Gospodarstvo : Građevinarstvo

Objavljeno: 16.3.2017. u 22:50
Prikaza: 13994
|
Autor: JZ/SBplus

Konačno smo saznali

Ovako će izgledati brodski McDonald's restoran

Slavonski Brod : Ovako će izgledati brodski McDonald's restoran

Nakon bezbrojnih poziva u gradsku upravu i upita: U kojoj je fazi izdavanje dokumentacije za izgradnju prvog brodskog McDonald's restorana, u četvrtak 16. ožujka, konačno smo dobili informaciju kako je u postupku odobrenje Elaborata za utvrđivanje posebnih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta. U prilogu donosimo sadržaj tog Elaborata s grafičkim prilozima.

TEHNIČKI OPIS

 1. UVOD

Na prijedlog investitora Globalna hrana d.o.o. izrađen je elaborat za utvrđivanje posebnih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta radi izgradnje zgrade ugostiteljskog tipa „fast food" - brze prehrane McDonald's na građevinskoj parceli k.č. 2503/41 k.o. Slavonski Brod.

 2.        OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE

Građevinska čestica 2503/41 k.o. Slavonski Brod. je površine 2684 m2 prema podacima iz katastra KO Slavonski Brod i ostaje nepromijenjena.

Oblik i veličina građevinske čestice vidljiv je na kopiji katastarskog plana priloženog u elaboratu. Pristup na građevinsku česticu ostvaren je s postojeće javno prometne površine na jugozapadnom dijelu parcele, dok je izlaz iz parcele moguć i na sjeverozapadnom dijelu parcele.

3.       NAMJENA I OPIS GRAĐEVINE

Planirana građevina je restoran McDonald's za cca 120 gostiju.

Građevina je prizemna, a sastoji se od restoranskog dijela za usluživanje gostiju sa sanitarijama, kuhinjom sa pratećim prostorijama i prostorijama za osoblje, te prozorima za usluživanje gostiju u automobilima sa sjeverozapadne strane građevine. Na jugozapadnoj strani projektirana je vanjska terasa restorana sa igračkom - toboganom za djecu.

4.       SMJEŠTAJ I VELIČINA GRAĐEVINE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI S KVANTIFIKACIJSKIM POKAZATELJIMA

Smještaj građevine prikazan je u grafičkom dijelu na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000.

Građevina je prizemna, izduženog pravokutnog oblika dimenzija 28,00x16,00 m.

Sa južne strane istaknute su dvije kabine za posluživanje hrane gostima u automobilima.

Sa sve četiri strane objekta izvest će se nadstrešnice, cijelom dužinom fasada (osim na

uglovima), istaknute od rubova objekta 1,70 m.

Na sjeveristočnom dijelu zgrade izvedeno je nakriveno i ograđeno gospodarsko dvorište dimenizja 2,73x11,70 m.

Nadstrešnice svojim oblikom čine oblikovni element - „vijenac" oko objekta, s visinom kote podgleda 3,0 m od kote uređenog terena uz pročelje. Najviša točka krova nadstrešnice je na +5,85 od kote uređenog terena uz pročelje. Plohe ravnog krova na najvišoj točki imaju visinu od 4,90 m. Obodna atika ravnog krova je do visine 5,0 m.

OSNOVNI GABARIT GRAĐEVINE (BEZ ISTAKA PROZORA NA DRIVE-U I NADSTREŠNICA) JE UDALJEN:

- cca 5,92 m od sjeverozapadnog ruba građevne čestice;

- cca 27,19 m od sjeveroistočnog ruba građevinske čestice

- cca od 8,63 do 25,34 m od jugoistočnog ruba građevne čestice,

- cca od 16,86 m do cca 35,42 m od zapadnog ruba građevne čestice

Interni kolni promet odvija se prometnicom sa jugoistočne strane na parkiralište a dijelom i jednosmjernom prometnicom na drive liniji koja okružuje građevinu, uz svu potrebnu prometnu signalizaciju. Kolni izlaz sa parcele je na jugozapadnoj i na sjeverozapadnoj strani.

Objektu se može pristupiti sa svih strana, s tim da su glavni ulaz za posjetitelje sa jugoistočne strane i jgozapadne strane (preko terase), sjeverne i južne strane, dok je gospodarski ulaz predviđen sa sjeverooistočne strane.

