SBplus.hr, Slavonski Brod :

Obrazovanje : Osnovno

Objavljeno: 22.9.2016. u 9:09
Prikaza: 3302
|
Autor: JZ/SBplus

Svi političari - glave na kup

Pored mudrosti, za izgradnju ove škole trebat će i karaktera

Biro Ulični d.o.o. iz Slavonskog Broda dobio je posao vrijedan 308 tisuće kuna bez PDV-a, tijekom kojeg će izraditi: idejno rješenje, glavni projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju, ponudbene troškovnike (tender), 3d... i dr. Ovih dana završili su dio tog zahtjevnog posla iz kojeg, u nastavku, donosimo Idejno rješenje objekta vrijednog oko 45 milijuna kuna.

SLAVONSKI BROD - Budući da je, za to nadležno, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odbilo (su)financirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove Osnovne škole 'Milan Amruš' u Slavonskom Brodu, gradska uprava odlučila je to učiniti sama. Unatoč činjenici da je obveza države graditi fakultete te škole za srednje i osnovno obrazovanje - budući da za te namjene ubire porez.

Nakon provedenog javnog natječaja, Biro Ulični d.o.o. iz Slavonskog Broda dobio je posao vrijedan 303 tisuće kuna, tijekom kojeg će izraditi: idejno rješenje, glavni projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju, ponudbene troškovnike (tender), 3d... i dr. Ovih dana završili su dio tog zahtjevnog posla, iz kojeg u nastavku donosimo Idejno rješenje tog, oko 45 milijuna kuna, vrijednog objekta.

Tehnički opis

1. UVOD

Nova zgrada Osnovne škole Milan Amruš, graditi će se na jugoistočnom dijelu k.č.br. 5700/1 k.o. Slavonski Brod, Ulica Antuna Kažotića 34.

Osnovna škola Milan Amruš je posebna odgojno obrazovna ustanova namijenjena za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju. Škola je predviđena za 250 učenika i rad u jednoj smjeni.  Za sve učenike predviđen je primjereni (poseban) program odgoja i obrazovanja uz individualizirane postupke, koji se izvodi u posebnim razrednim odjelima ili u odgojno - obrazovnim skupinama. 

Škola je predviđena za učenike koji, prema orijentacijskoj listi vrsta teškoća (prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, NN 24/15), uglavnom pripadaju skupinama:

- 5. intelektualne teškoće
- 6. poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravljaĐ
- 7. postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju

Vezano na različite skupine učenika s različitim teškoćama u razvoju i sa različito  prilagođenim programima odgoja i obrazovanja,  cijeli školski kompleks predviđen je u  više cjelina  u kojima se provodi odgojno obrazovni rad ili rehabilitacijski postupci: 

1. Posebni razredni odjeli osnovne škole, koji su predviđeni za učenike skupine 5. (intelektualne teškoće), podskupine 5.1.- laka intelektualna teškoća (LIT), i to:  5 učionica za niže razrede i 8 učionica za više razrede 

2. Odgojno obrazovne skupine, koje okupljaju sve ostale učenike : intelektualne podskupine 5.2.-umjerena intelektualna teškoća (UIT),  5.2-teža,  5.3-teška intelektualna teškoća (TIT), i skupine 6 i 7. ,   za koje je predviđeno još 8 posebnih učionica (od čega 4 za autiste) i 3 prostora obiteljskog doma za starije učenike, u kojima se provodi posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada. 

