Obrazovanje : Osnovno

Objavljeno: 22.9.2016. u 9:09
Prikaza: 2831
|
Autor: JZ/SBplus

Svi političari - glave na kup

Pored mudrosti, za izgradnju ove škole trebat će i karaktera

Biro Ulični d.o.o. iz Slavonskog Broda dobio je posao vrijedan 308 tisuće kuna bez PDV-a, tijekom kojeg će izraditi: idejno rješenje, glavni projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju, ponudbene troškovnike (tender), 3d... i dr. Ovih dana završili su dio tog zahtjevnog posla iz kojeg, u nastavku, donosimo Idejno rješenje objekta vrijednog oko 45 milijuna kuna.

SLAVONSKI BROD - Budući da je, za to nadležno, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odbilo (su)financirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove Osnovne škole 'Milan Amruš' u Slavonskom Brodu, gradska uprava odlučila je to učiniti sama. Unatoč činjenici da je obveza države graditi fakultete te škole za srednje i osnovno obrazovanje - budući da za te namjene ubire porez.

Nakon provedenog javnog natječaja, Biro Ulični d.o.o. iz Slavonskog Broda dobio je posao vrijedan 303 tisuće kuna, tijekom kojeg će izraditi: idejno rješenje, glavni projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju, ponudbene troškovnike (tender), 3d... i dr. Ovih dana završili su dio tog zahtjevnog posla, iz kojeg u nastavku donosimo Idejno rješenje tog, oko 45 milijuna kuna, vrijednog objekta.

Tehnički opis

1. UVOD

Nova zgrada Osnovne škole Milan Amruš, graditi će se na jugoistočnom dijelu k.č.br. 5700/1 k.o. Slavonski Brod, Ulica Antuna Kažotića 34.

Osnovna škola Milan Amruš je posebna odgojno obrazovna ustanova namijenjena za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju. Škola je predviđena za 250 učenika i rad u jednoj smjeni.  Za sve učenike predviđen je primjereni (poseban) program odgoja i obrazovanja uz individualizirane postupke, koji se izvodi u posebnim razrednim odjelima ili u odgojno - obrazovnim skupinama. 

Škola je predviđena za učenike koji, prema orijentacijskoj listi vrsta teškoća (prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, NN 24/15), uglavnom pripadaju skupinama:

- 5. intelektualne teškoće
- 6. poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravljaĐ
- 7. postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju

Vezano na različite skupine učenika s različitim teškoćama u razvoju i sa različito  prilagođenim programima odgoja i obrazovanja,  cijeli školski kompleks predviđen je u  više cjelina  u kojima se provodi odgojno obrazovni rad ili rehabilitacijski postupci: 

1. Posebni razredni odjeli osnovne škole, koji su predviđeni za učenike skupine 5. (intelektualne teškoće), podskupine 5.1.- laka intelektualna teškoća (LIT), i to:  5 učionica za niže razrede i 8 učionica za više razrede 

2. Odgojno obrazovne skupine, koje okupljaju sve ostale učenike : intelektualne podskupine 5.2.-umjerena intelektualna teškoća (UIT),  5.2-teža,  5.3-teška intelektualna teškoća (TIT), i skupine 6 i 7. ,   za koje je predviđeno još 8 posebnih učionica (od čega 4 za autiste) i 3 prostora obiteljskog doma za starije učenike, u kojima se provodi posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada. 

3. Prostori za  dodatne rehabilitacijske i odgojno obrazovne programe, koji su predviđeni za radnu okupaciju  (velika i mala radionica),  za  terapijske postupke (glazboterapija, artterapija, soba za opuštanje–sneezle)  i  za program produženoga stručnog postupka  (pomoć u učenju, slobodne aktivnosti, kreativne radionice šivanja i keramike, izvannastavne aktivnosti na otvorenom-u vrtu )

Ukupno  odgojno obrazovni prostori:

- za  školu:  5 učionica za niže + 8 učionica za više razrede
- za rehabilitacijsko/odgojni/terapijski rad sa skupinama : 14 prostora

Školski kompleks predviđen je kao prizemna zgrada paviljonskog tipa, u kojoj su manje građevne cjeline zamišljene kao „male škole" za pojedine skupine. Na taj način olakšava se provedba različitih prilagođenih programa, a zajedničke aktivnosti omogućene su okupljanjem u atriju, ulaznom prostoru ili u dvorani. Sve cjeline međusobno su povezane hodnicima, u istom nivou prizemlja, prilagođeno osobama s invaliditetom.