KVANTIFIKACIJSKI POKAZATELJI:

- površina građevne čestice

- građevinska (bruto) površina:

- objekt: 449,87 m2

- nadstrešnice: 154,9m2

- terasa: 233, m2

- koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig)

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kin)

- površina zelenila:

- visina građevine

- broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici

cca 2684 m2

449,87 m2

449,87/2684 = 16,76% 449,87/2684 = 0,16761 = 16,76%

595,76/2684 = 22,19%

prizemlje 34 pm (od čega 2 invalidska)

 6.        OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Građevina je prizemna jednoetažna, funkcionalno podijeljena na restoranski dio sa sanitarijama za goste, kuhinjski dio sa prostorom za osoblje i gospodarski dio sa posebnim ulazom.

Restoranski dio smješten je u prednjem (zapadnom) dijelu objekta, glavni ulaz je na južnoj strani, kuhinja je locirana u srednjem, sjevernom dijelu, a pult za izdavanje jela i pića dijeli ove osnovne dijelove restorana. Na sjeverozapadnoj strani su prozori „drive thru" za posluživanje u automobilima.

U jugoistočnom, srednjem dijelu, vezano uz hodnik, je prostorija za sortiranje te sanitarna grupa za goste, kao i sanitarije osoblja sa garderobama i prostorom za dnevni odmor osoblja.

U sjevernom dijelu objekta, uz kuhinju, smješteni su: prostor za multiplex - uređaj za mješanje pića, hladnjak i zamrzivač. U tom dijelu hodnika nalazi se suho skladište i prostor za smeće.

U istočnom dijelu objekta nalazi se soba u kojoj su smješteni elektroormari.

U stropu hodnika nalaze se stropne penjalice (ljestve) za izlazak na ravni krov, na kojem je smješteno strojarsko

postrojenje za grijanje i hlađenje.

Visina građevine je 5,87 m

Građevinska bruto površina građevine je 449,78 m2

7.       UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

Uređeni teren maksimalno će se prilagoditi nagibu postojećeg terena i urediti u skladu s namjenom predmetnog zahvata. Pješačke površine oko restorana obložiti će se popločenjem po izboru projektanta prema zahtjevima investitora. Pristupna pješačka površina predviđena je na koti unutarnjeg prostora. Za kretanje pješaka planirano je uređenje pješačkih hodnika. Parkirališne i kolne površine će se asfaltirati i izvesti u laganom padu prilagođavajući se postojećem nagibu terena. Kolne površine koristiti će se i za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila, te će zadovoljavati zahtjev u pogledu osiguranja min. osovinskog pritiska od 100kN. Uz jugozapadno pročelje restorana nalazit će se popločena terasa veličine s grupama za sjedenje i igralištem za djecu s toboganom. Pristup na terasu je iz restoranskog prostora te sa vanjskih pješačkih površina. Neizgrađeni, neasfaltirani i nepopločani dijelovi čestice horikulturno će se urediti i zasaditi travom i niskim raslinjem.

8.        NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE NA JAVNU PROMETNU POVRŠINU

Glavni pješački i kolni pristup na predmetnu parcelu je sa javno prometne površine - ceste koja se proteže od zapadne strane prema sjevernoj strani parcele.

Interni kolni promet odvija se prometnicom sa jugoistočne strane na parkiralište a dijelom i jednosmjernom prometnicom na drive liniji koja okružuje građevinu, uz svu potrebnu prometnu signalizaciju. Kolni izlaz sa parcele je na jugozapadnoj i na sjeverozapadnoj strani.

Objektu se može pristupiti sa svih strana, s tim da su glavni ulaz za posjetitelje sa jugoistočne strane i jugozapadne strane (preko terase), sjeverne i južne strane, dok je gospodarski ulaz predviđen sa sjeveroistočne strane.

Osiguranje parkirališnih mjesta:

Na čestici je osigurano 34 PM, od čega su 2 PM osigurana za potrebe osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Iz navedenog je vidljivo potpuno zadovoljavanje parkirališnih potreba prema važećem prostornom planu.

Tehnološki proces zasniva se na termičkoj doradi tvornički pripremljenog mesa, krumpira, peciva i salata, te aranžiranja i pakiranja sendviča.

Svi prehrambeni artikli su pojedinačno pakirani u PVC folije i kartonsku ambalažu ili konzervirani. Prispjeli artikli spremaju se u zamrzivač ili hladnu komoru odnosno suho spremište.

Kuhinja - prostor za pripremu hrane

Centralni dio kuhinje čini pult za pakiranje hrane na kome se vrši pakiranje gotovih sendviča u odgovarajuću ambalažu i isporuka istih na servisni dio. Grilovi služe za pečenje zamrznutih mesnih.

Tosteri služe za karamelizaciju i zagrijavanje već pripremljenih peciva.

Friteze služe za prženje krumpira, pita, odrezaka od piletine, ribe te pilećih kroketa.

