SBplus.hr, Slavonski Brod :

Gospodarstvo : Građevinarstvo

Objavljeno: 16.3.2017. u 22:50
Prikaza: 16045
|
Autor: JZ/SBplus

Konačno smo saznali

Ovako će izgledati brodski McDonald's restoran

Slavonski Brod : Ovako će izgledati brodski McDonald's restoran

Nakon bezbrojnih poziva u gradsku upravu i upita: U kojoj je fazi izdavanje dokumentacije za izgradnju prvog brodskog McDonald's restorana, u četvrtak 16. ožujka, konačno smo dobili informaciju kako je u postupku odobrenje Elaborata za utvrđivanje posebnih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta. U prilogu donosimo sadržaj tog Elaborata s grafičkim prilozima.

TEHNIČKI OPIS

 1. UVOD

Na prijedlog investitora Globalna hrana d.o.o. izrađen je elaborat za utvrđivanje posebnih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta radi izgradnje zgrade ugostiteljskog tipa „fast food" - brze prehrane McDonald's na građevinskoj parceli k.č. 2503/41 k.o. Slavonski Brod.

 2.        OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE

Građevinska čestica 2503/41 k.o. Slavonski Brod. je površine 2684 m2 prema podacima iz katastra KO Slavonski Brod i ostaje nepromijenjena.

Oblik i veličina građevinske čestice vidljiv je na kopiji katastarskog plana priloženog u elaboratu. Pristup na građevinsku česticu ostvaren je s postojeće javno prometne površine na jugozapadnom dijelu parcele, dok je izlaz iz parcele moguć i na sjeverozapadnom dijelu parcele.

3.       NAMJENA I OPIS GRAĐEVINE

Planirana građevina je restoran McDonald's za cca 120 gostiju.

Građevina je prizemna, a sastoji se od restoranskog dijela za usluživanje gostiju sa sanitarijama, kuhinjom sa pratećim prostorijama i prostorijama za osoblje, te prozorima za usluživanje gostiju u automobilima sa sjeverozapadne strane građevine. Na jugozapadnoj strani projektirana je vanjska terasa restorana sa igračkom - toboganom za djecu.

4.       SMJEŠTAJ I VELIČINA GRAĐEVINE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI S KVANTIFIKACIJSKIM POKAZATELJIMA

Smještaj građevine prikazan je u grafičkom dijelu na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000.

Građevina je prizemna, izduženog pravokutnog oblika dimenzija 28,00x16,00 m.

Sa južne strane istaknute su dvije kabine za posluživanje hrane gostima u automobilima.

Sa sve četiri strane objekta izvest će se nadstrešnice, cijelom dužinom fasada (osim na

uglovima), istaknute od rubova objekta 1,70 m.

Na sjeveristočnom dijelu zgrade izvedeno je nakriveno i ograđeno gospodarsko dvorište dimenizja 2,73x11,70 m.

Nadstrešnice svojim oblikom čine oblikovni element - „vijenac" oko objekta, s visinom kote podgleda 3,0 m od kote uređenog terena uz pročelje. Najviša točka krova nadstrešnice je na +5,85 od kote uređenog terena uz pročelje. Plohe ravnog krova na najvišoj točki imaju visinu od 4,90 m. Obodna atika ravnog krova je do visine 5,0 m.

OSNOVNI GABARIT GRAĐEVINE (BEZ ISTAKA PROZORA NA DRIVE-U I NADSTREŠNICA) JE UDALJEN:

- cca 5,92 m od sjeverozapadnog ruba građevne čestice;

- cca 27,19 m od sjeveroistočnog ruba građevinske čestice

- cca od 8,63 do 25,34 m od jugoistočnog ruba građevne čestice,

- cca od 16,86 m do cca 35,42 m od zapadnog ruba građevne čestice

Interni kolni promet odvija se prometnicom sa jugoistočne strane na parkiralište a dijelom i jednosmjernom prometnicom na drive liniji koja okružuje građevinu, uz svu potrebnu prometnu signalizaciju. Kolni izlaz sa parcele je na jugozapadnoj i na sjeverozapadnoj strani.

Objektu se može pristupiti sa svih strana, s tim da su glavni ulaz za posjetitelje sa jugoistočne strane i jgozapadne strane (preko terase), sjeverne i južne strane, dok je gospodarski ulaz predviđen sa sjeverooistočne strane.