3. Prostori za  dodatne rehabilitacijske i odgojno obrazovne programe, koji su predviđeni za radnu okupaciju  (velika i mala radionica),  za  terapijske postupke (glazboterapija, artterapija, soba za opuštanje–sneezle)  i  za program produženoga stručnog postupka  (pomoć u učenju, slobodne aktivnosti, kreativne radionice šivanja i keramike, izvannastavne aktivnosti na otvorenom-u vrtu )

Ukupno  odgojno obrazovni prostori:

- za  školu:  5 učionica za niže + 8 učionica za više razrede
- za rehabilitacijsko/odgojni/terapijski rad sa skupinama : 14 prostora

Školski kompleks predviđen je kao prizemna zgrada paviljonskog tipa, u kojoj su manje građevne cjeline zamišljene kao „male škole" za pojedine skupine. Na taj način olakšava se provedba različitih prilagođenih programa, a zajedničke aktivnosti omogućene su okupljanjem u atriju, ulaznom prostoru ili u dvorani. Sve cjeline međusobno su povezane hodnicima, u istom nivou prizemlja, prilagođeno osobama s invaliditetom.

U zgradi je manjim dijelom predviđena izvedba kata, uglavnom za prostore uprave, knjižnicu i dvije učionice viših razreda, a pristup je omogućen jednokrakim stubištem i dizalom za osobe s invaliditetom..

Gospodarski prostori škole, prostori uprave i sportsko-medicinski prostori s dvoranom, su zasebno grupirani, s omogućenim vlastitim direktnim pristupom, ali i povezani  hodnicima s ostalim prostorima škole.

2. LOKACIJA, OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE

- postojeća parcela k.č. 5700/1, veličine 27.072 m2 će se preparcelirati na način da se za gradnju škole formira parcela u jugoistočnom dijelu, površine približno 11.384 m2 , dimenzije približno 100,0 x 114,0 m, teren je ravan, neizgrađen
- potrebna veličina parcele za 250 učenika u jednoj smjeni je, prema čl 29 GUP-a: 250 uč x 40 m2/uč = 10.000 m2, prema čl 21 Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) : 250 učenika x 35 m27uč= 8.750 m2
- parcela se nalazi u pretežito izgrađenom gradskom području – Veliko polje, koje je uglavnom izgrađeno zgradama stambene namjene – obiteljske kuće

3. SMJEŠTAJ ZGRADE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

-  građevna linija je  paralelna s  regulacijskim pravcem i južnom granicom parcele  prema Kažotićevoj ulici  na udaljenosti 15 m,
- tip zgrade: slobodnostojeća
- pristup na parcelu s juga, iz Ulice A. Kažotića, unutarnjom servisnom cestom uz zapadni dio parcele,  širina ceste 5,5m,  priključak na Kažotićevu u skladu s prometnim propisima
- podjela sadržaja na slobodnom dijelu parcele: vanjski sportski tereni su u sjeverozapadnom  dijelu, parkiraliste uz zapadnu granicu, vrtovi i terase uz istočnu granicu parcele, a predvrt sa zelenilom - s južne strane  prema Kažotićevoj.

4. VELIČINA I POVRŠINA ZGRADE

- vanjske dimenzije zgrade: maksimalno 64,75 x87,25m
- visina zgrade (broj etaža): P+1
- visina vijenca od kote terena: cca 8,00 m
- kota završnog poda prizemlja od kote terena: +0,32 m
- građevinska bruto površina (GBP) :
prizemlje - 3.649,00 m2 bruto
1 kat - 812,22 m2 bruto

5. SADRŽAJ ZGRADE

Funkcionalna podjela po cjelinama:

Prizemlje:

- centralni ulazni prostor  s blagovaonicom i traktom učionica za više razrede osnovne škole (5-8);  ukupno 5 učionica za učenike LIT, s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorom
- paviljon za  niže razrede osnovne škole (1-4);  ukupno 5 učionica za učenike LIT, s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom i  vanjskim terasama
- paviljon za  skupine  7-17 god;  ukupno 4 učionice  za učenike UIT i TIT,  s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom,  prostorijom za glazboterapiju i zajedničkom vanjskom terasom
- paviljon za  skupine  7-17 god;  ukupno 4 učionice  za učenike AUTISTE,  s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom,  prostorijom za relaksaciju i zajedničkom vanjskom terasom
- paviljon za  skupine  17-21 god;  ukupno 3 prostora organizirana  kao obiteljski dom,  za učenike starije dobi,  s pripadajućim kabinetima,  prostorijom za artterapiju i zajedničkom vanjskom terasom
- paviljon za  radno rehabilitacijske prostore svih skupina;  ukupno 1 djeljiva učionica za tehnički odgoj, 1 djeljiva radionica za radnu terapiju i 1 manja radionica,  s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom, prostorijom za keramičku peć  i zajedničkom vanjskom terasom
- gospodarski trakt  s kuhinjom, plinskom kotlovnicom radionicom domara i prostorijom za elektro ormare, s pripadajućim pomoćnim prostorima
- jednodijelna sportska dvorana s traktom pratećih prostorija za sport  i za  medicinsku pomoć, s pripadajućim sanitarnim prostorima
- centralni atrij  za odgojno obrazovni rad i okupljanja na otvorenom,
- horizontalne komunikacije – hodnici, kojima su povezani svi paviljoni

Kat:

- prostori za upravu škole;  ukupno 8  radnih prostorija, zbornica i  arhiva, s pripadajućim sanitarnim čvorom i čajnom kuhinjom
- prostori za učenike: knjižnica s čitaonicom, dvije specijalizirane učionice (informatika i likovni odgoj) , i prostorija za posebni stručni postupak;  s pripadajućim  kabinetima i sanitarnim čvorom

6. VANJSKI SADRŽAJI I UREĐENJE PARCELE

-  parcela škole ograđena je i čini zasebnu površinsku, prostornu i katastarsku cjelinu,  ograda je postavljena na sve četiri strane parcele, te unutar parcele na liniji odjeljivanja parkirališta od sportskih terena
- ograde su providne, metalne,  visine 1,5 m prema ulici  i 1,8 m na ostalim međama;  svi ulazi i rezervni izlazi sa zaokretnim vratima, a glavni kolni ulaz s kontroliranim ulazom  (klizna vrata ili podizna rampa, s videonadzorom)
- sportske površine su ograđene  i završno obrađene  materijalom prilagođenim za sportske aktivnosti
- sve prometne i parkirališne površine obrađene su u asfaltu, a sve pješačke u betonskim opločnicima
- parter unutarnjeg atrija obrađen je djelomično u stabilizer oblozi,  a djelomično u impregniranim drvenim oblogama, te je opremljen fiksnom i pokretnom opremom za radno terapijske aktivnosti ili za slobodna okupljanja
- površine prirodnog terena, istočno i sjeverno od zgrade, su namijenjene za vrt ili voćnjak, posebno primjenjivo u funkciji odgojno rehabilitacijskih mjera, gdje se provodi radno- okupacijska terapija i boravi na otvorenom
- južni teren ispred  škole uređen je kao parkovni  predvrt  (s hortikulturnim zelenilom, klupama i skulpturalnim  instalacijama učenika), sa  stablima za zaštitu južnih učionica  i radnih prostorija od pregrijavanja
- uređenjem vanjskih površina ne mijenja se  topološko stanje terena;  na cijeloj površini parcele izvodi se nasip kao poravnati prirodni teren  na koti  15 cm od kote nogostupa Kažotićeve ul, u blagom ocjednom padu prema rubu parcele.
- projektom će se detaljno urediti odvodnja oborinskih voda, postava rasvjetnih elemenata i raspored urbane opreme.

Broj radnih (obrazovnih i rehabilitacijskih) prostorija ukupno:

5 učionica za niže razrede
8 učionica za više razrede
4 učionice za skupinu UIT/TIT
4 učionice za skupinu AUTISTI
3 stana za skupinu 17-21
2 radionice za radno-okupacijske aktivnosti
3 prostorije za terapijske postupke
1 prostorija za posebni stručni postupak

Vanjski sadržaji:

- parkiralište (kom 32 + kom 12 za osobe s invaliditetom)
- vježbališta
- košarkaško igralište (28 x15 m)
- odbojka (18 x 9 m)
- vježbalište sa spravama (27 x 15 m)
- atrij   22,75 x 18,80 m
- vrtovi uz paviljone (5 parcela, dim  cca 12 x 6 m )
- vrt i voćnjak u sjevernom dijelu škole  ( cca 80 x 8,5 m)
- prilazni put s predvrtom

Podjela površina naparceli:

površina parcele  11.383,78 m2
tlocrtna površina zgrade  3.649,00 m2
parkiralište   535,00 m2
sportsko rekreacijske površine   990,00 m2
atrij  430,00 m2
obradive gospodarske površine (vrt i voćnjak)  1.100,00 m2
ostalo (zelene površine i pješačke staze) 4.679,78 m2

  Broj komentara: 3

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  domobran

  domobran

  Komentirano: 23.9.2016. | 21:01

  1

  ostaje pitanje što će se dogoditi sa prostorom os m.amrus, hoće li se napraviti neka pametna prenamjena jer je atraktivna lokacija.nadam se da ga grad neće isparcelizirati i proda ti u za vlastite interese.
  istinozborac

  istinozborac

  Komentirano: 23.9.2016. | 12:10

  2

  Na trulom zapadu takve škole imaju bazen a ovdje koliko vidim nema,molim odgovor.
  sonja

  sonja

  Komentirano: 22.9.2016. | 11:03

  3

  a da se zapitaju u gradskoj upravi zašto je odbijen projekt /ako je uopće odbijen/. hoće li ovo biti još jedna škola koja neće proraditi pa ćemo Slavonski Brod gledati na svim televizijama s peticijom djece koja ne mogu u školu. Djece je zbog loše politike sve manje, sagrađenih škola sve više. možda da se nadležni zapitaju treba li možda mijenjati mrežu škola, možda treba presložiti slobodne prostore, škole s manje učenika zamijeniti s onima s više učenika. danas nije problem organizirati prijevoz pa se neće dogoditi da škola u Ruščici zjapi poluprazna a režije se plaćaju kao da je puna.Grad je prije nekoliko godina uložio puno novaca u školu u Podcrkavlju iako se gradila nova koja nije još proradila. sve to je bitno u kampanji, a kada kampanja prođe, onda se treba posvađati i stalno prebacivati krivnju na nekog drugog i ne činiti ništa da problem stalno postoji pa ga opet upotrijebiti u kampanji. i sve to nažalost puno košta sve porezne obveznike a oni koji te pare troše i dalje se ne osjećaju odgovorni. zašto nitko ne upita ravnateljicu Čerenko i provjeri priču koja kruži Podvinjem, zašto je tužila školski odbor i kako je mogla dobiti odštetu od 60000 kn koju će platiti grad i tko je to sve naredio da se radi. nije li taj za to odgovoran

  Broj komentara: 3

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava

  Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

  Ostali članci u rubrici
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Nagrade za najuspješnije, nastupi za posjetitelje

  Proslava njihovog dana

  Nagrade za najuspješnije, nastupi za posjetitelje

  30.5.2018. | 13:30
  Nakon dodjele nagrada, održani su plesni i pjevački nastupi te kratka predstava mladih glumaca škole, a gosti su mogli razgledati i izložbu učeničkih radova.
  Nakon dodjele nagrada, održani su plesni i pjevački nastupi te kratka predstava mladih glumaca škole, a gosti su mogli razgledati i izložbu učeničkih radova.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Dalekog rujna 1959. 'Nazorovci' su čuli prvo zvono

  Velika svečanost za Dan škole

  Dalekog rujna 1959. 'Nazorovci' su čuli prvo zvono

  25.5.2018. | 19:50
  Prvih godina škola je imala oko devetsto učenika, da bi u ranim devedesetima imala njih oko dvije tisuće. Danas u šest školskih zgrada nastavu pohađa ukupno 711 učenika u 42 odjela.
  Prvih godina škola je imala oko devetsto učenika, da bi u ranim devedesetima imala njih oko dvije tisuće. Danas u šest školskih zgrada nastavu pohađa ukupno 711 učenika u 42 odjela.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Učenici s Jelasa spremni za život u različitosti

  Učili fotkanjem svoje okoline

  Učenici s Jelasa spremni za život u različitosti

  18.5.2018. | 10:00
  Projekt je promicao univerzalne vrijednosti i poštivanje ljudskih prava među mladim adolescentima koji su još uvijek u procesu izgradnje svojih identiteta kako bi dobili buduće kritične i odgovorne građane.
  Projekt je promicao univerzalne vrijednosti i poštivanje ljudskih prava među mladim adolescentima koji su još uvijek u procesu izgradnje svojih identiteta kako bi dobili buduće kritične i odgovorne građane.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Nova dvorana i jednosmjenski rad kao želje za iduću godinu

  Najveća osnovna gradska škola

  Nova dvorana i jednosmjenski rad kao želje za iduću godinu

  27.4.2018. | 16:00
  Pod nazivom „Djetinjstvo je zlatno doba“ učenici su svojim glazbeno-vokalnim točkama, plesnim i scenskim nastupima te folklornim izvedbama prikazali i dočarali zašto je i koliko je lijepo biti dijete.
  Pod nazivom „Djetinjstvo je zlatno doba“ učenici su svojim glazbeno-vokalnim točkama, plesnim i scenskim nastupima te folklornim izvedbama prikazali i dočarali zašto je i koliko je lijepo biti dijete.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Brodski osnovnoškolci ispitivali o minama i puškama

  Druženje s policijom

  Brodski osnovnoškolci ispitivali o minama i puškama

  19.4.2018. | 13:05
  Iako je od Domovinskog rata prošlo više od dvadeset godina, nesavjesni građani još uvijek kod kuća drže različito vatreno oružje, streljivo, ručne bombe, mine i ostala eksplozivna sredstva. Policija je danas djeci pokušala približiti koliku opasnost takve naprave predstavljaju.
  Iako je od Domovinskog rata prošlo više od dvadeset godina, nesavjesni građani još uvijek kod kuća drže različito vatreno oružje, streljivo, ručne bombe, mine i ostala eksplozivna sredstva. Policija je danas djeci pokušala približiti koliku opasnost takve naprave predstavljaju.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi

  Sva su djeca umjetnici

  Nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi

  16.4.2018. | 17:15
  "Stručni žiri je imao težak posao odabrati, od niza pristiglih radova, ponajbolje, a pročišćeni radovi predstavljaju presjek likovne situacije u Hrvatskoj", kazala je ravnateljica Galerije, Romana Tekić.
  "Stručni žiri je imao težak posao odabrati, od niza pristiglih radova, ponajbolje, a pročišćeni radovi predstavljaju presjek likovne situacije u Hrvatskoj", kazala je ravnateljica Galerije, Romana Tekić.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Seoska djeca u Brodu uče plivati i upoznaju Grad

  Dva u jedan-pod nastavom tjelesnog

  Seoska djeca u Brodu uče plivati i upoznaju Grad

  11.4.2018. | 18:00
  I prošle godine su na isti način deset dana išli na plivanje i svi su proplivali. Sad "utvrđuju" gradivo a bilo bi lijepo, kažu, kad bi im se i slijedeće godine pružila ista prilika. Cilj je da svi nauče plivati, ali i da obogate nastavu pa zaslužuju pohvalu i podršku lokalne zaj
  I prošle godine su na isti način deset dana išli na plivanje i svi su proplivali. Sad "utvrđuju" gradivo a bilo bi lijepo, kažu, kad bi im se i slijedeće godine pružila ista prilika. Cilj je da svi nauče plivati, ali i da obogate nastavu pa zaslužuju pohvalu i podršku lokalne zaj
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Brodski osnovnoškolci tijekom nastave neće biti gladni

  Previše mališana živi u siromaštvu

  Brodski osnovnoškolci tijekom nastave neće biti gladni

  6.4.2018. | 12:00
  Kroz pet mjeseci u 23 osnovne škole Brodsko-posavske županije bit će osigurana prehrana za najugroženiju djecu.
  Kroz pet mjeseci u 23 osnovne škole Brodsko-posavske županije bit će osigurana prehrana za najugroženiju djecu.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Djedova priča o uskrsnom zecu

  Djeca pričaju djeci

  Djedova priča o uskrsnom zecu

  26.3.2018. | 16:50
  Ovakvim se događanjima ne slave samo nadolazeći blagdani, nego se knjižnicu pretvara u prostor u kojemu djeca rado borave - mjesto zabave, igre, veselja, ali i stjecanja novih znanja.
  Ovakvim se događanjima ne slave samo nadolazeći blagdani, nego se knjižnicu pretvara u prostor u kojemu djeca rado borave - mjesto zabave, igre, veselja, ali i stjecanja novih znanja.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Ne potpišu li uskoro ugovore, učitelji najavili štrajk

  Brođani na prosvjedu pred Ministarstvom

  Ne potpišu li uskoro ugovore, učitelji najavili štrajk

  15.3.2018. | 17:00
  Iz Brodsko-posavske županije na prosvjed je stiglo 54 učitelja, a uz njih su trg pred zgradom Ministarstva napunili i ostali osnovnoškolski djelatnici - tajnici, računovođe, kuhari, domari.
  Iz Brodsko-posavske županije na prosvjed je stiglo 54 učitelja, a uz njih su trg pred zgradom Ministarstva napunili i ostali osnovnoškolski djelatnici - tajnici, računovođe, kuhari, domari.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Ako dobijete razglednicu - odgovorite na nju

  Provjerite poštanske sandučiće

  Ako dobijete razglednicu - odgovorite na nju

  14.3.2018. | 11:10
  Ovih dana možda će te u svojim poštanskim sandučićima pronaći razglednice s kuvertama za besplatni odgovor. Nemojte ih baciti. Odgovorite na njih. Pišu vam vaši mali susjedi. I to s razlogom.
  Ovih dana možda će te u svojim poštanskim sandučićima pronaći razglednice s kuvertama za besplatni odgovor. Nemojte ih baciti. Odgovorite na njih. Pišu vam vaši mali susjedi. I to s razlogom.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Vodni agenti aktivni

  Projekt brodskog Vodovoda

  Vodni agenti aktivni

  5.3.2018. | 23:00
  Cilj je podizanje svijesti i promjena svakodnevnih navika u smjeru racionalnije potrošnje pitke vode i smanjenja količine otpadnih voda.
  Cilj je podizanje svijesti i promjena svakodnevnih navika u smjeru racionalnije potrošnje pitke vode i smanjenja količine otpadnih voda.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Višeboj za brodske osnovnoškolce

  Tradicija se nastavlja

  Višeboj za brodske osnovnoškolce

  23.2.2018. | 9:45
  Mali sportaši natjecat će se u različitim sportskim disciplinama: nogometu, rukometu, košarci, trčanju, skoku u dalj, štafetama i potezanju užeta.
  Mali sportaši natjecat će se u različitim sportskim disciplinama: nogometu, rukometu, košarci, trčanju, skoku u dalj, štafetama i potezanju užeta.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Koliko đaka sjedi u brodskim klupama

  Učitelja previše, djece sve manje

  Koliko đaka sjedi u brodskim klupama

  15.2.2018. | 17:30
  Ukupni broj osnovnoškolaca prema posljednjim ovogodišnjim podatcima je 5617, dok u brodskim školama postoje sveukupno 333 razreda. U svakom se razredu, dakle, u prosjeku nalazi 16 učenika.
  Ukupni broj osnovnoškolaca prema posljednjim ovogodišnjim podatcima je 5617, dok u brodskim školama postoje sveukupno 333 razreda. U svakom se razredu, dakle, u prosjeku nalazi 16 učenika.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Brodski učenici predstavili svoje stvaralaštvo

  LiDraNo

  Brodski učenici predstavili svoje stvaralaštvo

  14.2.2018. | 16:35
  LiDraNo se održava već niz godina s ciljem razvijanja i poticanja učeničkog stvaralaštva, promicanja pisanog i govornog izražavanja na hrvatskom jeziku, otkrivanja i poticanja posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti učenika te predstavljanja dječjih stvaralaštva javnosti.
  LiDraNo se održava već niz godina s ciljem razvijanja i poticanja učeničkog stvaralaštva, promicanja pisanog i govornog izražavanja na hrvatskom jeziku, otkrivanja i poticanja posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti učenika te predstavljanja dječjih stvaralaštva javnosti.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Besplatno ljetovanje za brodske osnovnoškolce

  Putovanje na Hvar

  Besplatno ljetovanje za brodske osnovnoškolce

  10.2.2018. | 8:50
  Pravo na besplatno ljetovanje imaju učenici koji zadovoljavaju posebne uvjete.
  Pravo na besplatno ljetovanje imaju učenici koji zadovoljavaju posebne uvjete.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Ljetna škola ove godine upisuje i Brođane

  Ugodno s korisnim

  Ljetna škola ove godine upisuje i Brođane

  1.2.2018. | 18:00
  Za petsto kuna brodski roditelji ovog ljeta mogu svoje osnovnoškolce koji imaju afinitet prema matematici poslati na trodnevni spoj učenja i odmora. Usijane glave u Istri će se nakon zbrajanja i oduzimanja moći ohladiti u moru.
  Za petsto kuna brodski roditelji ovog ljeta mogu svoje osnovnoškolce koji imaju afinitet prema matematici poslati na trodnevni spoj učenja i odmora. Usijane glave u Istri će se nakon zbrajanja i oduzimanja moći ohladiti u moru.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Akcija za pomoć Kući sretnih ciglica

  Prikupljanje školskog pribora

  Akcija za pomoć Kući sretnih ciglica

  29.1.2018. | 16:35
  Kako u Centru svakodnevno boravi veliki broj djece koja tamo izvršavaju izvanškolske obaveze poput učenja i pisanja domaće zadaće, neprestano im je potreban novi pribor.
  Kako u Centru svakodnevno boravi veliki broj djece koja tamo izvršavaju izvanškolske obaveze poput učenja i pisanja domaće zadaće, neprestano im je potreban novi pribor.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Oni su najbolji razred u Hrvatskoj

  Zasluženo idu na izlet

  Oni su najbolji razred u Hrvatskoj

  29.1.2018. | 11:00
  Učenici Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije još jednom pokazali kako su uspješni. Za nagradu učenici su dobili i prigodne poklone te će ići na izlet, dok je voditeljici najuspješnijeg razreda pripao Tablet PC.
  Učenici Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije još jednom pokazali kako su uspješni. Za nagradu učenici su dobili i prigodne poklone te će ići na izlet, dok je voditeljici najuspješnijeg razreda pripao Tablet PC.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Djeca u školama i dalje jedu suhe kifle i lošu užinu'

  Mislite li i vi tako

  'Djeca u školama i dalje jedu suhe kifle i lošu užinu'

  29.1.2018. | 10:45
  "Riječ je o proizvodima koji se rade tijekom noći a u školu dolaze oko sedam sati. Ako znamo da poslijepodnevna smjena ima užinu u 15 sati, a da mi u školi i nemamo blagovaonu onda je jasno da užina bude hladna."
  "Riječ je o proizvodima koji se rade tijekom noći a u školu dolaze oko sedam sati. Ako znamo da poslijepodnevna smjena ima užinu u 15 sati, a da mi u školi i nemamo blagovaonu onda je jasno da užina bude hladna."
  SBplus.hr, Slavonski Brod :
  SBplus.hr, Slavonski Brod :
  SBplus.hr, Slavonski Brod :