Svaka od namirnica prži se u posebnoj fritezi.

Servis - izdavanje hrane

Centralni dio servisa je pult za izdavanje hrane na kome se nalaze blagajne, kao i sva priručna oprema.

Hladna komora (cooler)

Hladnjača je na temperaturnom režimu od +1 °C do +4 °C. U ovom prostoru skladište se slijedeći prehrambeni proizvodi: mlijeko, sir, salata, umaci. Zamrzivač (freezer)

U ovom prostoru (na temperaturnom režimu od -18°C do -23°C) smješteni su slijedeći prehrambeni proizvodi: meso, krumpir, pite od jabuka ili sezonskog voća te peciva.

Suho spremište namirnica i ambalaže

U ovom prostoru smještena je kompletna ambalaža za McDonald's proizvode te prehrambeni proizvodi koji se mogu skladištiti na temperaturi preko +4 °C. Skladište je opremljeno metalnim regalima na kojima se slaže ambalaža i hrana.

Posluga gostiju u objektu

Gosti dolaze do pulta za izdavanje gdje im se na poslužavnik servira hrana i piće, plaćaju i sami odnose poslužavnik do stolova za konzumaciju. Nakon konzumacije sami odnose poslužavnik do mjesta gdje se odlažu pladnjevi na kolica koja osoblje vozi u prostoriju za separaciju otpada.

Posluga gostiju u automobilima - DRIVE THRU

Vozači slijede internu prometnu signalizaciju do COD-a (automat za narudžbu) naručuju te se pomiću do prozora za naplatu. Nakon naplate odlaze do prozora za izdavanje proizvoda. Raspored COD-a, dva prozora, njihove dimenzije i oblikovanje omogućuju da vozači ne izlaze iz automobila, u vrlo kratkom roku, preuzmu naručenu hranu i piće. Brzinu omogućava kompjutorska povezanost radnih mjesta sistemom monitora što omogućava potrebnu koordinaciju sa kuhinjom.

Smeće

Smeće se u restoranskom dijelu skuplja na pokretna kolica koja su smještena u posebnim ormarićima. Kolica se odvoze u prostoriju za razdvajanje smeća prema vrsti materijala i mogućnosti reciklaže i nakon toga se vreće sa sortiranim otpadom odnose u vanjski prostor za sakupljanje smeća (dvoriše) gdje se odlažu u kontejner ili čeka separirirani odvoz shodno rasporedu lokalnog komunalnog poduzeća. S obzirom na karakter smeća (ambalaža, veliki volumen) u prostoriji za odlaganje smeća vrši se kompaktiranje smeća prije odlaganja. U kuhinjskom dijelu nastaje smeće koje se sastoji od ambalaže u koju su bili zapakirani prehrambeni proizvodi.

Dnevno ima cca 0,8-1,0 m3 kartonske ambalaže i cca 2,0 m3 ostalog kompaktiranog smeća. Sendviči koji nisu prodani u vremenskom roku koji garantira kvalitetu (10 minuta) bacaju se u bio otpad.

Čišćenje objekta

U tijeku noći vrši se čišćenje kompletnog lobby-ja, kuhinje, servisa, ekonomskih prostorija i prilaznih dijelova objekta.

Restoranski dio se čisti tako da se sve gazne površine ribaju i peru, stolovi se brišu i peru dezinfekcijskim sredstvom, a sve zidne površine od stakla i sličnih materijala se čiste. Jednom tjedno restoranski dio se generalno čisti i sređuje.

U kuhinjskom dijelu vrši se demontaža grilova i friteza kao i njihovo kompletno odmašćivanje i pranje. To se isto radi i u servisnom dijelu sa svim demontažnim uređajima (stroj za sladoled, milk shake, coca-cola, itd.). U odvojenom dijelu kuhinje vrši se pranje svih rasklopljenih dijelova. U tijeku noći u hladnjačama i skladištu vrši se prebrojavanje i radi se dnevno stanje zaliha robe.

10. INSTALACIJE

Objekt je opremljen instalacijama el. energije jake i slabe struje, plina, gromobrana, telefona, vodovoda i kanalizacije, hidranata, vatrodojave, videonadzora, grijanja i hlađenja.

Elektroinstalacije

Obzirom na obujam zahvata, procjenjuje se da postojeće elektroenergetski priključak zadovoljava, budući da zahvatom nije predviđena promjena elektropotrošača u odnosu na postojeće stanje. Kod uređenja prostora lobby-a bit će potrebno prilagoditi rasvjetu novom rasporedu namještaja.

Priključak na vodovodnu mrežu i mrežu odvodnje

Zgrada je spojena na postojeću instalaciju vodoopskrbe i odvodnje i nema potrebe za povećanjem priključnih vrijednosti.

