Gospodarstvo : Građevinarstvo

Objavljeno: 16.3.2017. u 22:50
Prikaza: 15882
|
Autor: JZ/SBplus

Konačno smo saznali

Ovako će izgledati brodski McDonald's restoran

Slavonski Brod : Ovako će izgledati brodski McDonald's restoran

Nakon bezbrojnih poziva u gradsku upravu i upita: U kojoj je fazi izdavanje dokumentacije za izgradnju prvog brodskog McDonald's restorana, u četvrtak 16. ožujka, konačno smo dobili informaciju kako je u postupku odobrenje Elaborata za utvrđivanje posebnih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta. U prilogu donosimo sadržaj tog Elaborata s grafičkim prilozima.

TEHNIČKI OPIS

 1. UVOD

Na prijedlog investitora Globalna hrana d.o.o. izrađen je elaborat za utvrđivanje posebnih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta radi izgradnje zgrade ugostiteljskog tipa „fast food" - brze prehrane McDonald's na građevinskoj parceli k.č. 2503/41 k.o. Slavonski Brod.

 2.        OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE

Građevinska čestica 2503/41 k.o. Slavonski Brod. je površine 2684 m2 prema podacima iz katastra KO Slavonski Brod i ostaje nepromijenjena.

Oblik i veličina građevinske čestice vidljiv je na kopiji katastarskog plana priloženog u elaboratu. Pristup na građevinsku česticu ostvaren je s postojeće javno prometne površine na jugozapadnom dijelu parcele, dok je izlaz iz parcele moguć i na sjeverozapadnom dijelu parcele.

3.       NAMJENA I OPIS GRAĐEVINE

Planirana građevina je restoran McDonald's za cca 120 gostiju.

Građevina je prizemna, a sastoji se od restoranskog dijela za usluživanje gostiju sa sanitarijama, kuhinjom sa pratećim prostorijama i prostorijama za osoblje, te prozorima za usluživanje gostiju u automobilima sa sjeverozapadne strane građevine. Na jugozapadnoj strani projektirana je vanjska terasa restorana sa igračkom - toboganom za djecu.

4.       SMJEŠTAJ I VELIČINA GRAĐEVINE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI S KVANTIFIKACIJSKIM POKAZATELJIMA

Smještaj građevine prikazan je u grafičkom dijelu na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000.

Građevina je prizemna, izduženog pravokutnog oblika dimenzija 28,00x16,00 m.

Sa južne strane istaknute su dvije kabine za posluživanje hrane gostima u automobilima.

Sa sve četiri strane objekta izvest će se nadstrešnice, cijelom dužinom fasada (osim na

uglovima), istaknute od rubova objekta 1,70 m.

Na sjeveristočnom dijelu zgrade izvedeno je nakriveno i ograđeno gospodarsko dvorište dimenizja 2,73x11,70 m.

Nadstrešnice svojim oblikom čine oblikovni element - „vijenac" oko objekta, s visinom kote podgleda 3,0 m od kote uređenog terena uz pročelje. Najviša točka krova nadstrešnice je na +5,85 od kote uređenog terena uz pročelje. Plohe ravnog krova na najvišoj točki imaju visinu od 4,90 m. Obodna atika ravnog krova je do visine 5,0 m.

OSNOVNI GABARIT GRAĐEVINE (BEZ ISTAKA PROZORA NA DRIVE-U I NADSTREŠNICA) JE UDALJEN:

- cca 5,92 m od sjeverozapadnog ruba građevne čestice;

- cca 27,19 m od sjeveroistočnog ruba građevinske čestice

- cca od 8,63 do 25,34 m od jugoistočnog ruba građevne čestice,

- cca od 16,86 m do cca 35,42 m od zapadnog ruba građevne čestice

Interni kolni promet odvija se prometnicom sa jugoistočne strane na parkiralište a dijelom i jednosmjernom prometnicom na drive liniji koja okružuje građevinu, uz svu potrebnu prometnu signalizaciju. Kolni izlaz sa parcele je na jugozapadnoj i na sjeverozapadnoj strani.

Objektu se može pristupiti sa svih strana, s tim da su glavni ulaz za posjetitelje sa jugoistočne strane i jgozapadne strane (preko terase), sjeverne i južne strane, dok je gospodarski ulaz predviđen sa sjeverooistočne strane.

KVANTIFIKACIJSKI POKAZATELJI:

- površina građevne čestice

- građevinska (bruto) površina:

- objekt: 449,87 m2

- nadstrešnice: 154,9m2

- terasa: 233, m2

- koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig)

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kin)

- površina zelenila:

- visina građevine

- broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici

cca 2684 m2

449,87 m2

449,87/2684 = 16,76% 449,87/2684 = 0,16761 = 16,76%

595,76/2684 = 22,19%

prizemlje 34 pm (od čega 2 invalidska)

 6.        OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Građevina je prizemna jednoetažna, funkcionalno podijeljena na restoranski dio sa sanitarijama za goste, kuhinjski dio sa prostorom za osoblje i gospodarski dio sa posebnim ulazom.

