravi zašto je odbijen projekt /ako je uopće odbijen/. hoće li ovo biti još jedna škola koja neće proraditi pa ćemo Slavonski Brod gledati na svim televizijama s peticijom djece koja ne mogu u školu. Djece je zbog loše politike sve manje, sagrađenih škola sve više. možda da se nadležni zapitaju treba li možda mijenjati mrežu škola, možda treba presložiti slobodne prostore, škole s manje učenika zamijeniti s onima s više učenika. danas nije problem organizirati prijevoz pa se neće dogoditi da škola u Ruščici zjapi poluprazna a režije se plaćaju kao da je puna.Grad je prije nekoliko godina uložio puno novaca u školu u Podcrkavlju iako se gradila nova koja nije još proradila. sve to je bitno u kampanji, a kada kampanja prođe, onda se treba posvađati i stalno prebacivati krivnju na nekog drugog i ne činiti ništa da problem stalno postoji pa ga opet upotrijebiti u kampanji. i sve to nažalost puno košta sve porezne obveznike a oni koji te pare troše i dalje se ne osjećaju odgovorni. zašto nitko ne upita ravnateljicu Čerenko i provjeri priču koja kruži Podvinjem, zašto je tužila školski odbor i kako je mogla dobiti odštetu od 60000 kn koju će platiti grad i tko je to sve naredio da se radi. nije li taj za to odgovoran

  Broj komentara: 3

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava

  Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

  Ostali članci u rubrici
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Koliko đaka sjedi u brodskim klupama

  Učitelja previše, djece sve manje

  Koliko đaka sjedi u brodskim klupama

  15.2.2018. | 17:30
  Ukupni broj osnovnoškolaca prema posljednjim ovogodišnjim podatcima je 5617, dok u brodskim školama postoje sveukupno 333 razreda. U svakom se razredu, dakle, u prosjeku nalazi 16 učenika.
  Ukupni broj osnovnoškolaca prema posljednjim ovogodišnjim podatcima je 5617, dok u brodskim školama postoje sveukupno 333 razreda. U svakom se razredu, dakle, u prosjeku nalazi 16 učenika.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Brodski učenici predstavili svoje stvaralaštvo

  LiDraNo

  Brodski učenici predstavili svoje stvaralaštvo

  14.2.2018. | 16:35
  LiDraNo se održava već niz godina s ciljem razvijanja i poticanja učeničkog stvaralaštva, promicanja pisanog i govornog izražavanja na hrvatskom jeziku, otkrivanja i poticanja posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti učenika te predstavljanja dječjih stvaralaštva javnosti.
  LiDraNo se održava već niz godina s ciljem razvijanja i poticanja učeničkog stvaralaštva, promicanja pisanog i govornog izražavanja na hrvatskom jeziku, otkrivanja i poticanja posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti učenika te predstavljanja dječjih stvaralaštva javnosti.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Besplatno ljetovanje za brodske osnovnoškolce

  Putovanje na Hvar

  Besplatno ljetovanje za brodske osnovnoškolce

  10.2.2018. | 8:50
  Pravo na besplatno ljetovanje imaju učenici koji zadovoljavaju posebne uvjete.
  Pravo na besplatno ljetovanje imaju učenici koji zadovoljavaju posebne uvjete.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Ljetna škola ove godine upisuje i Brođane

  Ugodno s korisnim

  Ljetna škola ove godine upisuje i Brođane

  1.2.2018. | 18:00
  Za petsto kuna brodski roditelji ovog ljeta mogu svoje osnovnoškolce koji imaju afinitet prema matematici poslati na trodnevni spoj učenja i odmora. Usijane glave u Istri će se nakon zbrajanja i oduzimanja moći ohladiti u moru.
  Za petsto kuna brodski roditelji ovog ljeta mogu svoje osnovnoškolce koji imaju afinitet prema matematici poslati na trodnevni spoj učenja i odmora. Usijane glave u Istri će se nakon zbrajanja i oduzimanja moći ohladiti u moru.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Akcija za pomoć Kući sretnih ciglica