U zgradi je manjim dijelom predviđena izvedba kata, uglavnom za prostore uprave, knjižnicu i dvije učionice viših razreda, a pristup je omogućen jednokrakim stubištem i dizalom za osobe s invaliditetom..

Gospodarski prostori škole, prostori uprave i sportsko-medicinski prostori s dvoranom, su zasebno grupirani, s omogućenim vlastitim direktnim pristupom, ali i povezani  hodnicima s ostalim prostorima škole.

2. LOKACIJA, OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE

- postojeća parcela k.č. 5700/1, veličine 27.072 m2 će se preparcelirati na način da se za gradnju škole formira parcela u jugoistočnom dijelu, površine približno 11.384 m2 , dimenzije približno 100,0 x 114,0 m, teren je ravan, neizgrađen
- potrebna veličina parcele za 250 učenika u jednoj smjeni je, prema čl 29 GUP-a: 250 uč x 40 m2/uč = 10.000 m2, prema čl 21 Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) : 250 učenika x 35 m27uč= 8.750 m2
- parcela se nalazi u pretežito izgrađenom gradskom području – Veliko polje, koje je uglavnom izgrađeno zgradama stambene namjene – obiteljske kuće

3. SMJEŠTAJ ZGRADE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

-  građevna linija je  paralelna s  regulacijskim pravcem i južnom granicom parcele  prema Kažotićevoj ulici  na udaljenosti 15 m,
- tip zgrade: slobodnostojeća
- pristup na parcelu s juga, iz Ulice A. Kažotića, unutarnjom servisnom cestom uz zapadni dio parcele,  širina ceste 5,5m,  priključak na Kažotićevu u skladu s prometnim propisima
- podjela sadržaja na slobodnom dijelu parcele: vanjski sportski tereni su u sjeverozapadnom  dijelu, parkiraliste uz zapadnu granicu, vrtovi i terase uz istočnu granicu parcele, a predvrt sa zelenilom - s južne strane  prema Kažotićevoj.

4. VELIČINA I POVRŠINA ZGRADE

- vanjske dimenzije zgrade: maksimalno 64,75 x87,25m
- visina zgrade (broj etaža): P+1
- visina vijenca od kote terena: cca 8,00 m
- kota završnog poda prizemlja od kote terena: +0,32 m
- građevinska bruto površina (GBP) :
prizemlje - 3.649,00 m2 bruto
1 kat - 812,22 m2 bruto

5. SADRŽAJ ZGRADE

Funkcionalna podjela po cjelinama:

Prizemlje:

- centralni ulazni prostor  s blagovaonicom i traktom učionica za više razrede osnovne škole (5-8);  ukupno 5 učionica za učenike LIT, s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorom
- paviljon za  niže razrede osnovne škole (1-4);  ukupno 5 učionica za učenike LIT, s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom i  vanjskim terasama
- paviljon za  skupine  7-17 god;  ukupno 4 učionice  za učenike UIT i TIT,  s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom,  prostorijom za glazboterapiju i zajedničkom vanjskom terasom
- paviljon za  skupine  7-17 god;  ukupno 4 učionice  za učenike AUTISTE,  s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom,  prostorijom za relaksaciju i zajedničkom vanjskom terasom
- paviljon za  skupine  17-21 god;  ukupno 3 prostora organizirana  kao obiteljski dom,  za učenike starije dobi,  s pripadajućim kabinetima,  prostorijom za artterapiju i zajedničkom vanjskom terasom
- paviljon za  radno rehabilitacijske prostore svih skupina;  ukupno 1 djeljiva učionica za tehnički odgoj, 1 djeljiva radionica za radnu terapiju i 1 manja radionica,  s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom, prostorijom za keramičku peć  i zajedničkom vanjskom terasom
- gospodarski trakt  s kuhinjom, plinskom kotlovnicom radionicom domara i prostorijom za elektro ormare, s pripadajućim pomoćnim prostorima
- jednodijelna sportska dvorana s traktom pratećih prostorija za sport  i za  medicinsku pomoć, s pripadajućim sanitarnim prostorima
- centralni atrij  za odgojno obrazovni rad i okupljanja na otvorenom,
- horizontalne komunikacije – hodnici, kojima su povezani svi paviljoni