KVANTIFIKACIJSKI POKAZATELJI:

- površina građevne čestice

- građevinska (bruto) površina:

- objekt: 449,87 m2

- nadstrešnice: 154,9m2

- terasa: 233, m2

- koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig)

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kin)

- površina zelenila:

- visina građevine

- broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici

cca 2684 m2

449,87 m2

449,87/2684 = 16,76% 449,87/2684 = 0,16761 = 16,76%

595,76/2684 = 22,19%

prizemlje 34 pm (od čega 2 invalidska)

 6.        OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Građevina je prizemna jednoetažna, funkcionalno podijeljena na restoranski dio sa sanitarijama za goste, kuhinjski dio sa prostorom za osoblje i gospodarski dio sa posebnim ulazom.

Restoranski dio smješten je u prednjem (zapadnom) dijelu objekta, glavni ulaz je na južnoj strani, kuhinja je locirana u srednjem, sjevernom dijelu, a pult za izdavanje jela i pića dijeli ove osnovne dijelove restorana. Na sjeverozapadnoj strani su prozori „drive thru" za posluživanje u automobilima.

U jugoistočnom, srednjem dijelu, vezano uz hodnik, je prostorija za sortiranje te sanitarna grupa za goste, kao i sanitarije osoblja sa garderobama i prostorom za dnevni odmor osoblja.

U sjevernom dijelu objekta, uz kuhinju, smješteni su: prostor za multiplex - uređaj za mješanje pića, hladnjak i zamrzivač. U tom dijelu hodnika nalazi se suho skladište i prostor za smeće.

U istočnom dijelu objekta nalazi se soba u kojoj su smješteni elektroormari.

U stropu hodnika nalaze se stropne penjalice (ljestve) za izlazak na ravni krov, na kojem je smješteno strojarsko

postrojenje za grijanje i hlađenje.

Visina građevine je 5,87 m

Građevinska bruto površina građevine je 449,78 m2

7.       UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

Uređeni teren maksimalno će se prilagoditi nagibu postojećeg terena i urediti u skladu s namjenom predmetnog zahvata. Pješačke površine oko restorana obložiti će se popločenjem po izboru projektanta prema zahtjevima investitora. Pristupna pješačka površina predviđena je na koti unutarnjeg prostora. Za kretanje pješaka planirano je uređenje pješačkih hodnika. Parkirališne i kolne površine će se asfaltirati i izvesti u laganom padu prilagođavajući se postojećem nagibu terena. Kolne površine koristiti će se i za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila, te će zadovoljavati zahtjev u pogledu osiguranja min. osovinskog pritiska od 100kN. Uz jugozapadno pročelje restorana nalazit će se popločena terasa veličine s grupama za sjedenje i igralištem za djecu s toboganom. Pristup na terasu je iz restoranskog prostora te sa vanjskih pješačkih površina. Neizgrađeni, neasfaltirani i nepopločani dijelovi čestice horikulturno će se urediti i zasaditi travom i niskim raslinjem.

8.        NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE NA JAVNU PROMETNU POVRŠINU

Glavni pješački i kolni pristup na predmetnu parcelu je sa javno prometne površine - ceste koja se proteže od zapadne strane prema sjevernoj strani parcele.

Interni kolni promet odvija se prometnicom sa jugoistočne strane na parkiralište a dijelom i jednosmjernom prometnicom na drive liniji koja okružuje građevinu, uz svu potrebnu prometnu signalizaciju. Kolni izlaz sa parcele je na jugozapadnoj i na sjeverozapadnoj strani.

Objektu se može pristupiti sa svih strana, s tim da su glavni ulaz za posjetitelje sa jugoistočne strane i jugozapadne strane (preko terase), sjeverne i južne strane, dok je gospodarski ulaz predviđen sa sjeveroistočne strane.

Osiguranje parkirališnih mjesta:

Na čestici je osigurano 34 PM, od čega su 2 PM osigurana za potrebe osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Iz navedenog je vidljivo potpuno zadovoljavanje parkirališnih potreba prema važećem prostornom planu.

Tehnološki proces zasniva se na termičkoj doradi tvornički pripremljenog mesa, krumpira, peciva i salata, te aranžiranja i pakiranja sendviča.

Svi prehrambeni artikli su pojedinačno pakirani u PVC folije i kartonsku ambalažu ili konzervirani. Prispjeli artikli spremaju se u zamrzivač ili hladnu komoru odnosno suho spremište.

Kuhinja - prostor za pripremu hrane

Centralni dio kuhinje čini pult za pakiranje hrane na kome se vrši pakiranje gotovih sendviča u odgovarajuću ambalažu i isporuka istih na servisni dio. Grilovi služe za pečenje zamrznutih mesnih.