Tehnološke otpadne vode iz kuhinje restorana prije ispuštanja u sustav javne kanalizacije treba spojiti na separator masti i ulja.

U objektu se nalazi razvod unutarnje hidrantske mreže, te će se nakon izrade Elaborata zaštite od požara u fazi izrade Glavnog projekta, vjerojatno trebati dodati još jedan hidrant, ukoliko jedan postojeći ne bude zadovoljio sadašnje propise zaštite od požara. Vanjska hidrantska mreža je postojeć i neće biti predmet ovog projekta.

Priključak na telekomunikacijsku mrežu

Zgrada je priključena na postojeću telekomunikacijsku infrastrukturu.

Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije i plinske instalacije

Ventilacija

Ventilacija kuhinje i restorana se zadržavaju, s tim da će se prilagoditi novom rasporedu prostorija.

Hlađenje i grijanje

U objektu je izvedena obrada uzduha postrojenjem niskotlačne klimatizacije u sprezi s lokalnim ogrijevnim tijelima. Na krovu su postavljene dvije komore, tlačna komora 1 i 2 (tzv. „roof top"). Razvod kanala za distribuciju nalazi se u spuštenom stropu, a distribucija je generalno riješena putem anemostata s priključnim kutijama. Priprema tople vode riješena je putem akumulacijskog spremnika s ugrađenom plinskom grijalicom.

Zgrada je priključena na plinoopskrbnu mrežu, a plinskom instlacijom je obuhvaćeno kućni priključak, razvod nemjernog plina, plinomjer, odvod mjernog plina s ogranicima do trošila i priključak trošila.

Odlaganje otpada

Komunalni otpad iz predmetne zgrade je kategorije kućnog smeća i nije štetan niti u kom pogledu te je predviđeno njegovo odlaganje u gospodarskom dvorištu. Kante po u ugovoru u određeno vrijeme iznose zaposleni u restoranu prema dinamici nadležnog komunalnog poduzeća i u tom pogledu neće biti nikakvih promjena.

11.       NAČIN SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I DRUGI ELEMENTI VAŽNI ZA ZAHVAT U PROSTORU, PREMA POSEBNIM PROPISIMA

11.1     ZAŠTITA OKOLIŠA

Stabilnost građevine osigurana je statičkim proračunom u skladu s propisima za pripadajuću seizmičku zonu.

Zaštita podzemnih voda osigurana je adekvatnom hidroizolacijom te izvedbom separatora ulja i masti. Svi materijali koji će biti predviđeni za izgradnju osiguravati će zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja, povoljne toplinske uvjete, zadovoljavajuću zvučnu zaštitu i vatrootpornost.

11.2     ZAŠTITA OD POŽARA

U procesu rada koji će se obavljati u restoranu, nije predviđena uporaba zapaljivih tekućina. Protupožarna zaštita provoditi će se standardnom opremom za neposrednu intervenciju i osiguravanjem dostupnosti vatrogašenju.

Vatrogasni pristupi do površina za operativni rad vatrogasne tehnike biti će projektirani u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim pristupima.

U smislu važećeg Zakona o zaštiti od požara, potrebno je kod izrade tehničke dokumentacije pridržavati se svih propisanih i pravilima tehničke prakse usvojenih mjera zaštite od požara. Kod projektiranja objekta i instalacija naročito će se voditi računa o sprečavanju širenja požara, što će se postići adekvatnom primjenom građevinskog materijala, poštovanjem važećih tehničkih propisa, pravilnika i normativa.

11.3     ZAŠTITA NA RADU

S obzirom da se radi o građevini u kojoj se odvija proces rada građevina je projektirana tako da se spriječi mogućnost ozljeda na radu, profesionalnih bolesti u vezi s radom te osigura zaštita radnog okoliša. To se postiže funkcionalnom organizacijom prostora, ugradnjom kvalitetnih materijala i konstrukcija koji osiguravaju stabilnost i sigurno hodanje, toplinsku i zvučnu zaštitu, lako korištenje i održavanje, kvalitetnim osvjetljenjem, prozračivanjem i zagrijavanjem prostora.

U restoranu će biti zaposleno ukupno oko 60 radnika koji će raditi u tri smjene s obzirom da se predviđa radno vrijeme restorana od 0 do 24 sata. Dio radne snage bit će zaposlen preko Studentskog servisa u točno određeno vrijeme prema potrebama prodaje u tijeku dana.

Najveća smjena neće brojiti više od 30 radnika. Omjer muške i ženske radne snage je podjednak, odnosno nešto više žena. Prema ovim podacima dimenzionirani su prostori garderoba i sanitarija.