Kat:

- prostori za upravu škole;  ukupno 8  radnih prostorija, zbornica i  arhiva, s pripadajućim sanitarnim čvorom i čajnom kuhinjom
- prostori za učenike: knjižnica s čitaonicom, dvije specijalizirane učionice (informatika i likovni odgoj) , i prostorija za posebni stručni postupak;  s pripadajućim  kabinetima i sanitarnim čvorom

6. VANJSKI SADRŽAJI I UREĐENJE PARCELE

-  parcela škole ograđena je i čini zasebnu površinsku, prostornu i katastarsku cjelinu,  ograda je postavljena na sve četiri strane parcele, te unutar parcele na liniji odjeljivanja parkirališta od sportskih terena
- ograde su providne, metalne,  visine 1,5 m prema ulici  i 1,8 m na ostalim međama;  svi ulazi i rezervni izlazi sa zaokretnim vratima, a glavni kolni ulaz s kontroliranim ulazom  (klizna vrata ili podizna rampa, s videonadzorom)
- sportske površine su ograđene  i završno obrađene  materijalom prilagođenim za sportske aktivnosti
- sve prometne i parkirališne površine obrađene su u asfaltu, a sve pješačke u betonskim opločnicima
- parter unutarnjeg atrija obrađen je djelomično u stabilizer oblozi,  a djelomično u impregniranim drvenim oblogama, te je opremljen fiksnom i pokretnom opremom za radno terapijske aktivnosti ili za slobodna okupljanja
- površine prirodnog terena, istočno i sjeverno od zgrade, su namijenjene za vrt ili voćnjak, posebno primjenjivo u funkciji odgojno rehabilitacijskih mjera, gdje se provodi radno- okupacijska terapija i boravi na otvorenom
- južni teren ispred  škole uređen je kao parkovni  predvrt  (s hortikulturnim zelenilom, klupama i skulpturalnim  instalacijama učenika), sa  stablima za zaštitu južnih učionica  i radnih prostorija od pregrijavanja
- uređenjem vanjskih površina ne mijenja se  topološko stanje terena;  na cijeloj površini parcele izvodi se nasip kao poravnati prirodni teren  na koti  15 cm od kote nogostupa Kažotićeve ul, u blagom ocjednom padu prema rubu parcele.
- projektom će se detaljno urediti odvodnja oborinskih voda, postava rasvjetnih elemenata i raspored urbane opreme.

Broj radnih (obrazovnih i rehabilitacijskih) prostorija ukupno:

5 učionica za niže razrede
8 učionica za više razrede
4 učionice za skupinu UIT/TIT
4 učionice za skupinu AUTISTI
3 stana za skupinu 17-21
2 radionice za radno-okupacijske aktivnosti
3 prostorije za terapijske postupke
1 prostorija za posebni stručni postupak

Vanjski sadržaji:

- parkiralište (kom 32 + kom 12 za osobe s invaliditetom)
- vježbališta
- košarkaško igralište (28 x15 m)
- odbojka (18 x 9 m)
- vježbalište sa spravama (27 x 15 m)
- atrij   22,75 x 18,80 m
- vrtovi uz paviljone (5 parcela, dim  cca 12 x 6 m )
- vrt i voćnjak u sjevernom dijelu škole  ( cca 80 x 8,5 m)
- prilazni put s predvrtom

Podjela površina naparceli:

površina parcele  11.383,78 m2
tlocrtna površina zgrade  3.649,00 m2
parkiralište   535,00 m2
sportsko rekreacijske površine   990,00 m2
atrij  430,00 m2
obradive gospodarske površine (vrt i voćnjak)  1.100,00 m2
ostalo (zelene površine i pješačke staze) 4.679,78 m2