Tosteri služe za karamelizaciju i zagrijavanje već pripremljenih peciva.

Friteze služe za prženje krumpira, pita, odrezaka od piletine, ribe te pilećih kroketa.

Svaka od namirnica prži se u posebnoj fritezi.

Servis - izdavanje hrane

Centralni dio servisa je pult za izdavanje hrane na kome se nalaze blagajne, kao i sva priručna oprema.

Hladna komora (cooler)

Hladnjača je na temperaturnom režimu od +1 °C do +4 °C. U ovom prostoru skladište se slijedeći prehrambeni proizvodi: mlijeko, sir, salata, umaci. Zamrzivač (freezer)

U ovom prostoru (na temperaturnom režimu od -18°C do -23°C) smješteni su slijedeći prehrambeni proizvodi: meso, krumpir, pite od jabuka ili sezonskog voća te peciva.

Suho spremište namirnica i ambalaže

U ovom prostoru smještena je kompletna ambalaža za McDonald's proizvode te prehrambeni proizvodi koji se mogu skladištiti na temperaturi preko +4 °C. Skladište je opremljeno metalnim regalima na kojima se slaže ambalaža i hrana.

Posluga gostiju u objektu

Gosti dolaze do pulta za izdavanje gdje im se na poslužavnik servira hrana i piće, plaćaju i sami odnose poslužavnik do stolova za konzumaciju. Nakon konzumacije sami odnose poslužavnik do mjesta gdje se odlažu pladnjevi na kolica koja osoblje vozi u prostoriju za separaciju otpada.

Posluga gostiju u automobilima - DRIVE THRU

Vozači slijede internu prometnu signalizaciju do COD-a (automat za narudžbu) naručuju te se pomiću do prozora za naplatu. Nakon naplate odlaze do prozora za izdavanje proizvoda. Raspored COD-a, dva prozora, njihove dimenzije i oblikovanje omogućuju da vozači ne izlaze iz automobila, u vrlo kratkom roku, preuzmu naručenu hranu i piće. Brzinu omogućava kompjutorska povezanost radnih mjesta sistemom monitora što omogućava potrebnu koordinaciju sa kuhinjom.

Smeće

Smeće se u restoranskom dijelu skuplja na pokretna kolica koja su smještena u posebnim ormarićima. Kolica se odvoze u prostoriju za razdvajanje smeća prema vrsti materijala i mogućnosti reciklaže i nakon toga se vreće sa sortiranim otpadom odnose u vanjski prostor za sakupljanje smeća (dvoriše) gdje se odlažu u kontejner ili čeka separirirani odvoz shodno rasporedu lokalnog komunalnog poduzeća. S obzirom na karakter smeća (ambalaža, veliki volumen) u prostoriji za odlaganje smeća vrši se kompaktiranje smeća prije odlaganja. U kuhinjskom dijelu nastaje smeće koje se sastoji od ambalaže u koju su bili zapakirani prehrambeni proizvodi.

Dnevno ima cca 0,8-1,0 m3 kartonske ambalaže i cca 2,0 m3 ostalog kompaktiranog smeća. Sendviči koji nisu prodani u vremenskom roku koji garantira kvalitetu (10 minuta) bacaju se u bio otpad.

Čišćenje objekta

U tijeku noći vrši se čišćenje kompletnog lobby-ja, kuhinje, servisa, ekonomskih prostorija i prilaznih dijelova objekta.

Restoranski dio se čisti tako da se sve gazne površine ribaju i peru, stolovi se brišu i peru dezinfekcijskim sredstvom, a sve zidne površine od stakla i sličnih materijala se čiste. Jednom tjedno restoranski dio se generalno čisti i sređuje.

U kuhinjskom dijelu vrši se demontaža grilova i friteza kao i njihovo kompletno odmašćivanje i pranje. To se isto radi i u servisnom dijelu sa svim demontažnim uređajima (stroj za sladoled, milk shake, coca-cola, itd.). U odvojenom dijelu kuhinje vrši se pranje svih rasklopljenih dijelova. U tijeku noći u hladnjačama i skladištu vrši se prebrojavanje i radi se dnevno stanje zaliha robe.

10. INSTALACIJE

Objekt je opremljen instalacijama el. energije jake i slabe struje, plina, gromobrana, telefona, vodovoda i kanalizacije, hidranata, vatrodojave, videonadzora, grijanja i hlađenja.