Restoranski dio smješten je u prednjem (zapadnom) dijelu objekta, glavni ulaz je na južnoj strani, kuhinja je locirana u srednjem, sjevernom dijelu, a pult za izdavanje jela i pića dijeli ove osnovne dijelove restorana. Na sjeverozapadnoj strani su prozori „drive thru" za posluživanje u automobilima.

U jugoistočnom, srednjem dijelu, vezano uz hodnik, je prostorija za sortiranje te sanitarna grupa za goste, kao i sanitarije osoblja sa garderobama i prostorom za dnevni odmor osoblja.

U sjevernom dijelu objekta, uz kuhinju, smješteni su: prostor za multiplex - uređaj za mješanje pića, hladnjak i zamrzivač. U tom dijelu hodnika nalazi se suho skladište i prostor za smeće.

U istočnom dijelu objekta nalazi se soba u kojoj su smješteni elektroormari.

U stropu hodnika nalaze se stropne penjalice (ljestve) za izlazak na ravni krov, na kojem je smješteno strojarsko

postrojenje za grijanje i hlađenje.

Visina građevine je 5,87 m

Građevinska bruto površina građevine je 449,78 m2

7.       UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

Uređeni teren maksimalno će se prilagoditi nagibu postojećeg terena i urediti u skladu s namjenom predmetnog zahvata. Pješačke površine oko restorana obložiti će se popločenjem po izboru projektanta prema zahtjevima investitora. Pristupna pješačka površina predviđena je na koti unutarnjeg prostora. Za kretanje pješaka planirano je uređenje pješačkih hodnika. Parkirališne i kolne površine će se asfaltirati i izvesti u laganom padu prilagođavajući se postojećem nagibu terena. Kolne površine koristiti će se i za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila, te će zadovoljavati zahtjev u pogledu osiguranja min. osovinskog pritiska od 100kN. Uz jugozapadno pročelje restorana nalazit će se popločena terasa veličine s grupama za sjedenje i igralištem za djecu s toboganom. Pristup na terasu je iz restoranskog prostora te sa vanjskih pješačkih površina. Neizgrađeni, neasfaltirani i nepopločani dijelovi čestice horikulturno će se urediti i zasaditi travom i niskim raslinjem.

8.        NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE NA JAVNU PROMETNU POVRŠINU

Glavni pješački i kolni pristup na predmetnu parcelu je sa javno prometne površine - ceste koja se proteže od zapadne strane prema sjevernoj strani parcele.

Interni kolni promet odvija se prometnicom sa jugoistočne strane na parkiralište a dijelom i jednosmjernom prometnicom na drive liniji koja okružuje građevinu, uz svu potrebnu prometnu signalizaciju. Kolni izlaz sa parcele je na jugozapadnoj i na sjeverozapadnoj strani.

Objektu se može pristupiti sa svih strana, s tim da su glavni ulaz za posjetitelje sa jugoistočne strane i jugozapadne strane (preko terase), sjeverne i južne strane, dok je gospodarski ulaz predviđen sa sjeveroistočne strane.

Osiguranje parkirališnih mjesta:

Na čestici je osigurano 34 PM, od čega su 2 PM osigurana za potrebe osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Iz navedenog je vidljivo potpuno zadovoljavanje parkirališnih potreba prema važećem prostornom planu.

Tehnološki proces zasniva se na termičkoj doradi tvornički pripremljenog mesa, krumpira, peciva i salata, te aranžiranja i pakiranja sendviča.

Svi prehrambeni artikli su pojedinačno pakirani u PVC folije i kartonsku ambalažu ili konzervirani. Prispjeli artikli spremaju se u zamrzivač ili hladnu komoru odnosno suho spremište.

Kuhinja - prostor za pripremu hrane

Centralni dio kuhinje čini pult za pakiranje hrane na kome se vrši pakiranje gotovih sendviča u odgovarajuću ambalažu i isporuka istih na servisni dio. Grilovi služe za pečenje zamrznutih mesnih.

Tosteri služe za karamelizaciju i zagrijavanje već pripremljenih peciva.

Friteze služe za prženje krumpira, pita, odrezaka od piletine, ribe te pilećih kroketa.

Svaka od namirnica prži se u posebnoj fritezi.

Servis - izdavanje hrane

Centralni dio servisa je pult za izdavanje hrane na kome se nalaze blagajne, kao i sva priručna oprema.