  Broj komentara: 3

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  domobran

  domobran

  Komentirano: 23.9.2016. | 21:01

  1

  ostaje pitanje što će se dogoditi sa prostorom os m.amrus, hoće li se napraviti neka pametna prenamjena jer je atraktivna lokacija.nadam se da ga grad neće isparcelizirati i proda ti u za vlastite interese.
  istinozborac

  istinozborac

  Komentirano: 23.9.2016. | 12:10

  2

  Na trulom zapadu takve škole imaju bazen a ovdje koliko vidim nema,molim odgovor.
  sonja

  sonja

  Komentirano: 22.9.2016. | 11:03

  3

  a da se zapitaju u gradskoj upravi zašto je odbijen projekt /ako je uopće odbijen/. hoće li ovo biti još jedna škola koja neće proraditi pa ćemo Slavonski Brod gledati na svim televizijama s peticijom djece koja ne mogu u školu. Djece je zbog loše politike sve manje, sagrađenih škola sve više. možda da se nadležni zapitaju treba li možda mijenjati mrežu škola, možda treba presložiti slobodne prostore, škole s manje učenika zamijeniti s onima s više učenika. danas nije problem organizirati prijevoz pa se neće dogoditi da škola u Ruščici zjapi poluprazna a režije se plaćaju kao da je puna.Grad je prije nekoliko godina uložio puno novaca u školu u Podcrkavlju iako se gradila nova koja nije još proradila. sve to je bitno u kampanji, a kada kampanja prođe, onda se treba posvađati i stalno prebacivati krivnju na nekog drugog i ne činiti ništa da problem stalno postoji pa ga opet upotrijebiti u kampanji. i sve to nažalost puno košta sve porezne obveznike a oni koji te pare troše i dalje se ne osjećaju odgovorni. zašto nitko ne upita ravnateljicu Čerenko i provjeri priču koja kruži Podvinjem, zašto je tužila školski odbor i kako je mogla dobiti odštetu od 60000 kn koju će platiti grad i tko je to sve naredio da se radi. nije li taj za to odgovoran

  Broj komentara: 3

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava

  Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

  Ostali članci u rubrici
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Očitavanjem kodova upoznajte biljni svijet

  Spoj tehnologije i prirode

  Očitavanjem kodova upoznajte biljni svijet

  14.11.2017. | 22:00
  Park je izgrađen i zamišljen tako da uz pomoć autohtonih sadnica stabala, voćki te spiralnog aromatičnog vrta, koji se nalazi u samom središtu parka, učenici mogu uživo promatrati i analizirati biljni svijet našeg podneblja.
  Park je izgrađen i zamišljen tako da uz pomoć autohtonih sadnica stabala, voćki te spiralnog aromatičnog vrta, koji se nalazi u samom središtu parka, učenici mogu uživo promatrati i analizirati biljni svijet našeg podneblja.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Male su gluposti dopuštene, a velike nisu

  Opet svjetli u školskom dvorištu

  Male su gluposti dopuštene, a velike nisu

  12.11.2017. | 0:01
  Kao društvo i zajednica, spremni smo tvrditi kako mrak u dvorišti Osnovne škole u Podvinju nije problem koji zaslužuje toliku pažnju. Kako društvo i zajednica imaju većih problema od par pregorjelih žarulja (sijalica). Zbog toga i živimo u mraku - mada svi tvrde kako je netko upa
  Kao društvo i zajednica, spremni smo tvrditi kako mrak u dvorišti Osnovne škole u Podvinju nije problem koji zaslužuje toliku pažnju. Kako društvo i zajednica imaju većih problema od par pregorjelih žarulja (sijalica). Zbog toga i živimo u mraku - mada svi tvrde kako je netko upa
  SBplus.hr, Slavonski Brod : #Nemamo rasvjete! Prosvjedno vape brodski đaci