Elektroinstalacije

Obzirom na obujam zahvata, procjenjuje se da postojeće elektroenergetski priključak zadovoljava, budući da zahvatom nije predviđena promjena elektropotrošača u odnosu na postojeće stanje. Kod uređenja prostora lobby-a bit će potrebno prilagoditi rasvjetu novom rasporedu namještaja.

Priključak na vodovodnu mrežu i mrežu odvodnje

Zgrada je spojena na postojeću instalaciju vodoopskrbe i odvodnje i nema potrebe za povećanjem priključnih vrijednosti.

Tehnološke otpadne vode iz kuhinje restorana prije ispuštanja u sustav javne kanalizacije treba spojiti na separator masti i ulja.

U objektu se nalazi razvod unutarnje hidrantske mreže, te će se nakon izrade Elaborata zaštite od požara u fazi izrade Glavnog projekta, vjerojatno trebati dodati još jedan hidrant, ukoliko jedan postojeći ne bude zadovoljio sadašnje propise zaštite od požara. Vanjska hidrantska mreža je postojeć i neće biti predmet ovog projekta.

Priključak na telekomunikacijsku mrežu

Zgrada je priključena na postojeću telekomunikacijsku infrastrukturu.

Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije i plinske instalacije

Ventilacija

Ventilacija kuhinje i restorana se zadržavaju, s tim da će se prilagoditi novom rasporedu prostorija.

Hlađenje i grijanje

U objektu je izvedena obrada uzduha postrojenjem niskotlačne klimatizacije u sprezi s lokalnim ogrijevnim tijelima. Na krovu su postavljene dvije komore, tlačna komora 1 i 2 (tzv. „roof top"). Razvod kanala za distribuciju nalazi se u spuštenom stropu, a distribucija je generalno riješena putem anemostata s priključnim kutijama. Priprema tople vode riješena je putem akumulacijskog spremnika s ugrađenom plinskom grijalicom.

Zgrada je priključena na plinoopskrbnu mrežu, a plinskom instlacijom je obuhvaćeno kućni priključak, razvod nemjernog plina, plinomjer, odvod mjernog plina s ogranicima do trošila i priključak trošila.

Odlaganje otpada

Komunalni otpad iz predmetne zgrade je kategorije kućnog smeća i nije štetan niti u kom pogledu te je predviđeno njegovo odlaganje u gospodarskom dvorištu. Kante po u ugovoru u određeno vrijeme iznose zaposleni u restoranu prema dinamici nadležnog komunalnog poduzeća i u tom pogledu neće biti nikakvih promjena.

11.       NAČIN SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I DRUGI ELEMENTI VAŽNI ZA ZAHVAT U PROSTORU, PREMA POSEBNIM PROPISIMA

11.1     ZAŠTITA OKOLIŠA

Stabilnost građevine osigurana je statičkim proračunom u skladu s propisima za pripadajuću seizmičku zonu.

Zaštita podzemnih voda osigurana je adekvatnom hidroizolacijom te izvedbom separatora ulja i masti. Svi materijali koji će biti predviđeni za izgradnju osiguravati će zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja, povoljne toplinske uvjete, zadovoljavajuću zvučnu zaštitu i vatrootpornost.

11.2     ZAŠTITA OD POŽARA

U procesu rada koji će se obavljati u restoranu, nije predviđena uporaba zapaljivih tekućina. Protupožarna zaštita provoditi će se standardnom opremom za neposrednu intervenciju i osiguravanjem dostupnosti vatrogašenju.

Vatrogasni pristupi do površina za operativni rad vatrogasne tehnike biti će projektirani u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim pristupima.

U smislu važećeg Zakona o zaštiti od požara, potrebno je kod izrade tehničke dokumentacije pridržavati se svih propisanih i pravilima tehničke prakse usvojenih mjera zaštite od požara. Kod projektiranja objekta i instalacija naročito će se voditi računa o sprečavanju širenja požara, što će se postići adekvatnom primjenom građevinskog materijala, poštovanjem važećih tehničkih propisa, pravilnika i normativa.

11.3     ZAŠTITA NA RADU

S obzirom da se radi o građevini u kojoj se odvija proces rada građevina je projektirana tako da se spriječi mogućnost ozljeda na radu, profesionalnih bolesti u vezi s radom te osigura zaštita radnog okoliša. To se postiže funkcionalnom organizacijom prostora, ugradnjom kvalitetnih materijala i konstrukcija koji osiguravaju stabilnost i sigurno hodanje, toplinsku i zvučnu zaštitu, lako korištenje i održavanje, kvalitetnim osvjetljenjem, prozračivanjem i zagrijavanjem prostora.