U restoranu je organizirano cca 112 sjedećih mjesta. Na terasi je omogućeno cca 120 sjedaćih mjesta.

11.4     UVJETI ZA NESMETANO KORIŠTENJE GRAĐEVINA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Građevina je projektirana u jednom nivou i bez prostornih barijera čime je omogućen nesmetan pristup i boravak osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U sklopu ulaznog prostora predviđen je sanitarni čvor opremljen za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a na parceli su osigurana dva parkirna mjesta.

Kod projektiranja građevine potrebno se pridržavati pravilnika o prostornim standardima i normativima za sprečavanje arhitektonskih i urbanističkih barijera.

12.       UŠTEDA TOPLINSKE ENERGIJE, TOPLINSKA I AKUSTIČKA ZAŠTITA

Zgrada mora zadovoljavati zahtjeve iz:

• Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine", broj. 110/08, 89/09 i 79/13),

• Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

• Zakona o normizaciji (NN 80/13)

• Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

• Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13)

• Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građe­vinarstvu (Sl 21/90)

• Svih važećih hrvatskih normi iz područja toplinske zaštite

Namjena zgrade:

•   Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije ... (NN 110/08, 89/09 i 79/13) -članak 4., točka 7. zgrada je klasificirana kao: Nestambena zgrada javne namjene.

Etažnost:

•   Zgrada je prizemnica. U njoj je smješten restoran s prostorom za usluživanje, kuhinja s popratnim prostorijama, sanitarije gostiju i pomoćne prostorije zaposlenih.

Temperaturni režim u objektu:

• Prema režimu grijanja zgrada predstavlja jedinstvenu zonu.

• Objekt se zagrijava na temperaturu od cca +20°C.

• Objekt je grijan u cijelosti.

Toplinska zaštita i ušteda energije:

• Toplinska zaštita objekta će se projektirati na način da koeficijenti prolaza topline U za pojedine građevne dijelove udovoljavaju zahtjevima iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije (NN 110/2008, 89/09 i 79/13), prilog C, tablica 5.

• Toplinska zaštita objekta i ušteda energije ostvariti će se ugradnjom toplinske izolacije po svim obodnim građevnim dijelovima zgrade, i to u cijelosti s građevnim proizvodima, koji ispunjavaju opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu zgrade, te su u svemu sukladni ranije navedenim propisima.

AKUSTIČKA ZAŠTITA

Zgrada mora zadovoljavati zahtjeve iz:

• Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine RH, broj 30/2009)

• Zakona o prostornom uređ/enju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

• Zakona o normizaciji (NN 80/13 )

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredinama, u kojima ljudi rade i borave (Narodne novine RH, broj 145/2004)

• Svih važećih hrvatskih normi iz područja akustičke zaštite

Namjena zgrade:

• Prema HRN U.J6.201 - tablica 1, predmetni objekt je svrstan u grupu zgrada pod točkom B - Poslovne zgrade i poslovne prostorije u drugim zgradama. Time se postavljaju slijedeći zahtjevi:

- ostakljenje minimalno II. klase: Rw min= 33 dB.

Akustička zaštita:

• Osnovna zaštita od buke sastoji se u projektiranju i izvedbi takvih konstruktivnih elemenata objekta koji svojom a) velikom površinskom masom osiguravaju dovoljnu izolacijsku moć od prodora buke, te b) u primjeni takvih elemenata, kojima se dio buke iz bučnijeg dijela apsorbira i prigušuje, te time smanjuje njezina količina i intenzitet.

• Budući da je u objektu predviđena plivajuća podna ploča na elastičnom sloju, to je prema podacima u literaturi, kao i prema rezultatima niza ispitivanja konstrukcija sličnog sastava, ponderirana razina zvuka udara Lw sigurno manja od najveće dozvoljene vrijednosti, koja iznosi Lw max = 68 dB, pa se može ocijeniti da će podne konstrukcije zadovoljavati i u pogledu zvučne izolacije od zvuka udara.

• Svi uređaji upotrijebljeni u objektu trebaju imati već tvornički ugrađenu zvučnu izolaciju, te moraju biti elastično oslonjeni na plivajuću betonsku ploču poda pomoću antivibracijskih podmetača, čime se dodatno spriječava prenošenje vibracija na nosivu konstrukciju zgrade.

• Razine buke u radnom prostoru potrebno je, temeljem Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od buke, redovito mjeriti prilikom korištenja objekta i ukoliko dođe do odstupanja rezultata iznad pretpostavljenih, primijeniti mjere zaštite naknadno utvrđene.