  Nevjerojatan nemar

  #Nemamo rasvjete! Prosvjedno vape brodski đaci

  9.11.2017. | 20:00
  Tko je kriv za nevjerojatan nemar prema društvenoj imovini i osobnoj ulozi u zajednici: župan Danijel Marušić, gradonačelnik Mirko Duspara ili ravnateljica škole Veronika Čerenko?
  Tko je kriv za nevjerojatan nemar prema društvenoj imovini i osobnoj ulozi u zajednici: župan Danijel Marušić, gradonačelnik Mirko Duspara ili ravnateljica škole Veronika Čerenko?
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Najbolje znanje pokazali učenici brodske OŠ 'Hugo Badalić'

  Kviz o životu i djelu D. Tadijanovića

  Najbolje znanje pokazali učenici brodske OŠ 'Hugo Badalić'

  4.11.2017. | 11:15
  Prekrasno je bilo druženje a posebno ih se dojmio odlazak u Tadijino rodno Rastušje, neiscrpni izvor njegove inspiracije, mjesto kojemu se uvijek vraćao, svojoj majci, sestrama, rodnoj kući - o čemu je vječno pisao i govorio pa i kada je boravio u Firenci. "Otići u Rastušje na o
  Prekrasno je bilo druženje a posebno ih se dojmio odlazak u Tadijino rodno Rastušje, neiscrpni izvor njegove inspiracije, mjesto kojemu se uvijek vraćao, svojoj majci, sestrama, rodnoj kući - o čemu je vječno pisao i govorio pa i kada je boravio u Firenci. "Otići u Rastušje na o
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Iz 10 slavonskobrodskih osnovnih škola ispisano 158 učenika

  U školskoj 2016./2017. godini

  Iz 10 slavonskobrodskih osnovnih škola ispisano 158 učenika

  22.9.2017. | 0:02
  Ljudi, naravno, ne odlaze zbog HDZ-a ili SDP-a ili zato što Đuro Đaković jest ili nije hrvatski - i sličnih tema za političke salone i prigradske birtije. Odlaze jer je plaća sobarice u Irskoj 1000 eura, a u Hrvatskoj 500. I to uglavnom zato što 500 eura na ovaj ili onaj način uz
  Ljudi, naravno, ne odlaze zbog HDZ-a ili SDP-a ili zato što Đuro Đaković jest ili nije hrvatski - i sličnih tema za političke salone i prigradske birtije. Odlaze jer je plaća sobarice u Irskoj 1000 eura, a u Hrvatskoj 500. I to uglavnom zato što 500 eura na ovaj ili onaj način uz
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Otvorili školsku dvoranu vrijednu 7,4 milijuna kuna

  Na prvi dan nove školske godine

  Otvorili školsku dvoranu vrijednu 7,4 milijuna kuna

  4.9.2017. | 13:00
  'U zadnjih 12 godina u gradu smo, s ovom, izgradili četiri školsko sportske dvorane, obnovljen je prostor u brodskoj Tvrđavi u kojem je danas smještena Glazbena škola, a sredstva su uložena i u energetsku obnovu škola. Standardi se poboljšavaju i cilj nam je nastaviti dalje.'
  'U zadnjih 12 godina u gradu smo, s ovom, izgradili četiri školsko sportske dvorane, obnovljen je prostor u brodskoj Tvrđavi u kojem je danas smještena Glazbena škola, a sredstva su uložena i u energetsku obnovu škola. Standardi se poboljšavaju i cilj nam je nastaviti dalje.'
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li nastava u OŠ "I.G.Kovačić" početi na vrijeme?

  U tijeku je pregradnja učionica

  Hoće li nastava u OŠ "I.G.Kovačić" početi na vrijeme?