U restoranu će biti zaposleno ukupno oko 60 radnika koji će raditi u tri smjene s obzirom da se predviđa radno vrijeme restorana od 0 do 24 sata. Dio radne snage bit će zaposlen preko Studentskog servisa u točno određeno vrijeme prema potrebama prodaje u tijeku dana.

Najveća smjena neće brojiti više od 30 radnika. Omjer muške i ženske radne snage je podjednak, odnosno nešto više žena. Prema ovim podacima dimenzionirani su prostori garderoba i sanitarija.

U restoranu je organizirano cca 112 sjedećih mjesta. Na terasi je omogućeno cca 120 sjedaćih mjesta.

11.4     UVJETI ZA NESMETANO KORIŠTENJE GRAĐEVINA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Građevina je projektirana u jednom nivou i bez prostornih barijera čime je omogućen nesmetan pristup i boravak osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U sklopu ulaznog prostora predviđen je sanitarni čvor opremljen za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a na parceli su osigurana dva parkirna mjesta.

Kod projektiranja građevine potrebno se pridržavati pravilnika o prostornim standardima i normativima za sprečavanje arhitektonskih i urbanističkih barijera.

12.       UŠTEDA TOPLINSKE ENERGIJE, TOPLINSKA I AKUSTIČKA ZAŠTITA

Zgrada mora zadovoljavati zahtjeve iz:

• Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine", broj. 110/08, 89/09 i 79/13),

• Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

• Zakona o normizaciji (NN 80/13)

• Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

• Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13)

• Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građe­vinarstvu (Sl 21/90)

• Svih važećih hrvatskih normi iz područja toplinske zaštite

Namjena zgrade:

•   Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije ... (NN 110/08, 89/09 i 79/13) -članak 4., točka 7. zgrada je klasificirana kao: Nestambena zgrada javne namjene.

Etažnost:

•   Zgrada je prizemnica. U njoj je smješten restoran s prostorom za usluživanje, kuhinja s popratnim prostorijama, sanitarije gostiju i pomoćne prostorije zaposlenih.

Temperaturni režim u objektu:

• Prema režimu grijanja zgrada predstavlja jedinstvenu zonu.

• Objekt se zagrijava na temperaturu od cca +20°C.

• Objekt je grijan u cijelosti.

Toplinska zaštita i ušteda energije:

• Toplinska zaštita objekta će se projektirati na način da koeficijenti prolaza topline U za pojedine građevne dijelove udovoljavaju zahtjevima iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije (NN 110/2008, 89/09 i 79/13), prilog C, tablica 5.

• Toplinska zaštita objekta i ušteda energije ostvariti će se ugradnjom toplinske izolacije po svim obodnim građevnim dijelovima zgrade, i to u cijelosti s građevnim proizvodima, koji ispunjavaju opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu zgrade, te su u svemu sukladni ranije navedenim propisima.

AKUSTIČKA ZAŠTITA

Zgrada mora zadovoljavati zahtjeve iz:

• Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine RH, broj 30/2009)

• Zakona o prostornom uređ/enju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

• Zakona o normizaciji (NN 80/13 )

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredinama, u kojima ljudi rade i borave (Narodne novine RH, broj 145/2004)

• Svih važećih hrvatskih normi iz područja akustičke zaštite

Namjena zgrade:

• Prema HRN U.J6.201 - tablica 1, predmetni objekt je svrstan u grupu zgrada pod točkom B - Poslovne zgrade i poslovne prostorije u drugim zgradama. Time se postavljaju slijedeći zahtjevi:

- ostakljenje minimalno II. klase: Rw min= 33 dB.

Akustička zaštita:

• Osnovna zaštita od buke sastoji se u projektiranju i izvedbi takvih konstruktivnih elemenata objekta koji svojom a) velikom površinskom masom osiguravaju dovoljnu izolacijsku moć od prodora buke, te b) u primjeni takvih elemenata, kojima se dio buke iz bučnijeg dijela apsorbira i prigušuje, te time smanjuje njezina količina i intenzitet.

• Budući da je u objektu predviđena plivajuća podna ploča na elastičnom sloju, to je prema podacima u literaturi, kao i prema rezultatima niza ispitivanja konstrukcija sličnog sastava, ponderirana razina zvuka udara Lw sigurno manja od najveće dozvoljene vrijednosti, koja iznosi Lw max = 68 dB, pa se može ocijeniti da će podne konstrukcije zadovoljavati i u pogledu zvučne izolacije od zvuka udara.