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Go_west

Go_west

Komentirano: 19.3.2017. | 0:18

1

Kakva hrpa nepotrebnih informacija. Projekti su tipski (manje vise) u cijelom svijetu. Jao nama ako nam je McDonald's udarna vijest (a i autoru pogotovo).
GustavXVI

GustavXVI

Komentirano: 18.3.2017. | 9:00

2

DRIVE THRU što bi totrebalo značiti. Mislili steThrough ili drive in. A da zaposlite i vodiče koji će vas voditi do stolova i lupkati po leđima ako se zagrcnete. Ovo su instrukcije kao da vam netko u restoranu objesi pano da otvorite usta prije nego što stavite žlicu. Ovo su instrukcije za one koji se stvarno nisu u životu maknuli s ognjišta. Zna se. Mc izgleda usrano i zbrkano bilo gdje u svijetu pa neće biti ni u Brodu ljepše i bolje. Bilivitemi

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Saznali smo kad će s gradnjom početi, a kad završiti

McDonald's u Slavonskom Brodu

Saznali smo kad će s gradnjom početi, a kad završiti

25.5.2017. | 12:40
Prema informaciji koju je SBplus dobio iz relevantnih izvora, Globalna hrana d.o.o. iz Zagreba s gradnjom objekta započet će odmah po isteku roka za žalbe na izdanu Građevinsku dozvolu, a objekt planiraju završiti do...
Prema informaciji koju je SBplus dobio iz relevantnih izvora, Globalna hrana d.o.o. iz Zagreba s gradnjom objekta započet će odmah po isteku roka za žalbe na izdanu Građevinsku dozvolu, a objekt planiraju završiti do...
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za McDonald's restoran izdali građevinsku dozvolu

U Slavonskom Brodu

Za McDonald's restoran izdali građevinsku dozvolu

24.5.2017. | 0:01
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda - rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Globalna hrana d.o.o. iz Zagreba - izdao je Građevinsku dozvolu...
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda - rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Globalna hrana d.o.o. iz Zagreba - izdao je Građevinsku dozvolu...
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za razliku od 'Cestara', Opačak je gospodin od formata

U ovom slučaju

Za razliku od 'Cestara', Opačak je gospodin od formata

11.5.2017. | 23:15
Budući da prolaznike ne interesira tko je kriv za izgled skupo plaćenih objekata, u konačnici, jedna i druga površina obraz su Grada Slavonskog Broda.
Budući da prolaznike ne interesira tko je kriv za izgled skupo plaćenih objekata, u konačnici, jedna i druga površina obraz su Grada Slavonskog Broda.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovako će Svačićeva biti spojena s rotorom na Glogovici

U Slavonskom Brodu uskoro

Ovako će Svačićeva biti spojena s rotorom na Glogovici

24.4.2017. | 17:20
Dovršetkom te dionice i izgradnjom sjevernog traka uz Svačićevu ulicu do kružnog toka 'Kod Halajka', Slavonski Brod dobit će modernu i vrlo protočnu centralnu vodoravnu komunikaciju duž cijelog grada od Zapadne do Istočne vezne ceste.
Dovršetkom te dionice i izgradnjom sjevernog traka uz Svačićevu ulicu do kružnog toka 'Kod Halajka', Slavonski Brod dobit će modernu i vrlo protočnu centralnu vodoravnu komunikaciju duž cijelog grada od Zapadne do Istočne vezne ceste.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Napreduju s radovima na izgradnji nove crkve

Slavonski Brod

Napreduju s radovima na izgradnji nove crkve

11.4.2017. | 13:50
Realizacija ovog projekta odvija se u tri faze. U prvoj fazi bit će izgrađen pastoralni centar, dok će u sklopu druge i treće faze biti izgrađena crkva sa zvonikom te župna kuća.
Realizacija ovog projekta odvija se u tri faze. U prvoj fazi bit će izgrađen pastoralni centar, dok će u sklopu druge i treće faze biti izgrađena crkva sa zvonikom te župna kuća.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ako je objekt plaćen po troškovniku, a tako nije izveden

U pitanju je kriminal

Ako je objekt plaćen po troškovniku, a tako nije izveden

7.4.2017. | 23:32
Ovo je samo dio lokacija na kojima je država ulagala u razvoj prometne infrastrukture. Kako su te prometnice izgledale prije obavljenih radova, a kako izgledaju danas, možete pogledati u priloženoj fotogaleriji.
Ovo je samo dio lokacija na kojima je država ulagala u razvoj prometne infrastrukture. Kako su te prometnice izgledale prije obavljenih radova, a kako izgledaju danas, možete pogledati u priloženoj fotogaleriji.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ovo je izgrađeno zadnjih pet godina u Slavonskom Brodu

Za brži i sugurniji promet

Ovo je izgrađeno zadnjih pet godina u Slavonskom Brodu

25.3.2017. | 14:14
Kad se za 20-ak dana završi ovaj mali rotor u izgradnji (zelena boja) ukupno će biti izgrađeno 17 rotora od čega 15 u zadnjih pet godina. S ova dva planirana biti će ih 19. Neki su došli na "gola" križanja, a neki umjesto semafora.
Kad se za 20-ak dana završi ovaj mali rotor u izgradnji (zelena boja) ukupno će biti izgrađeno 17 rotora od čega 15 u zadnjih pet godina. S ova dva planirana biti će ih 19. Neki su došli na "gola" križanja, a neki umjesto semafora.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Građevinske tvrtke odustaju od posla jer nemaju radnika

U Slavonskom Brodu

Građevinske tvrtke odustaju od posla jer nemaju radnika

12.3.2017. | 21:11
Prvi nazvani radnik rekao je da ga bole leđa, drugi da ide u Njemačku, a treći je potencijalnom poslodavcu obećao - obračunavanje
Prvi nazvani radnik rekao je da ga bole leđa, drugi da ide u Njemačku, a treći je potencijalnom poslodavcu obećao - obračunavanje
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uskoro će graditi rotor Ivan G. Kovačić - Nikola Zrinski

I treći će 'pasti'

Uskoro će graditi rotor Ivan G. Kovačić - Nikola Zrinski

7.3.2017. | 14:10
Radovi na ovom objektu trebali bi početi nešto prije okončanja radova na najvećem brodskom kružnom toku - 'kod Hebranga'.
Radovi na ovom objektu trebali bi početi nešto prije okončanja radova na najvećem brodskom kružnom toku - 'kod Hebranga'.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Započelo asfaltiranje rotora Zrinska-Osječka

Na snazi posebna regulacija prometa

Započelo asfaltiranje rotora Zrinska-Osječka

4.3.2017. | 9:40
Nakon više produljenja rokova za završetak radova na najvećem kružnom toku u Slavonskom Brodu, vrijednom 15 milijuna kuna, izvođači radova, čini se, ovaj puta uspjet će završiti posao na vrijeme.
Nakon više produljenja rokova za završetak radova na najvećem kružnom toku u Slavonskom Brodu, vrijednom 15 milijuna kuna, izvođači radova, čini se, ovaj puta uspjet će završiti posao na vrijeme.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pripreme za asfaltiranje rotora kod Hebranga u tijeku

Otežano prometovanje

Pripreme za asfaltiranje rotora kod Hebranga u tijeku

1.3.2017. | 14:10
Radnici rade na pripremi terena za asflatiranje rotora kod Hebranga, a SBplus doznaje i kada će krenuti s postavljanjem asfalta.
Radnici rade na pripremi terena za asflatiranje rotora kod Hebranga, a SBplus doznaje i kada će krenuti s postavljanjem asfalta.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Počeli s izgradnjom zgrade kajak kanu klubova

Na brodskom Vijušu

Počeli s izgradnjom zgrade kajak kanu klubova

27.2.2017. | 22:10
Budući da je rok za izgradnju zgrade nešto veće od 700 metara kvadratnih i vrijedne 9,6 milijuna kuna, sedam mjeseci od dana početka radova, za očekivati je da će do jeseni dovršena.
Budući da je rok za izgradnju zgrade nešto veće od 700 metara kvadratnih i vrijedne 9,6 milijuna kuna, sedam mjeseci od dana početka radova, za očekivati je da će do jeseni dovršena.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Rotor planiraju završiti pola godine nakon ugovorenog roka

Traže još dva mjeseca

Rotor planiraju završiti pola godine nakon ugovorenog roka

7.2.2017. | 13:25
Izvođači radova na najskupljem, 15 milijuna kuna vrijednom, brodskom rotoru zatražili produljenje roka za dovršetak kružnog toka, koji je prvotno trebao biti završen još u rujnu prošle godine.
Izvođači radova na najskupljem, 15 milijuna kuna vrijednom, brodskom rotoru zatražili produljenje roka za dovršetak kružnog toka, koji je prvotno trebao biti završen još u rujnu prošle godine.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Evo gdje je Brod po cijeni stana u odnosu na druge gradove