Hladna komora (cooler)

Hladnjača je na temperaturnom režimu od +1 °C do +4 °C. U ovom prostoru skladište se slijedeći prehrambeni proizvodi: mlijeko, sir, salata, umaci. Zamrzivač (freezer)

U ovom prostoru (na temperaturnom režimu od -18°C do -23°C) smješteni su slijedeći prehrambeni proizvodi: meso, krumpir, pite od jabuka ili sezonskog voća te peciva.

Suho spremište namirnica i ambalaže

U ovom prostoru smještena je kompletna ambalaža za McDonald's proizvode te prehrambeni proizvodi koji se mogu skladištiti na temperaturi preko +4 °C. Skladište je opremljeno metalnim regalima na kojima se slaže ambalaža i hrana.

Posluga gostiju u objektu

Gosti dolaze do pulta za izdavanje gdje im se na poslužavnik servira hrana i piće, plaćaju i sami odnose poslužavnik do stolova za konzumaciju. Nakon konzumacije sami odnose poslužavnik do mjesta gdje se odlažu pladnjevi na kolica koja osoblje vozi u prostoriju za separaciju otpada.

Posluga gostiju u automobilima - DRIVE THRU

Vozači slijede internu prometnu signalizaciju do COD-a (automat za narudžbu) naručuju te se pomiću do prozora za naplatu. Nakon naplate odlaze do prozora za izdavanje proizvoda. Raspored COD-a, dva prozora, njihove dimenzije i oblikovanje omogućuju da vozači ne izlaze iz automobila, u vrlo kratkom roku, preuzmu naručenu hranu i piće. Brzinu omogućava kompjutorska povezanost radnih mjesta sistemom monitora što omogućava potrebnu koordinaciju sa kuhinjom.

Smeće

Smeće se u restoranskom dijelu skuplja na pokretna kolica koja su smještena u posebnim ormarićima. Kolica se odvoze u prostoriju za razdvajanje smeća prema vrsti materijala i mogućnosti reciklaže i nakon toga se vreće sa sortiranim otpadom odnose u vanjski prostor za sakupljanje smeća (dvoriše) gdje se odlažu u kontejner ili čeka separirirani odvoz shodno rasporedu lokalnog komunalnog poduzeća. S obzirom na karakter smeća (ambalaža, veliki volumen) u prostoriji za odlaganje smeća vrši se kompaktiranje smeća prije odlaganja. U kuhinjskom dijelu nastaje smeće koje se sastoji od ambalaže u koju su bili zapakirani prehrambeni proizvodi.

Dnevno ima cca 0,8-1,0 m3 kartonske ambalaže i cca 2,0 m3 ostalog kompaktiranog smeća. Sendviči koji nisu prodani u vremenskom roku koji garantira kvalitetu (10 minuta) bacaju se u bio otpad.

Čišćenje objekta

U tijeku noći vrši se čišćenje kompletnog lobby-ja, kuhinje, servisa, ekonomskih prostorija i prilaznih dijelova objekta.

Restoranski dio se čisti tako da se sve gazne površine ribaju i peru, stolovi se brišu i peru dezinfekcijskim sredstvom, a sve zidne površine od stakla i sličnih materijala se čiste. Jednom tjedno restoranski dio se generalno čisti i sređuje.

U kuhinjskom dijelu vrši se demontaža grilova i friteza kao i njihovo kompletno odmašćivanje i pranje. To se isto radi i u servisnom dijelu sa svim demontažnim uređajima (stroj za sladoled, milk shake, coca-cola, itd.). U odvojenom dijelu kuhinje vrši se pranje svih rasklopljenih dijelova. U tijeku noći u hladnjačama i skladištu vrši se prebrojavanje i radi se dnevno stanje zaliha robe.

10. INSTALACIJE

Objekt je opremljen instalacijama el. energije jake i slabe struje, plina, gromobrana, telefona, vodovoda i kanalizacije, hidranata, vatrodojave, videonadzora, grijanja i hlađenja.

Elektroinstalacije

Obzirom na obujam zahvata, procjenjuje se da postojeće elektroenergetski priključak zadovoljava, budući da zahvatom nije predviđena promjena elektropotrošača u odnosu na postojeće stanje. Kod uređenja prostora lobby-a bit će potrebno prilagoditi rasvjetu novom rasporedu namještaja.

Priključak na vodovodnu mrežu i mrežu odvodnje

Zgrada je spojena na postojeću instalaciju vodoopskrbe i odvodnje i nema potrebe za povećanjem priključnih vrijednosti.

Tehnološke otpadne vode iz kuhinje restorana prije ispuštanja u sustav javne kanalizacije treba spojiti na separator masti i ulja.

U objektu se nalazi razvod unutarnje hidrantske mreže, te će se nakon izrade Elaborata zaštite od požara u fazi izrade Glavnog projekta, vjerojatno trebati dodati još jedan hidrant, ukoliko jedan postojeći ne bude zadovoljio sadašnje propise zaštite od požara. Vanjska hidrantska mreža je postojeć i neće biti predmet ovog projekta.

Priključak na telekomunikacijsku mrežu

Zgrada je priključena na postojeću telekomunikacijsku infrastrukturu.

Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije i plinske instalacije

Ventilacija

Ventilacija kuhinje i restorana se zadržavaju, s tim da će se prilagoditi novom rasporedu prostorija.

Hlađenje i grijanje

U objektu je izvedena obrada uzduha postrojenjem niskotlačne klimatizacije u sprezi s lokalnim ogrijevnim tijelima. Na krovu su postavljene dvije komore, tlačna komora 1 i 2 (tzv. „roof top"). Razvod kanala za distribuciju nalazi se u spuštenom stropu, a distribucija je generalno riješena putem anemostata s priključnim kutijama. Priprema tople vode riješena je putem akumulacijskog spremnika s ugrađenom plinskom grijalicom.

Zgrada je priključena na plinoopskrbnu mrežu, a plinskom instlacijom je obuhvaćeno kućni priključak, razvod nemjernog plina, plinomjer, odvod mjernog plina s ogranicima do trošila i priključak trošila.

Odlaganje otpada

Komunalni otpad iz predmetne zgrade je kategorije kućnog smeća i nije štetan niti u kom pogledu te je predviđeno njegovo odlaganje u gospodarskom dvorištu. Kante po u ugovoru u određeno vrijeme iznose zaposleni u restoranu prema dinamici nadležnog komunalnog poduzeća i u tom pogledu neće biti nikakvih promjena.

11.       NAČIN SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I DRUGI ELEMENTI VAŽNI ZA ZAHVAT U PROSTORU, PREMA POSEBNIM PROPISIMA

11.1     ZAŠTITA OKOLIŠA

Stabilnost građevine osigurana je statičkim proračunom u skladu s propisima za pripadajuću seizmičku zonu.

Zaštita podzemnih voda osigurana je adekvatnom hidroizolacijom te izvedbom separatora ulja i masti. Svi materijali koji će biti predviđeni za izgradnju osiguravati će zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja, povoljne toplinske uvjete, zadovoljavajuću zvučnu zaštitu i vatrootpornost.

11.2     ZAŠTITA OD POŽARA

U procesu rada koji će se obavljati u restoranu, nije predviđena uporaba zapaljivih tekućina. Protupožarna zaštita provoditi će se standardnom opremom za neposrednu intervenciju i osiguravanjem dostupnosti vatrogašenju.

Vatrogasni pristupi do površina za operativni rad vatrogasne tehnike biti će projektirani u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim pristupima.

U smislu važećeg Zakona o zaštiti od požara, potrebno je kod izrade tehničke dokumentacije pridržavati se svih propisanih i pravilima tehničke prakse usvojenih mjera zaštite od požara. Kod projektiranja objekta i instalacija naročito će se voditi računa o sprečavanju širenja požara, što će se postići adekvatnom primjenom građevinskog materijala, poštovanjem važećih tehničkih propisa, pravilnika i normativa.

11.3     ZAŠTITA NA RADU

S obzirom da se radi o građevini u kojoj se odvija proces rada građevina je projektirana tako da se spriječi mogućnost ozljeda na radu, profesionalnih bolesti u vezi s radom te osigura zaštita radnog okoliša. To se postiže funkcionalnom organizacijom prostora, ugradnjom kvalitetnih materijala i konstrukcija koji osiguravaju stabilnost i sigurno hodanje, toplinsku i zvučnu zaštitu, lako korištenje i održavanje, kvalitetnim osvjetljenjem, prozračivanjem i zagrijavanjem prostora.

U restoranu će biti zaposleno ukupno oko 60 radnika koji će raditi u tri smjene s obzirom da se predviđa radno vrijeme restorana od 0 do 24 sata. Dio radne snage bit će zaposlen preko Studentskog servisa u točno određeno vrijeme prema potrebama prodaje u tijeku dana.

Najveća smjena neće brojiti više od 30 radnika. Omjer muške i ženske radne snage je podjednak, odnosno nešto više žena. Prema ovim podacima dimenzionirani su prostori garderoba i sanitarija.

U restoranu je organizirano cca 112 sjedećih mjesta. Na terasi je omogućeno cca 120 sjedaćih mjesta.

11.4     UVJETI ZA NESMETANO KORIŠTENJE GRAĐEVINA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Građevina je projektirana u jednom nivou i bez prostornih barijera čime je omogućen nesmetan pristup i boravak osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U sklopu ulaznog prostora predviđen je sanitarni čvor opremljen za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a na parceli su osigurana dva parkirna mjesta.

Kod projektiranja građevine potrebno se pridržavati pravilnika o prostornim standardima i normativima za sprečavanje arhitektonskih i urbanističkih barijera.

12.       UŠTEDA TOPLINSKE ENERGIJE, TOPLINSKA I AKUSTIČKA ZAŠTITA

Zgrada mora zadovoljavati zahtjeve iz:

• Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine", broj. 110/08, 89/09 i 79/13),

• Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

• Zakona o normizaciji (NN 80/13)

• Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

• Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13)

• Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građe­vinarstvu (Sl 21/90)

• Svih važećih hrvatskih normi iz područja toplinske zaštite

Namjena zgrade:

•   Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije ... (NN 110/08, 89/09 i 79/13) -članak 4., točka 7. zgrada je klasificirana kao: Nestambena zgrada javne namjene.

Etažnost:

•   Zgrada je prizemnica. U njoj je smješten restoran s prostorom za usluživanje, kuhinja s popratnim prostorijama, sanitarije gostiju i pomoćne prostorije zaposlenih.

Temperaturni režim u objektu:

• Prema režimu grijanja zgrada predstavlja jedinstvenu zonu.

• Objekt se zagrijava na temperaturu od cca +20°C.

• Objekt je grijan u cijelosti.

Toplinska zaštita i ušteda energije:

• Toplinska zaštita objekta će se projektirati na način da koeficijenti prolaza topline U za pojedine građevne dijelove udovoljavaju zahtjevima iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije (NN 110/2008, 89/09 i 79/13), prilog C, tablica 5.

• Toplinska zaštita objekta i ušteda energije ostvariti će se ugradnjom toplinske izolacije po svim obodnim građevnim dijelovima zgrade, i to u cijelosti s građevnim proizvodima, koji ispunjavaju opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu zgrade, te su u svemu sukladni ranije navedenim propisima.

AKUSTIČKA ZAŠTITA

Zgrada mora zadovoljavati zahtjeve iz:

• Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine RH, broj 30/2009)

• Zakona o prostornom uređ/enju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

• Zakona o normizaciji (NN 80/13 )

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredinama, u kojima ljudi rade i borave (Narodne novine RH, broj 145/2004)

• Svih važećih hrvatskih normi iz područja akustičke zaštite

Namjena zgrade:

• Prema HRN U.J6.201 - tablica 1, predmetni objekt je svrstan u grupu zgrada pod točkom B - Poslovne zgrade i poslovne prostorije u drugim zgradama. Time se postavljaju slijedeći zahtjevi:

- ostakljenje minimalno II. klase: Rw min= 33 dB.

Akustička zaštita:

• Osnovna zaštita od buke sastoji se u projektiranju i izvedbi takvih konstruktivnih elemenata objekta koji svojom a) velikom površinskom masom osiguravaju dovoljnu izolacijsku moć od prodora buke, te b) u primjeni takvih elemenata, kojima se dio buke iz bučnijeg dijela apsorbira i prigušuje, te time smanjuje njezina količina i intenzitet.

• Budući da je u objektu predviđena plivajuća podna ploča na elastičnom sloju, to je prema podacima u literaturi, kao i prema rezultatima niza ispitivanja konstrukcija sličnog sastava, ponderirana razina zvuka udara Lw sigurno manja od najveće dozvoljene vrijednosti, koja iznosi Lw max = 68 dB, pa se može ocijeniti da će podne konstrukcije zadovoljavati i u pogledu zvučne izolacije od zvuka udara.

• Svi uređaji upotrijebljeni u objektu trebaju imati već tvornički ugrađenu zvučnu izolaciju, te moraju biti elastično oslonjeni na plivajuću betonsku ploču poda pomoću antivibracijskih podmetača, čime se dodatno spriječava prenošenje vibracija na nosivu konstrukciju zgrade.

• Razine buke u radnom prostoru potrebno je, temeljem Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od buke, redovito mjeriti prilikom korištenja objekta i ukoliko dođe do odstupanja rezultata iznad pretpostavljenih, primijeniti mjere zaštite naknadno utvrđene.

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Go_west

Go_west

Komentirano: 19.3.2017. | 0:18

1

Kakva hrpa nepotrebnih informacija. Projekti su tipski (manje vise) u cijelom svijetu. Jao nama ako nam je McDonald's udarna vijest (a i autoru pogotovo).
GustavXVI

GustavXVI

Komentirano: 18.3.2017. | 9:00

2

DRIVE THRU što bi totrebalo značiti. Mislili steThrough ili drive in. A da zaposlite i vodiče koji će vas voditi do stolova i lupkati po leđima ako se zagrcnete. Ovo su instrukcije kao da vam netko u restoranu objesi pano da otvorite usta prije nego što stavite žlicu. Ovo su instrukcije za one koji se stvarno nisu u životu maknuli s ognjišta. Zna se. Mc izgleda usrano i zbrkano bilo gdje u svijetu pa neće biti ni u Brodu ljepše i bolje. Bilivitemi

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li prva brodska avenija biti gotova prije roka

Pratimo radove

Hoće li prva brodska avenija biti gotova prije roka

19.2.2018. | 10:45
Na gradilištu je tijekom današnjeg dana angažirano nekoliko bagera što je, rijetka slika iz središta grada. Radi se punom parom, radovi su intenzivirani, a evo hoće li biti gotovi i prije roka.
Na gradilištu je tijekom današnjeg dana angažirano nekoliko bagera što je, rijetka slika iz središta grada. Radi se punom parom, radovi su intenzivirani, a evo hoće li biti gotovi i prije roka.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Drži vodu dok majstori odu, ili ...

Hoće li s proljeća biti bolje?

Drži vodu dok majstori odu, ili ...

6.2.2018. | 18:21
Dok se s jedne strane ulaže u velike i 'oku prvo vidljive' prometnice, sporedne ulice druga su zona, da ne kažemo, ona sumraka.
Dok se s jedne strane ulaže u velike i 'oku prvo vidljive' prometnice, sporedne ulice druga su zona, da ne kažemo, ona sumraka.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Od jednih će uzeti više kako bi drugi plaćali manje

Vlada opet glumi Robina Hooda

Od jednih će uzeti više kako bi drugi plaćali manje

6.2.2018. | 10:10
"Želimo da oni koji su siromašniji, koji imaju lošiju nekretninu, plaćaju manje, a oni koji imaju bolju da plaćaju više. Bit će različiti koeficijenti i s obzirom na to gdje se nekretnine nalaze."
"Želimo da oni koji su siromašniji, koji imaju lošiju nekretninu, plaćaju manje, a oni koji imaju bolju da plaćaju više. Bit će različiti koeficijenti i s obzirom na to gdje se nekretnine nalaze."
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li Hrvatske ceste poslušati Brođane?

Bageri u Svačićevoj

Hoće li Hrvatske ceste poslušati Brođane?

24.1.2018. | 16:30
Rok za završetak radova prve faze izgradnje sjevernog kolničkog traka Svačićeve ulice je osam mjeseci. Kada bude gotova, avenija u Svačićevoj itekako će doprinijeti smanjenju prometnih gužvi u Slavonskom Brodu.
Rok za završetak radova prve faze izgradnje sjevernog kolničkog traka Svačićeve ulice je osam mjeseci. Kada bude gotova, avenija u Svačićevoj itekako će doprinijeti smanjenju prometnih gužvi u Slavonskom Brodu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : U prvoj polovini 2018. obnova 88 kilometara nasipa

Ulaganja Hrvatskih voda

U prvoj polovini 2018. obnova 88 kilometara nasipa

17.1.2018. | 13:40
Trenutačno se u raznim fazama, zakonom propisane procedure provedbe postupaka javne nabave, nalaze radovi ukupne vrijednosti oko 200 milijuna kuna (s PDV-om), koji će u prvoj polovini 2018. omogućiti obnovu 88,27 kilometara nasipa.
Trenutačno se u raznim fazama, zakonom propisane procedure provedbe postupaka javne nabave, nalaze radovi ukupne vrijednosti oko 200 milijuna kuna (s PDV-om), koji će u prvoj polovini 2018. omogućiti obnovu 88,27 kilometara nasipa.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Provjerili smo je li u pitanju još jedan skandal

Ni žbukanje ni pituranje

Provjerili smo je li u pitanju još jedan skandal

14.1.2018. | 11:30
I zaista, uobičajenim privremenim semaforom reguliran je i usporen promet samo južnim voznim trakom, jer su radnici vidljivom trakom ogradili kraću dionicu i "žbukali" betonsku ogradu uz cestu.
I zaista, uobičajenim privremenim semaforom reguliran je i usporen promet samo južnim voznim trakom, jer su radnici vidljivom trakom ogradili kraću dionicu i "žbukali" betonsku ogradu uz cestu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Istražili smo brodsko tržište nekretnina

Cijene stanova, kuća i zemljišta

Istražili smo brodsko tržište nekretnina

12.1.2018. | 17:30
Uz većinu tih naoko neprimamljivih nekretnina dolazi tisuću ili više kvadrata vanjskog prostora, tako da kupac uz takvu kuću izvan grada dobije veću parcelu i iskoristiv komad zemlje.
Uz većinu tih naoko neprimamljivih nekretnina dolazi tisuću ili više kvadrata vanjskog prostora, tako da kupac uz takvu kuću izvan grada dobije veću parcelu i iskoristiv komad zemlje.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Rekonstrukcijom nasipa do smanjenja rizika od poplava

Hrvatske vode

Rekonstrukcijom nasipa do smanjenja rizika od poplava

8.1.2018. | 11:15
Planiranim zahvatom Hrvatske vode žele provesti rekonstrukciju nasipa u duljini od 4.850 metara, a sve s ciljem smanjenja rizika od poplava i zaštite ljudi i imovine, kao i gospodarskih djelatnosti.
Planiranim zahvatom Hrvatske vode žele provesti rekonstrukciju nasipa u duljini od 4.850 metara, a sve s ciljem smanjenja rizika od poplava i zaštite ljudi i imovine, kao i gospodarskih djelatnosti.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Promijenite projekt rješenja rotora Vukovarska-Svačićeva

Hrvatskim cestama građani predlažu:

Promijenite projekt rješenja rotora Vukovarska-Svačićeva

4.1.2018. | 16:30
Buduci da već sad postoje tri trake, na gotovo isti način treba postaviti i budući ulaz u rotor. Potrebna je tek izmjena smjerova kretanja, odnosno prestojavanja prije ulaska u rotor - kao na priloženoj fotografiji i/ili u video prilogu.
Buduci da već sad postoje tri trake, na gotovo isti način treba postaviti i budući ulaz u rotor. Potrebna je tek izmjena smjerova kretanja, odnosno prestojavanja prije ulaska u rotor - kao na priloženoj fotografiji i/ili u video prilogu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Dio radova obavljaju i prije predviđenog roka

Izgradnja slavonskobrodske avenije

Dio radova obavljaju i prije predviđenog roka

4.1.2018. | 15:00
Nastave li raditi ažurno i posluže li ih vremenski uvjeti djelatnici Poduzeća za ceste, koji su dobili posao izgradnje sjevernog kolničkog traka Svačićeve ulice, radovi bi mogli biti gotovi i prije ugovorom predviđenog roka.
Nastave li raditi ažurno i posluže li ih vremenski uvjeti djelatnici Poduzeća za ceste, koji su dobili posao izgradnje sjevernog kolničkog traka Svačićeve ulice, radovi bi mogli biti gotovi i prije ugovorom predviđenog roka.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovako će, kod Halajka, dvije vozne trake ulaziti u jednu

Saznali smo kad će sve biti gotovo

Ovako će, kod Halajka, dvije vozne trake ulaziti u jednu

3.1.2018. | 21:30
Iz priloženog izvatka iz prijekta vidljivo je kako će dvije vozne trake biti svedene na jednu u blizini rotora i, na taj način, bit će riješen problem 'dva u jedan' - 'uljevanje' dvije vozne trake u jednu.
Iz priloženog izvatka iz prijekta vidljivo je kako će dvije vozne trake biti svedene na jednu u blizini rotora i, na taj način, bit će riješen problem 'dva u jedan' - 'uljevanje' dvije vozne trake u jednu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Na ovom mjestu gradit će prvi kružni tok s dvije vozne trake

U Slavonskom Brodu

Na ovom mjestu gradit će prvi kružni tok s dvije vozne trake

3.1.2018. | 0:01
Objavljujemo izvadak iz projekta - kružni tok - koji će povezati Vukovarsku ulicu sa Svačićevom avenijom. Iz nacrta rotora vidljivo je kako će to biti prvi i, zasad, jedini brodski kružni tok sa dvije vozne trake u kojeg će se ulaziti također s dvije vozne trake.
Objavljujemo izvadak iz projekta - kružni tok - koji će povezati Vukovarsku ulicu sa Svačićevom avenijom. Iz nacrta rotora vidljivo je kako će to biti prvi i, zasad, jedini brodski kružni tok sa dvije vozne trake u kojeg će se ulaziti također s dvije vozne trake.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Plaće i do tisuću eura

Posla ima dovoljno, ali nema radnika

Plaće i do tisuću eura

2.1.2018. | 16:30
Ono što posebno frustrira poslodavce jest činjenica da posla ima, ali ga nema tko obavljati.
Ono što posebno frustrira poslodavce jest činjenica da posla ima, ali ga nema tko obavljati.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Konačno, gradit će i tu malu cestu velikog učinka

Ove godine u Slavonskom Brodu

Konačno, gradit će i tu malu cestu velikog učinka

1.1.2018. | 16:10
Konačno, dogodit će se i ta investicija s velikim prometnim učinkom, kako za samog Đuru Đakovića tako i za Grad Slavonski Bord u cjelini.
Konačno, dogodit će se i ta investicija s velikim prometnim učinkom, kako za samog Đuru Đakovića tako i za Grad Slavonski Bord u cjelini.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li ostati ijedno stablo?

Gradnja avenije

Hoće li ostati ijedno stablo?

28.12.2017. | 14:15
Kako dio trase prolazi zelenim pojasom, na kojem su bila zasađena stabla, bilo je nužno krenuti u njihovo rušenje. Porušeno je nekih 30 stabala, potvrdili su nam iz PZC-a. "Proveli smo detaljnu analizu i išli u rušenje uistinu samo onih stabala koja su smetala", odgovorili su izv
Kako dio trase prolazi zelenim pojasom, na kojem su bila zasađena stabla, bilo je nužno krenuti u njihovo rušenje. Porušeno je nekih 30 stabala, potvrdili su nam iz PZC-a. "Proveli smo detaljnu analizu i išli u rušenje uistinu samo onih stabala koja su smetala", odgovorili su izv
SBplus.hr, Slavonski Brod : PZC: 'Krećemo danas. Prvo idemo s čišćenjem terena.'

Slavonski Brod dobit će aveniju

PZC: 'Krećemo danas. Prvo idemo s čišćenjem terena.'

19.12.2017. | 14:00
Rušenjem stabala u Svačićevoj ulici nastavljaju se radovi izgradnje proširenja buduće gradske avenije koja bi trebala doprinjeti dodatnom smanjenju prometnih gužvi u gradu.
Rušenjem stabala u Svačićevoj ulici nastavljaju se radovi izgradnje proširenja buduće gradske avenije koja bi trebala doprinjeti dodatnom smanjenju prometnih gužvi u gradu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Osječka niskogradnja iz Broda, a brodska u Osijek

Opačak promijenio poslovnu paradigmu

Osječka niskogradnja iz Broda, a brodska u Osijek

12.12.2017. | 11:55
Dakle, s jedne strane, osječki građevinski gigant i za niskogradnju, Osjek koteks dd, više ne ugovara poslove u Slavonskom Brodu, ali zato brodski PZC poslove ugovara u Osijeku.
Dakle, s jedne strane, osječki građevinski gigant i za niskogradnju, Osjek koteks dd, više ne ugovara poslove u Slavonskom Brodu, ali zato brodski PZC poslove ugovara u Osijeku.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uređenje prostora oko gradskih stanova

Mlade obitelji željno iščekuju

Uređenje prostora oko gradskih stanova

29.11.2017. | 8:50
U obje stambene zgrade nalazit će se po šest stanova, tri površine od 47 kvadratna metra te tri površine 58 kvadratnih metara, predviđenih za davanje u najam po povoljnijim tržišnim uvjetima.
U obje stambene zgrade nalazit će se po šest stanova, tri površine od 47 kvadratna metra te tri površine 58 kvadratnih metara, predviđenih za davanje u najam po povoljnijim tržišnim uvjetima.
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Zabrinjava što “Đuro” nema ni jedan ugovor s MORH-om'

Gradonačelnik Mirko Duspara

'Zabrinjava što “Đuro” nema ni jedan ugovor s MORH-om'

24.11.2017. | 10:35
- Znamo da je “Đuro” bio jedna od glavnih tvornica u Domovinskom ratu i da je dosta toga iznio na svojim leđima. Mislim da je red da se jedan dio toga i vrati Đuri Đakoviću - rekao je Duspara.
- Znamo da je “Đuro” bio jedna od glavnih tvornica u Domovinskom ratu i da je dosta toga iznio na svojim leđima. Mislim da je red da se jedan dio toga i vrati Đuri Đakoviću - rekao je Duspara.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Do daljnjeg, Lidl neće otvoriti dućan u Osječkoj ulici

Protuzakonuito rekonstruirali cestu

Do daljnjeg, Lidl neće otvoriti dućan u Osječkoj ulici

17.11.2017. | 13:45
Sasvim slučajno, saznali smo kako je ta velika rekonstrukcija ceste u Osječkoj ulici urađena protuzakonito. Temeljem iskustvenih spoznaja, tada, lapidarno smo zaključili kako će i u tom slučaju "vuk ujesti magare" a Lidl svoj dućan otvoriti u planiranom roku, navodno, 15. studeno
Sasvim slučajno, saznali smo kako je ta velika rekonstrukcija ceste u Osječkoj ulici urađena protuzakonito. Temeljem iskustvenih spoznaja, tada, lapidarno smo zaključili kako će i u tom slučaju "vuk ujesti magare" a Lidl svoj dućan otvoriti u planiranom roku, navodno, 15. studeno
SBplus.hr, Slavonski Brod :