• Svi uređaji upotrijebljeni u objektu trebaju imati već tvornički ugrađenu zvučnu izolaciju, te moraju biti elastično oslonjeni na plivajuću betonsku ploču poda pomoću antivibracijskih podmetača, čime se dodatno spriječava prenošenje vibracija na nosivu konstrukciju zgrade.

• Razine buke u radnom prostoru potrebno je, temeljem Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od buke, redovito mjeriti prilikom korištenja objekta i ukoliko dođe do odstupanja rezultata iznad pretpostavljenih, primijeniti mjere zaštite naknadno utvrđene.

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Go_west

Go_west

Komentirano: 19.3.2017. | 0:18

1

Kakva hrpa nepotrebnih informacija. Projekti su tipski (manje vise) u cijelom svijetu. Jao nama ako nam je McDonald's udarna vijest (a i autoru pogotovo).
GustavXVI

GustavXVI

Komentirano: 18.3.2017. | 9:00

2

DRIVE THRU što bi totrebalo značiti. Mislili steThrough ili drive in. A da zaposlite i vodiče koji će vas voditi do stolova i lupkati po leđima ako se zagrcnete. Ovo su instrukcije kao da vam netko u restoranu objesi pano da otvorite usta prije nego što stavite žlicu. Ovo su instrukcije za one koji se stvarno nisu u životu maknuli s ognjišta. Zna se. Mc izgleda usrano i zbrkano bilo gdje u svijetu pa neće biti ni u Brodu ljepše i bolje. Bilivitemi

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li posao biti obavljen u roku?

pratimo obnovu Hotela Park

Hoće li posao biti obavljen u roku?

24.6.2018. | 16:30
Posao obnove i rekonstrukcije starog Hotela Park, koji je u vlasništvu Rajka Čuljka, dobila je tvrtka HOST čiji su radnici s prvim radovima započeli krajem 2014. Hoće li posao privesti kraju kako je planirano ugovornim obvezama?
Posao obnove i rekonstrukcije starog Hotela Park, koji je u vlasništvu Rajka Čuljka, dobila je tvrtka HOST čiji su radnici s prvim radovima započeli krajem 2014. Hoće li posao privesti kraju kako je planirano ugovornim obvezama?
SBplus.hr, Slavonski Brod : U Slavonskom Brodu postupak legalizacije (pre)spor

Rok za predaju zahtjeva: 30. lipnja

U Slavonskom Brodu postupak legalizacije (pre)spor

18.6.2018. | 18:30
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja danas je na svojoj službenoj internetskoj stranici još jednom podsjetilo kako uskoro ističe i produženi rok za predaju zahtjeva. Legalizacija bespravno sagrađenih zgrada moći će biti obavljena do 30. lipnja 2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja danas je na svojoj službenoj internetskoj stranici još jednom podsjetilo kako uskoro ističe i produženi rok za predaju zahtjeva. Legalizacija bespravno sagrađenih zgrada moći će biti obavljena do 30. lipnja 2018.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pogledajte kako grade najsloženiju brodsku prometnicu

Pratimo gradnju prve brodske avenije

Pogledajte kako grade najsloženiju brodsku prometnicu

21.5.2018. | 10:45
Riječ je o iskopu dubokom oko metra, a kada sve bude gotovo sjeverni kolnički trak imat će širinu oko sedam i pol metara. Od toga će širina prometnice biti oko sedam metara a 50 cm će otpasti na rigol.
Riječ je o iskopu dubokom oko metra, a kada sve bude gotovo sjeverni kolnički trak imat će širinu oko sedam i pol metara. Od toga će širina prometnice biti oko sedam metara a 50 cm će otpasti na rigol.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radovi na brodskoj 'Palači pravde'

Uređenje

Radovi na brodskoj 'Palači pravde'

9.5.2018. | 11:15
Uz sve ostale radove koji su u tijeku u Gradu Slavonskom Brodu, radi se i na uređenju slavonskobrodskog Županijskog suda.
Uz sve ostale radove koji su u tijeku u Gradu Slavonskom Brodu, radi se i na uređenju slavonskobrodskog Županijskog suda.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nakon isteka krajnjeg roka, rušenje nezakonitih građevina

Borba države protiv bespravne gradnje

Nakon isteka krajnjeg roka, rušenje nezakonitih građevina

6.5.2018. | 16:00
Većinu dosad srušenih građevina uklonili su sami vlasnici jer je to za njih povoljnije nego kada uklanjanje provodi ugovorna tvrtka građevinske inspekcije.
Uvjeti ozakonjenja ostaju isti, odnosno, može se legalizirati samo ona zgrada koja je vidljiva na karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vlasnica objasnila zašto je velika 'pojela' malu kuću