  Prikupljanje školskog pribora

  Akcija za pomoć Kući sretnih ciglica

  29.1.2018. | 16:35
  Kako u Centru svakodnevno boravi veliki broj djece koja tamo izvršavaju izvanškolske obaveze poput učenja i pisanja domaće zadaće, neprestano im je potreban novi pribor.
  Kako u Centru svakodnevno boravi veliki broj djece koja tamo izvršavaju izvanškolske obaveze poput učenja i pisanja domaće zadaće, neprestano im je potreban novi pribor.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Oni su najbolji razred u Hrvatskoj

  Zasluženo idu na izlet

  Oni su najbolji razred u Hrvatskoj

  29.1.2018. | 11:00
  Učenici Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije još jednom pokazali kako su uspješni. Za nagradu učenici su dobili i prigodne poklone te će ići na izlet, dok je voditeljici najuspješnijeg razreda pripao Tablet PC.
  Učenici Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije još jednom pokazali kako su uspješni. Za nagradu učenici su dobili i prigodne poklone te će ići na izlet, dok je voditeljici najuspješnijeg razreda pripao Tablet PC.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Djeca u školama i dalje jedu suhe kifle i lošu užinu'

  Mislite li i vi tako

  'Djeca u školama i dalje jedu suhe kifle i lošu užinu'

  29.1.2018. | 10:45
  "Riječ je o proizvodima koji se rade tijekom noći a u školu dolaze oko sedam sati. Ako znamo da poslijepodnevna smjena ima užinu u 15 sati, a da mi u školi i nemamo blagovaonu onda je jasno da užina bude hladna."
  "Riječ je o proizvodima koji se rade tijekom noći a u školu dolaze oko sedam sati. Ako znamo da poslijepodnevna smjena ima užinu u 15 sati, a da mi u školi i nemamo blagovaonu onda je jasno da užina bude hladna."
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Jednake startne pozicije u obrazovanju

  Predškola za sve brodske mališane

  Jednake startne pozicije u obrazovanju

  23.1.2018. | 14:15
  Dosad su se djeca koja su pripadnici romske nacionalne manjine u prvom razredu mučila sa siromašnim vokabularom ili potpunom jezičnom barijerom. Predškolski program odgoja i obrazovanja pripremit će ih za školu u čije će klupe sjesti jednako spremni kao njihovi vršnjaci.
  Dosad su se djeca koja su pripadnici romske nacionalne manjine u prvom razredu mučila sa siromašnim vokabularom ili potpunom jezičnom barijerom. Predškolski program odgoja i obrazovanja pripremit će ih za školu u čije će klupe sjesti jednako spremni kao njihovi vršnjaci.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Brodski učenici u Celju

  Uzbudljivo zimsko putovanje

  Brodski učenici u Celju

  23.1.2018. | 10:00
  Tijekom zimovanja mali će Brođani moći pohađati školu skijanja, upoznati se s kulturom i poviješću toga kraja, družiti sa vršnjacima u jednoj celjskoj osnovnoj školi te uživati u brojnim zabavnim sadržajima.
  Tijekom zimovanja mali će Brođani moći pohađati školu skijanja, upoznati se s kulturom i poviješću toga kraja, družiti sa vršnjacima u jednoj celjskoj osnovnoj školi te uživati u brojnim zabavnim sadržajima.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako su se snašli brodski nastavnici

  Informatika kao novi obvezni predmet

  Kako su se snašli brodski nastavnici

  9.1.2018. | 21:00
  Upravo o nastavnicima ovisi uspjeh reforme, a time i uspjeh nastavnog predmeta.
  Upravo o nastavnicima ovisi uspjeh reforme, a time i uspjeh nastavnog predmeta.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Moraju li čitati o paranju utroba i odsijecanju spolovila

  Lektire brodskih osnovnoškolaca

  Moraju li čitati o paranju utroba i odsijecanju spolovila

  3.1.2018. | 12:00
  Zvonimir Balog, inače omiljeni dječji pisac, u spomenutoj zbirci pjesama bavi se nešto drugačijim temama i naglašava odnos čovjeka i Boga, a osim religioznog karaktera, zbirka odiše i prenaglašenim nacionalnim nabojem.
  Zvonimir Balog, inače omiljeni dječji pisac, u spomenutoj zbirci pjesama bavi se nešto drugačijim temama i naglašava odnos čovjeka i Boga, a osim religioznog karaktera, zbirka odiše i prenaglašenim nacionalnim nabojem.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Učenici o autohtonim biljkama uče uz pomoć QR kodova

  Brodska škola

  Učenici o autohtonim biljkama uče uz pomoć QR kodova

  23.11.2017. | 9:00
  U dvorištu OŠ Đuro Pilar izgrađen je edukativni interaktivni park u sklopu kojeg učenici promatraju i analiziraju biljni svijet
  U dvorištu OŠ Đuro Pilar izgrađen je edukativni interaktivni park u sklopu kojeg učenici promatraju i analiziraju biljni svijet
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Očitavanjem kodova upoznajte biljni svijet

  Spoj tehnologije i prirode

  Očitavanjem kodova upoznajte biljni svijet

  14.11.2017. | 22:00
  Park je izgrađen i zamišljen tako da uz pomoć autohtonih sadnica stabala, voćki te spiralnog aromatičnog vrta, koji se nalazi u samom središtu parka, učenici mogu uživo promatrati i analizirati biljni svijet našeg podneblja.
  Park je izgrađen i zamišljen tako da uz pomoć autohtonih sadnica stabala, voćki te spiralnog aromatičnog vrta, koji se nalazi u samom središtu parka, učenici mogu uživo promatrati i analizirati biljni svijet našeg podneblja.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Male su gluposti dopuštene, a velike nisu

  Opet svjetli u školskom dvorištu

  Male su gluposti dopuštene, a velike nisu

  12.11.2017. | 0:01
  Kao društvo i zajednica, spremni smo tvrditi kako mrak u dvorišti Osnovne škole u Podvinju nije problem koji zaslužuje toliku pažnju. Kako društvo i zajednica imaju većih problema od par pregorjelih žarulja (sijalica). Zbog toga i živimo u mraku - mada svi tvrde kako je netko upa
  Kao društvo i zajednica, spremni smo tvrditi kako mrak u dvorišti Osnovne škole u Podvinju nije problem koji zaslužuje toliku pažnju. Kako društvo i zajednica imaju većih problema od par pregorjelih žarulja (sijalica). Zbog toga i živimo u mraku - mada svi tvrde kako je netko upa
  SBplus.hr, Slavonski Brod : #Nemamo rasvjete! Prosvjedno vape brodski đaci

  Nevjerojatan nemar

  #Nemamo rasvjete! Prosvjedno vape brodski đaci

  9.11.2017. | 20:00
  Tko je kriv za nevjerojatan nemar prema društvenoj imovini i osobnoj ulozi u zajednici: župan Danijel Marušić, gradonačelnik Mirko Duspara ili ravnateljica škole Veronika Čerenko?
  Tko je kriv za nevjerojatan nemar prema društvenoj imovini i osobnoj ulozi u zajednici: župan Danijel Marušić, gradonačelnik Mirko Duspara ili ravnateljica škole Veronika Čerenko?
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Najbolje znanje pokazali učenici brodske OŠ 'Hugo Badalić'

  Kviz o životu i djelu D. Tadijanovića

  Najbolje znanje pokazali učenici brodske OŠ 'Hugo Badalić'

  4.11.2017. | 11:15
  Prekrasno je bilo druženje a posebno ih se dojmio odlazak u Tadijino rodno Rastušje, neiscrpni izvor njegove inspiracije, mjesto kojemu se uvijek vraćao, svojoj majci, sestrama, rodnoj kući - o čemu je vječno pisao i govorio pa i kada je boravio u Firenci. "Otići u Rastušje na o
  Prekrasno je bilo druženje a posebno ih se dojmio odlazak u Tadijino rodno Rastušje, neiscrpni izvor njegove inspiracije, mjesto kojemu se uvijek vraćao, svojoj majci, sestrama, rodnoj kući - o čemu je vječno pisao i govorio pa i kada je boravio u Firenci. "Otići u Rastušje na o
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Iz 10 slavonskobrodskih osnovnih škola ispisano 158 učenika

  U školskoj 2016./2017. godini

  Iz 10 slavonskobrodskih osnovnih škola ispisano 158 učenika

  22.9.2017. | 0:02
  Ljudi, naravno, ne odlaze zbog HDZ-a ili SDP-a ili zato što Đuro Đaković jest ili nije hrvatski - i sličnih tema za političke salone i prigradske birtije. Odlaze jer je plaća sobarice u Irskoj 1000 eura, a u Hrvatskoj 500. I to uglavnom zato što 500 eura na ovaj ili onaj način uz
  Ljudi, naravno, ne odlaze zbog HDZ-a ili SDP-a ili zato što Đuro Đaković jest ili nije hrvatski - i sličnih tema za političke salone i prigradske birtije. Odlaze jer je plaća sobarice u Irskoj 1000 eura, a u Hrvatskoj 500. I to uglavnom zato što 500 eura na ovaj ili onaj način uz
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Otvorili školsku dvoranu vrijednu 7,4 milijuna kuna

  Na prvi dan nove školske godine

  Otvorili školsku dvoranu vrijednu 7,4 milijuna kuna

  4.9.2017. | 13:00
  'U zadnjih 12 godina u gradu smo, s ovom, izgradili četiri školsko sportske dvorane, obnovljen je prostor u brodskoj Tvrđavi u kojem je danas smještena Glazbena škola, a sredstva su uložena i u energetsku obnovu škola. Standardi se poboljšavaju i cilj nam je nastaviti dalje.'
  'U zadnjih 12 godina u gradu smo, s ovom, izgradili četiri školsko sportske dvorane, obnovljen je prostor u brodskoj Tvrđavi u kojem je danas smještena Glazbena škola, a sredstva su uložena i u energetsku obnovu škola. Standardi se poboljšavaju i cilj nam je nastaviti dalje.'
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li nastava u OŠ "I.G.Kovačić" početi na vrijeme?

  U tijeku je pregradnja učionica

  Hoće li nastava u OŠ "I.G.Kovačić" početi na vrijeme?

  29.8.2017. | 13:15
  Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" jedna je od gradskih škola u kojoj se pregradnjom učionica postižu uvjeti za održavanjem jednosmjenske nastave. Nažalost radovi na pregradnji učionice, čini se, neće biti gotovi do početka školske godine. Hoće li zbog toga nastava u ovoj školi k
  Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" jedna je od gradskih škola u kojoj se pregradnjom učionica postižu uvjeti za održavanjem jednosmjenske nastave. Nažalost radovi na pregradnji učionice, čini se, neće biti gotovi do početka školske godine. Hoće li zbog toga nastava u ovoj školi k
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Školska knjižnica kao istraživački centar za zaštitu okoliša

  Učenici OŠ "Hugo Badalić"

  Školska knjižnica kao istraživački centar za zaštitu okoliša

  28.8.2017. | 19:15
  "Rad na projektu je sustavno koordiniran, a materijali nastali u tim radionicama predstavljeni i razmijenjeni s projektnim partnerima na sastancima i radionicama u Granadi, San Marcellu, Staroj Vesi nad Ondřejnicí, Tiszafüredu i Braili, a i u Slavonskom Brodu, gdje smo ugostili p
  "Rad na projektu je sustavno koordiniran, a materijali nastali u tim radionicama predstavljeni i razmijenjeni s projektnim partnerima na sastancima i radionicama u Granadi, San Marcellu, Staroj Vesi nad Ondřejnicí, Tiszafüredu i Braili, a i u Slavonskom Brodu, gdje smo ugostili p
  SBplus.hr, Slavonski Brod :