(Ne)isplati se ulagati

Evo gdje je Brod po cijeni stana u odnosu na druge gradove

6.2.2017. | 18:55
Tijekom siječnja su na oglasniku Crozilla.com cijene „kvadrata“ stanova na moru nerijetko dosezale iznose od nekoliko tisuća eura, dok su u unutrašnjosti bile i desetak puta niže.
Tijekom siječnja su na oglasniku Crozilla.com cijene „kvadrata“ stanova na moru nerijetko dosezale iznose od nekoliko tisuća eura, dok su u unutrašnjosti bile i desetak puta niže.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Male mostove Brođani ruše bagerima, a velike eksplozivom

Kružni tok 'Kod Hebranga'

Male mostove Brođani ruše bagerima, a velike eksplozivom

3.1.2017. | 18:00
Za razliku od mosta preko Save - koji je po zapovjedi zasad neidentificiranih kurvinih sinova, 7. listopada 1992. u 03:09 sati, u tren oka srušen eksplozivom - stari most preko Glogovice, izvođači radova na izgradnji Kružnog toka, nešto sporije ruše bagerima.
Za razliku od mosta preko Save - koji je po zapovjedi zasad neidentificiranih kurvinih sinova, 7. listopada 1992. u 03:09 sati, u tren oka srušen eksplozivom - stari most preko Glogovice, izvođači radova na izgradnji Kružnog toka, nešto sporije ruše bagerima.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Polako, blagdani su, a puno ste brži nego lani

Napredak ne dolazi preko noći

Polako, blagdani su, a puno ste brži nego lani

24.12.2016. | 13:40
Kad svi radovi budu gotovi, nitko više sjećati se neće kako je, prije gradnje podvožnjaka i kružnog toka kod Hebranga, u Osječku ulicu uključivalo se i prugu prolazilo 'nešto' sporije nego sad.
Kad svi radovi budu gotovi, nitko više sjećati se neće kako je, prije gradnje podvožnjaka i kružnog toka kod Hebranga, u Osječku ulicu uključivalo se i prugu prolazilo 'nešto' sporije nego sad.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Počinje gradnja 9,6 mil kn vrijedne nove zgrade za kajakaše

Novi sportski objekt

Počinje gradnja 9,6 mil kn vrijedne nove zgrade za kajakaše

22.12.2016. | 11:10
Slavonskobrodski kajakaši iduće godine imat će novi, moderno opremljeni objekt s prostorom za skladištenje čamaca, vrijedan gotovo deset milijuna kuna. Ugovor o izgradnji potpisan je danas.
Slavonskobrodski kajakaši iduće godine imat će novi, moderno opremljeni objekt s prostorom za skladištenje čamaca, vrijedan gotovo deset milijuna kuna. Ugovor o izgradnji potpisan je danas.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Započeli asflatiranje najvećeg rotora u gradu

Kružni tok Glogovica

Započeli asflatiranje najvećeg rotora u gradu

15.12.2016. | 13:45
Izvođači radova uvjeravaju kako do Božića namjeravaju okončati sve glavne poslove, a ono što potom ostane za učiniti neće - naglašavaju - imati nikakvih utjecaja za nesmetan prolaz građana i/ili promet automobila.
Izvođači radova uvjeravaju kako do Božića namjeravaju okončati sve glavne poslove, a ono što potom ostane za učiniti neće - naglašavaju - imati nikakvih utjecaja za nesmetan prolaz građana i/ili promet automobila.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Drveni most u Tvrđavi neće biti gotov ove godine?

Grede još nisu isporučene

Drveni most u Tvrđavi neće biti gotov ove godine?

13.12.2016. | 12:15
Radovi na izgradnji drvenog mosta u slavonskobrodskoj Tvrđavi kasne, a obzirom na to da naručena drvena građa još nije stigla postavlja se pitanje hoće li izvođač radova biti u prilici iste završiti do kraja godine.
Radovi na izgradnji drvenog mosta u slavonskobrodskoj Tvrđavi kasne, a obzirom na to da naručena drvena građa još nije stigla postavlja se pitanje hoće li izvođač radova biti u prilici iste završiti do kraja godine.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Svi probijaju rokove pa i graditelji drvenog mosta u Tvrđavi

Rotor kod Hebranga - Idući tjedan

Svi probijaju rokove pa i graditelji drvenog mosta u Tvrđavi

10.12.2016. | 0:01
Da nismo Nijemci, znali smo oduvijek, a da više nismo ni svoji te da ne poštujemo niti elementarnu pristojnost tijekom izvršenja ugovornih obveza, još jednom, saznali smo ovog vikend.
Da nismo Nijemci, znali smo oduvijek, a da više nismo ni svoji te da ne poštujemo niti elementarnu pristojnost tijekom izvršenja ugovornih obveza, još jednom, saznali smo ovog vikend.
SBplus.hr, Slavonski Brod :