Priča o građevini u Zrinskoj ulici

Vlasnica objasnila zašto je velika 'pojela' malu kuću

4.5.2018. | 18:30
Nakon objave fotografije neobične građevine u slavonskorbodskoj Zrinskoj ulici, javila se i vlasnica Mirela Suljević koja je objasnila o čemu se tu zapravo radi.
Nakon objave fotografije neobične građevine u slavonskorbodskoj Zrinskoj ulici, javila se i vlasnica Mirela Suljević koja je objasnila o čemu se tu zapravo radi.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Umjesto stare stavljaju klinker opeku

Obnova Trnoružice

Umjesto stare stavljaju klinker opeku

3.5.2018. | 19:45
Preko postojećih cigli ide stiropor, a na njega ukrasna cigla. Postavlja se takozvana klinker opeka debljine desetak milimetara, koja se lijepi na stiropor kako bi napravili kopiju cigle i zadržali postojeći izgled zgrade.
Preko postojećih cigli ide stiropor, a na njega ukrasna cigla. Postavlja se takozvana klinker opeka debljine desetak milimetara, koja se lijepi na stiropor kako bi napravili kopiju cigle i zadržali postojeći izgled zgrade.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Velika kuća 'pojela' malu

Čudo arhitekture u Sl. Brodu:

Velika kuća 'pojela' malu

3.5.2018. | 15:00
Brat i sestra prodali su majčinu kuću u Zrinskoj ulici u Slavonskom Brodu. Novi vlasnik je oko stare kuće sagradio novu. Od stare kuće ostali su samo zidovi...
Brat i sestra prodali su majčinu kuću u Zrinskoj ulici u Slavonskom Brodu. Novi vlasnik je oko stare kuće sagradio novu. Od stare kuće ostali su samo zidovi...
SBplus.hr, Slavonski Brod : Počinje gradnja sjevernog kolničkog traka

Izgradnja prve brodske avenije

Počinje gradnja sjevernog kolničkog traka

23.4.2018. | 10:25
Rok za završetak prve faze izgradnje sjevernog kolničkog traka Svačićeve ulice je osam mjeseci od početka radova, a kako sada stvari stoje rok će biti ispoštovan.
Rok za završetak prve faze izgradnje sjevernog kolničkog traka Svačićeve ulice je osam mjeseci od početka radova, a kako sada stvari stoje rok će biti ispoštovan.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li vrtićarci iz Trnoružice još biti u "Braci i seki"

Obnova vrtića

Hoće li vrtićarci iz Trnoružice još biti u "Braci i seki"

15.4.2018. | 13:30
Podsjetimo, radovi su započeli sredinom veljače. Iako su loši vremenski uvjeti u jednom trenutku donekle usporili radove, oni su, s ljepšim danima, ponovno intenzivirani. Za vrijeme trajanja radova djeca koja pohađaju ovaj vrtić, privremeno su preseljena u obližnji Dječji vrtić "
Podsjetimo, radovi su započeli sredinom veljače. Iako su loši vremenski uvjeti u jednom trenutku donekle usporili radove, oni su, s ljepšim danima, ponovno intenzivirani. Za vrijeme trajanja radova djeca koja pohađaju ovaj vrtić, privremeno su preseljena u obližnji Dječji vrtić "
SBplus.hr, Slavonski Brod : Završni radovi na izgradnji prostora Kajak kanu kluba

Još jedan objekt za sportaše

Završni radovi na izgradnji prostora Kajak kanu kluba

12.4.2018. | 9:45
Donosimo fotografije iz kojih se nazire unutarnji izgled budućeg, 9.6 milijuna kuna vrijednog, objekta Kajak kanu kluba.
Donosimo fotografije iz kojih se nazire unutarnji izgled budućeg, 9.6 milijuna kuna vrijednog, objekta Kajak kanu kluba.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zbog radova uvedena posebna regulacija prometa

Vozače pozivaju na strpljenje

Zbog radova uvedena posebna regulacija prometa

7.4.2018. | 12:40
U jednoj od najprometnijih slavonskobrodskih ulica uvedena je posebna regulacija prometa, pa se vozače upozorava na oprez i strpljenje u prometu, kako zbog novonastale prometne situacije tako i zbog mogućih gužvi.
U jednoj od najprometnijih slavonskobrodskih ulica uvedena je posebna regulacija prometa, pa se vozače upozorava na oprez i strpljenje u prometu, kako zbog novonastale prometne situacije tako i zbog mogućih gužvi.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ministarstvo upozorava na nužnost legalizacije