  29.8.2017. | 13:15
  Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" jedna je od gradskih škola u kojoj se pregradnjom učionica postižu uvjeti za održavanjem jednosmjenske nastave. Nažalost radovi na pregradnji učionice, čini se, neće biti gotovi do početka školske godine. Hoće li zbog toga nastava u ovoj školi k
  Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" jedna je od gradskih škola u kojoj se pregradnjom učionica postižu uvjeti za održavanjem jednosmjenske nastave. Nažalost radovi na pregradnji učionice, čini se, neće biti gotovi do početka školske godine. Hoće li zbog toga nastava u ovoj školi k
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Školska knjižnica kao istraživački centar za zaštitu okoliša

  Učenici OŠ "Hugo Badalić"

  Školska knjižnica kao istraživački centar za zaštitu okoliša

  28.8.2017. | 19:15
  "Rad na projektu je sustavno koordiniran, a materijali nastali u tim radionicama predstavljeni i razmijenjeni s projektnim partnerima na sastancima i radionicama u Granadi, San Marcellu, Staroj Vesi nad Ondřejnicí, Tiszafüredu i Braili, a i u Slavonskom Brodu, gdje smo ugostili p
  "Rad na projektu je sustavno koordiniran, a materijali nastali u tim radionicama predstavljeni i razmijenjeni s projektnim partnerima na sastancima i radionicama u Granadi, San Marcellu, Staroj Vesi nad Ondřejnicí, Tiszafüredu i Braili, a i u Slavonskom Brodu, gdje smo ugostili p
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Je li ravnateljica Snježana Vinarić obmanula javnost?

  Ovo je sad već pravi rat

  Je li ravnateljica Snježana Vinarić obmanula javnost?

  26.8.2017. | 0:01
  Da Školski odbor ne donosi odluke iz nadležnosti osnivača govori i činjenica da je Grad, za učenike predmetne nastave, bez ikakvih problema uveo jednosmjensku nastavu u OŠ „Ivana Brlić Mažuranić", Područna škola Brodski Varoš; OŠ „Vladimir Nazor" Područna škola Bebrina, Klakar, R
  Da Školski odbor ne donosi odluke iz nadležnosti osnivača govori i činjenica da je Grad, bez ikakvih problema, već uveo jednosmjensku nastavu u OŠ „Ivana Brlić Mažuranić", Područna škola Brodski Varoš; OŠ „Vladimir Nazor" Područna škola Bebrina, Klakar, Ruščica; OŠ „Blaž Tadijano
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Nema šale s ravnateljicom Vinarić

  Oštar odgovor svima

  Nema šale s ravnateljicom Vinarić

  25.8.2017. | 11:00
  Molim našeg osnivača da razmotri sve što su učitelji naveli u svom priopćenju, a ja osobno mogu reći da su mi moji učenici u svih mojih 24 godine rada u školi uvijek bili na prvom mjestu i uvijek će biti.
  Molim našeg osnivača da razmotri sve što su učitelji naveli u svom priopćenju, a ja osobno mogu reći da su mi moji učenici u svih mojih 24 godine rada u školi uvijek bili na prvom mjestu i uvijek će biti.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Iz dvorišta izbacila dogradonačelnka Andrića i ostale

  Odlučna ravnateljica osnovne škole

  Iz dvorišta izbacila dogradonačelnka Andrića i ostale

  24.8.2017. | 15:30
  Situacija oko neslaganja s uvođenjem jednosmjenske nastave vrlo je slična onoj kada se uvodio produženi boravak u gradske osnovne škole.
  Situacija oko neslaganja s uvođenjem jednosmjenske nastave vrlo je slična onoj kada se uvodio produženi boravak u gradske osnovne škole.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Od jeseni 51 asistent za djecu s posebnim potrebama

  Helping, faza III.

  Od jeseni 51 asistent za djecu s posebnim potrebama

  26.7.2017. | 9:00
  Ovisno o trajanju postupka koji provodi nadležno ministarstvo, asistenti u nastavi trebali bi početi s radom u gradskim osnovnim školama već prvog dana nove školske godine.
  Ovisno o trajanju postupka koji provodi nadležno ministarstvo, asistenti u nastavi trebali bi početi s radom u gradskim osnovnim školama već prvog dana nove školske godine.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Dvadesetak razreda s prvašićima manje nego prošle godine

  Pada natalitet, raste iseljavanje

  Dvadesetak razreda s prvašićima manje nego prošle godine

  11.7.2017. | 23:55
  U slavonskobrodskoj Osnovnoj školi Antun Mihanović, u posljednjih osam godina, broj učenika smanjen je za trećinu
  U slavonskobrodskoj Osnovnoj školi Antun Mihanović, u posljednjih osam godina, broj učenika smanjen je za trećinu
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Pjesmom, plesom i igrom obilježili svoj dan

  DAN ŠKOLE

  Pjesmom, plesom i igrom obilježili svoj dan

  19.5.2017. | 23:23
  Središnji dio programa, koji je održan u dvorani Područne škole na Koloniji, bio je prilika za predstavljanje tek dijela aktivnosti koje učenici i učitelji provode tijekom cijele godine.
  Središnji dio programa, koji je održan u dvorani Područne škole na Koloniji, bio je prilika za predstavljanje tek dijela aktivnosti koje učenici i učitelji provode tijekom cijele godine.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Svečanim programom obilježili Dan škole

  Osnovna škola Bogoslav Šulek

  Svečanim programom obilježili Dan škole

  5.5.2017. | 10:20
  Učenici su svojim nastupima predstavili samo dio aktivnosti koje skupa sa svojim učiteljima provode tijekom cijele godine.
  Učenici su svojim nastupima predstavili samo dio aktivnosti koje skupa sa svojim učiteljima provode tijekom cijele godine.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Djeca na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda

  Obilježili Svjetski dan voda

  Djeca na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda

  13.4.2017. | 21:30
  Mnoštvo pitanja koja su učenici imali i osmjesi na licima bili su dokaz kako je potrebno što više ovakvih aktivnosti u našem gradu
  Mnoštvo pitanja koja su učenici imali i osmjesi na licima bili su dokaz kako je potrebno što više ovakvih aktivnosti u našem gradu
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Duspara zove ministra Barišića i ministricu Žalac

  Zbog OŠ 'Milan Amruš'

  Duspara zove ministra Barišića i ministricu Žalac

  3.3.2017. | 9:00
  Budući da je osigurana cjelokupna projektna dokumentacija, kao i zemljište za gradnju, ispunjeni su svi preduvjeti za raspisivanje natječaja i izgradnju nove škole.
  Budući da je osigurana cjelokupna projektna dokumentacija, kao i zemljište za gradnju, ispunjeni su svi preduvjeti za raspisivanje natječaja i izgradnju nove škole.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Pregršt nagrada s križevačkog natjecanja

  Glazbena škola Slavonski Brod

  Pregršt nagrada s križevačkog natjecanja

  22.2.2017. | 10:22
  Na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika ''Sonus Op. 3'' koje je od 17. do 19. veljače održano u Križevcima, u disciplinama klavira i solfeggia nastupilo je šestero učenika Glazbene škole Slavonski Brod.
  Na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika ''Sonus Op. 3'' koje je od 17. do 19. veljače održano u Križevcima, u disciplinama klavira i solfeggia nastupilo je šestero učenika Glazbene škole Slavonski Brod.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Osnovnoškolci otputovali na zimovanje u Celje

  SLAVONSKI BROD

  Osnovnoškolci otputovali na zimovanje u Celje

  30.1.2017. | 11:30
  U suradnji s prijateljskim gradom Celjem već sedmu godinu za redom Grad organizira zimovanje učenika brodskih osnovnih škola u Celju.
  U suradnji s prijateljskim gradom Celjem već sedmu godinu za redom Grad organizira zimovanje učenika brodskih osnovnih škola u Celju.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Učenici još jedne škole dobili nova računala

  Dobra vijest

  Učenici još jedne škole dobili nova računala

  27.1.2017. | 17:45
  Kako bi se poboljšao pedagoški standard te kako bi se unaprijedili uvjeti informatičkog obrazovanja osnovnoškolaca, uložena su sredstva u nabavu novih računala, kojima su opremljene informatičke učionice gradskih škola.
  Kako bi se poboljšao pedagoški standard te kako bi se unaprijedili uvjeti informatičkog obrazovanja osnovnoškolaca, uložena su sredstva u nabavu novih računala, kojima su opremljene informatičke učionice gradskih škola.
  SBplus.hr, Slavonski Brod :