Broj rješenja u Brodu i Županiji

Ministarstvo upozorava na nužnost legalizacije

6.4.2018. | 11:00
Građevinska je inspekcija tijekom 2017. godine zaprimila više od četiri tisuće prijava bespravne gradnje, tako da su imali pune ruke posla u obilascima na terenu i donošenju rješenja.
Građevinska je inspekcija tijekom 2017. godine zaprimila više od četiri tisuće prijava bespravne gradnje, tako da su imali pune ruke posla u obilascima na terenu i donošenju rješenja.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Na snazi je posebna regulacija prometa

U središtu grada

Na snazi je posebna regulacija prometa

27.3.2018. | 12:08
U središtu Slavonskog Broda na snazi je privremena regulacija prometa. Vozače se moli za razumijevanje.
U središtu Slavonskog Broda na snazi je privremena regulacija prometa. Vozače se moli za razumijevanje.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ulaganje od 370 milijuna kn kako bi spriječili novo pucanje

Modernizacija savskog nasipa:

Ulaganje od 370 milijuna kn kako bi spriječili novo pucanje

5.3.2018. | 15:30
Ugovaranje radova planirano je do svibnja s rokom izvođenja radova od 20 mjeseci. Ukupna procijenjena vrijednost nabave radova na navedenih šest dionica je oko 160 milijuna kuna.
Ugovaranje radova planirano je do svibnja s rokom izvođenja radova od 20 mjeseci. Ukupna procijenjena vrijednost nabave radova na navedenih šest dionica je oko 160 milijuna kuna.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ministarstvo opet poziva na legalizaciju građevina

Predaja zahtjeva do kraja lipnja

Ministarstvo opet poziva na legalizaciju građevina

25.2.2018. | 17:30
Ako imate objekt koji ste sagradili bez valjanih dozvola, do 30. lipnja 2018. godine možete predati zahtjev za njegovo ozakonjenje.
Ako imate objekt koji ste sagradili bez valjanih dozvola, do 30. lipnja 2018. godine možete predati zahtjev za njegovo ozakonjenje.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li prva brodska avenija biti gotova prije roka

Pratimo radove

Hoće li prva brodska avenija biti gotova prije roka

19.2.2018. | 10:45
Na gradilištu je tijekom današnjeg dana angažirano nekoliko bagera što je, rijetka slika iz središta grada. Radi se punom parom, radovi su intenzivirani, a evo hoće li biti gotovi i prije roka.
Na gradilištu je tijekom današnjeg dana angažirano nekoliko bagera što je, rijetka slika iz središta grada. Radi se punom parom, radovi su intenzivirani, a evo hoće li biti gotovi i prije roka.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Drži vodu dok majstori odu, ili ...

Hoće li s proljeća biti bolje?

Drži vodu dok majstori odu, ili ...

6.2.2018. | 18:21
Dok se s jedne strane ulaže u velike i 'oku prvo vidljive' prometnice, sporedne ulice druga su zona, da ne kažemo, ona sumraka.
Dok se s jedne strane ulaže u velike i 'oku prvo vidljive' prometnice, sporedne ulice druga su zona, da ne kažemo, ona sumraka.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Od jednih će uzeti više kako bi drugi plaćali manje

Vlada opet glumi Robina Hooda

Od jednih će uzeti više kako bi drugi plaćali manje

6.2.2018. | 10:10
"Želimo da oni koji su siromašniji, koji imaju lošiju nekretninu, plaćaju manje, a oni koji imaju bolju da plaćaju više. Bit će različiti koeficijenti i s obzirom na to gdje se nekretnine nalaze."
"Želimo da oni koji su siromašniji, koji imaju lošiju nekretninu, plaćaju manje, a oni koji imaju bolju da plaćaju više. Bit će različiti koeficijenti i s obzirom na to gdje se nekretnine nalaze."
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li Hrvatske ceste poslušati Brođane?

Bageri u Svačićevoj

Hoće li Hrvatske ceste poslušati Brođane?

24.1.2018. | 16:30
Rok za završetak radova prve faze izgradnje sjevernog kolničkog traka Svačićeve ulice je osam mjeseci. Kada bude gotova, avenija u Svačićevoj itekako će doprinijeti smanjenju prometnih gužvi u Slavonskom Brodu.
Rok za završetak radova prve faze izgradnje sjevernog kolničkog traka Svačićeve ulice je osam mjeseci. Kada bude gotova, avenija u Svačićevoj itekako će doprinijeti smanjenju prometnih gužvi u Slavonskom Brodu.
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :